Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(ale z rove i jako m sto pro rekreaci a relax Tvar objektu hmotov nazna uje zkosen p smeno U). Showing records 1 – 30 of 72614 total matches.

[1] [2] [3] [4] [5] … [2421]

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

Degrees

Levels

Languages

Country

▼ Search Limiters


Brno University of Technology

1. Tunková, Martina. Městské lázně: The Municipal Baths.

Degree: 2018, Brno University of Technology

"The sick body needs a doctor friend sick souls." (Menandros) Advisors/Committee Members: Mikulášek, David (advisor), Javůrek, Radim (referee).

Subjects/Keywords: Území se nachází v brněnské čtvrti Pisárky. Na širší území jsem v prvním semestru zpracovala studii; která je částečně součástí výkresové dokumentace. Urbanistickým konceptem bylo vytvořit propojení příjemným způsobem s městem na východ od zadaného pozemku. Městské lázně jsem pojala jako opravdové lázně s lázeňskými procedurami – rašelinovými (slatinnými) koupelemi a zábaly; dále vodoléčbou; ale zároveň i jako místo pro rekreaci a relax. Tvar objektu hmotově naznačuje zkosené písmeno U; kde vnitřní prostor je veřejně přístupný. Recepcí je možné vejít do areálu lázní; nebo projít do veřejného prostoru náměstí s jednotlivými obchody v přízemí na jedné straně budovy a na druhé s prosklenou fasádou areálu lázní. Náměstí je klidné a nabízí možný průchod skrz celé území Starého Brna příjemným prostředím. Budova je dispozičně rozdělena na dvě části. Jedna je pronajímatelná pro obchody a služby. Tato funkce sahá přes dvě patra. Ve třetím patře jsou pronajímatelné plochy lékařských ordinací; rehabilitace a zázemí pro cvičení skupin; služby s funkcí zdraví a péče o tělo a mysl. Druhá část objektu je tvořena areálem lázní. Jediným vchodem z recepce; která obě části rozděluje; jsou vstupy do šaten; které tvoří filtr; jak pro kontrolu; tak i pro čistotu. Z šaten se dostaneme do otevřeného půdorysu s jednotlivými funkcemi (vodoléčba; slatinné koupele; sauna; pára a další); který sahá do stejné výšky jako dvě patra obchodů. Jsou zde totiž umístěny solné zdi a lehátka; která dohromady se solnými zdmi vytváří příjemná zákoutí k odpočinku. Prostor tak tvoří obří „solnou jeskyni“ pro kvalitní a příjemný vzduch. Ve druhém; technicky třetím podlaží areálu lázní najdeme whirlpooly; bazény; jak vnitřní; tak i venkovní bazén s terasou; masérny; pronajímatelnou saunu a páru; whirlpooly specifických funkcí; opět odpočívárny tvořené zákoutími lehátek a příčkami ze soli. V tomto podlaží je možné také vnitřní bazén se zázemím šaten plně uzavřít k soukromým akcím. Ve dvou podzemních podlažích se nachází parkování o celkové kapacitě 172 stání. Hlavní povrch tvoří černý a krémově bílý mramor. Na vnějších zdech je mramor leštěný; na vnitřních zdech v areálu lázní je matný. Tento luxusní materiál je doplněn krémovou keramickou velkoformátovou dlažbou v interiéru; velikými prosklenými plochami a příčkami z lámané soli; které dotváří specifickou atmosféru. Technologické rozvody pod stropy jsou zakryty sádrokartonovými podhledy s výjimkou parkovacích podlaží; kde jsou instalace vedeny volně pod stropem. Nosná obvodová stěna je navržena z vápenopískových bloků; systém jinak monolitický železobetonový skelet. Stejně tak vnitřní příčky jsou tvořeny vápenopískovými bloky s mramorovým obkladem. Okenní otvory jsou osazeny do hliníkových rámu Schueco v tmavé antracitové barvě. Hlavní schodiště v lázních je železobetonové.; Territory is located in the District of Pisárky. On a wider territory I in the first semester began study; which is partially part of the vendor. Urban concept was to create a link with the town to the East of the land. The city I have as a real Spa Bath Spa procedures-peat baths and facials; hydrotherapy; but also as a place for recreation and relaxation. Shape object suggests beveled letter u; where space is publicly accessible. The reception you can fit into the tub; or walk in a public area of the square with individual shops on the ground; on the one side of the building and on the other with glass façade of the Spa. The square is a quiet and offers possible passage across the whole territory of The Old Brno a pleasant environment. Studio Building is divided into two parts. One is leaseable for shops and services. This feature extends over two floors. In the third floor are leaseable areas of medical practice; rehabilitation and support services for exercise groups; with the health and care of the body and mind. The second part of the object is made up of Club Spa. The only entrance on reception; which separates the two parts are inputs into changing rooms that make up the filter; both the control and purity. From changing rooms is an open floor plan with the individual features (hydrotherapy; peat bath; sauna; steam room and more); which goes back to the same height as the two floors of shops. There are indeed placed salt walls and sunbeds; which together with the salt walls creates a pleasant place to relax. Space is a giant "salty cave" for high quality and pleasant air. In the second; third floor; the baths of sophisticated features whirlpooly; swimming pools; both indoor and outdoor pool with terrace; masseurs; leaseable sauna and steam; whirlpooly-specific features; again rest rooms consisting of frills bunks and bars of salt. In this deck is also an indoor pool with changing rooms fully close the private actions. In two ground floors; parking on the total capacity of 172. The main surface is black and cream-white marble. On the external walls; marble polished; internal walls in a matte. This luxury material is accompanied by a large format perfect ceramics tile in the Interior; large glass surfaces and the bars of the smattering salt which musicians. Technological divorce under the ceilings are covered with pasterboard ceilings except parking deck; where installation is kept loose under the ceiling. A perimeter wall is designed from gange-sand blocks; otherwise a monolithic system consist of skeleton. As well as internal splitter are gange-sand blocks with marble coating. The window openings are fitted with aluminium frame Schueco in a dark metallic colour. The main staircase at the steel cocrete.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Tunková, M. (2018). Městské lázně: The Municipal Baths. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/17796

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Tunková, Martina. “Městské lázně: The Municipal Baths.” 2018. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/17796.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Tunková, Martina. “Městské lázně: The Municipal Baths.” 2018. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Tunková M. Městské lázně: The Municipal Baths. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/17796.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Tunková M. Městské lázně: The Municipal Baths. [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/11012/17796

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

2. Hýl, Petr. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.

Degree: 2019, Brno University of Technology

SLOVENE NATIONAL THEATRE IN LJUBLJANA Author Report Of The Diploma Work Author: Bc. Petr Hýl Supervisor: doc. ing. arch. Zdeněk Makovský Advisors/Committee Members: Makovský, Zdeněk (advisor), Svoboda, Lukáš (referee).

Subjects/Keywords: DIVADLO Divadelní umění je staré jako lidstvo samo. Za dobu své existence prošlo dlouhým a barvitým vývojem; z něhož jsme zmapovali zřejmě jen malou část. Požadavek činoherního divadla a přítomnost dalších klasických divadel ve městě vedlo k inspiraci divadlem řeckým; japonským; středověkým; alžbětinským; totálním; osvobozeným; arénovým. Moderní budova činohry národního divadla se nemůže spoléhat pouze na klasická schémata; i když i ta mohou být požadována. Návrh reflektuje divadlo především jako místo střetnutí dvou protichůdných světů; světa reálného; v němž žijeme; a světa zidealizovaného; přetvořeného; který vídáme na jevišti; světa skutečnosti a jejího obrazu; světa tragédie a komedie; světa skutečných tváří herců a jejich masek; jejich skutečných osobností a jejich rolí; světa skutečných věcí a kulis; světa prostorového a plošně zjednodušeného. Také dva základní protichůdné pohledy na divadelní umění jako na svět ideální; pompézní; výchovný; poučný a zábavný a na divadlo jako nemilosrdné zrcadlo našeho života; subjektivní; věrné či sarkastické; i rozpor těchto dvou chápání divadla můžeme zahrnout mezi divadelní dvojakosti. BUDOVA Nová budova divadla chce být zhmotněním dialogu; základního stavebního prvku divadelní tvorby; kterým Aischylos povýšil do té doby všeplatné zpěvné a taneční rituály na skutečné drama. Dialog spolu vedou dvě protichůdné formy – budova divadla a její prázdný otisk – veřejné prostranství. Klasifikace dialog a monolog se stává subjektivní; uvažujeme-li za druhý subjekt prázdno. Tato představa dodává úvaze existenciální náboj. Samotné dvě formy – plná a prázdná – mají kromě parafráze divadelní protichůdnosti; pověstného rozhraní dvou světů; přesah do mnoha dalších oblastí života – podobně jako samotné divadlo. Tvar budovy - zužující a zvyšující se hmota - vznikl spolu s prostranstvím spontánně jako asociace doplňkovosti. Tento tvar však reaguje kromě urbanistických a provozních návazností také na ideu moderního divadla; které by mělo být proměnlivé a dynamické. Vzletný tvar budovy zhmotňuje nejen tuto abstraktní dynamiku; ale je také intuitivním přepisem dynamiky hereckého projevu; přetlaku energie sršící z člověka; nepostradatelné nejen k hereckému výkonu; ale také ke všem lidským tvůrčím činnostem.; THEATRE Dramatic art is as old as human society. During its existence it has passed through long and colourful evolution which we charted probably only really partially. Requierement of a drama theatre and presence of another classical thetre buildings in the town caused an inspiration by Greek; Japonese; medieval; Elizabethan; Total; Exempt or arena theatre. A modern bulding of national drama theatre can´t depend of only calssical schemes; though even those could be reguired. The project reflect theatre first of all as a place of a battle of two contradictory worlds; a real world which we live in it; and an ideal; transformated world which we use to see on a stage; a world of reality and a world of its reflex; a world of tragedy and a of comedy; a world of existing faces of actors and a world of their masks; their real personalities and their parts; a world of true things and a world od scenes; a three-dimensional world and a 2D-simplified world. Also the two contradictory views of dramatic art; the first one as an ideal world; pompous; educational; instructive and funy and the second as a merciless mirror of our own lifes; subjective; authentic or caustic; so even this discrepancy of those two different opinions of theatre we could add in the theatre duplicity. BUILDING The new theatre building wants to be an objectification of a dialog; which is the basic structural element of dramatic production; whith which Aischylos sublimated singing and dancig rituals which were of binding force in that times to a real drama. This dialog is runned by two antagonistic forms – the theatre building and its empty impression – a public space. Established classification of dialog and monolog becomes subjective; if we suppose an emptiness as the second object. This idea gives our meditation an existencial character a bit. The two forms by themselves – the full one and the empty one –except of an imitation of theatre dialectics; a proverbial boundery-line of two worlds; also transcend into many other spheres of human life – analogous to a theatre. The shape of the building – a diminished and raising mass – has arised within the open space spontaneously as an association of complementing. But this shape – except other urbanistic and functional sequences - also reacts to an ide of modern theatre; which should be variable and dynamic. The poetic shape of the building not only materializes thist abstract dynamism but it is also an intuitive transscription of dynamism of an actor´s manifestation; an overpressure of human energy which is indispensable not only for a performance but also for all human creative activities.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Hýl, P. (2019). Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/3455

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Hýl, Petr. “Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/3455.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Hýl, Petr. “Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.” 2019. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Hýl P. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/3455.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Hýl P. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/3455

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

3. Younis, Vincent. Att vara välkomen men ändå inte : “Povertyisthemotherofcrime”/MarcusAurelius.

Degree: Care and Social Welfare, 2017, Mälardalen University

  Studien undersöker invånare och verksammas upplevelser av ett, enligt en rapport frånunderrättelseenheten, utsatt bostadsområde i Västerås. För att besvara frågeställningen har vigenomfört 14 intervjuer… (more)

Subjects/Keywords: u n g d o m a r; b o s t a d s o m r å d e; s y s s e l s ä t t n i n g; s p r i d n i n g; b r o t t; t r y g g h e t; Social Sciences; Samhällsvetenskap

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Younis, V. (2017). Att vara välkomen men ändå inte : “Povertyisthemotherofcrime”/MarcusAurelius. (Thesis). Mälardalen University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-38412

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Younis, Vincent. “Att vara välkomen men ändå inte : “Povertyisthemotherofcrime”/MarcusAurelius.” 2017. Thesis, Mälardalen University. Accessed January 24, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-38412.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Younis, Vincent. “Att vara välkomen men ändå inte : “Povertyisthemotherofcrime”/MarcusAurelius.” 2017. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Younis V. Att vara välkomen men ändå inte : “Povertyisthemotherofcrime”/MarcusAurelius. [Internet] [Thesis]. Mälardalen University; 2017. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-38412.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Younis V. Att vara välkomen men ändå inte : “Povertyisthemotherofcrime”/MarcusAurelius. [Thesis]. Mälardalen University; 2017. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-38412

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Pretoria

4. McLagan, Toni Lisa. Re[growth] : a development of social capital through food network accessibility.

Degree: MArch (Prof), Architecture, 2016, University of Pretoria

 Die verhandeling is gerig op die toenemende globale kwessie van ons land se voedselonsekerheid en die faktore wat daartoe bydra. Dit ondersoek die rol wat… (more)

Subjects/Keywords: UCTD; F o o d i n s e c u r i t y; In f o r m a l t r a d e; Food network; A s t r o n o m i c q u a r t e r

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

McLagan, T. L. (2016). Re[growth] : a development of social capital through food network accessibility. (Masters Thesis). University of Pretoria. Retrieved from http://hdl.handle.net/2263/60188

Chicago Manual of Style (16th Edition):

McLagan, Toni Lisa. “Re[growth] : a development of social capital through food network accessibility.” 2016. Masters Thesis, University of Pretoria. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/2263/60188.

MLA Handbook (7th Edition):

McLagan, Toni Lisa. “Re[growth] : a development of social capital through food network accessibility.” 2016. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

McLagan TL. Re[growth] : a development of social capital through food network accessibility. [Internet] [Masters thesis]. University of Pretoria; 2016. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/2263/60188.

Council of Science Editors:

McLagan TL. Re[growth] : a development of social capital through food network accessibility. [Masters Thesis]. University of Pretoria; 2016. Available from: http://hdl.handle.net/2263/60188

5. Gouffé, Valérie. L'appropriation des outils de gestion et performance hospitalière : pour une approche interculturelle : Management tool appropriation and hospital performance : towards an intercultural approach.

Degree: Docteur es, Sciences de gestion, 2013, Pau

 <p>Avec les récentes réformes, dont la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoires (HPST) de Juin 2009, l’hôpital s’est transformé non seulement dans sa forme organisationnelle… (more)

Subjects/Keywords: Performance; Appropriation; Gestion; Interculturalité; P e r f o rma n c e; A p p r o p r i a t i o n ,; Ma n a g e me n t; I n t e r c u l t u r a l i sm

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Gouffé, V. (2013). L'appropriation des outils de gestion et performance hospitalière : pour une approche interculturelle : Management tool appropriation and hospital performance : towards an intercultural approach. (Doctoral Dissertation). Pau. Retrieved from http://www.theses.fr/2013PAUU2013

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Gouffé, Valérie. “L'appropriation des outils de gestion et performance hospitalière : pour une approche interculturelle : Management tool appropriation and hospital performance : towards an intercultural approach.” 2013. Doctoral Dissertation, Pau. Accessed January 24, 2021. http://www.theses.fr/2013PAUU2013.

MLA Handbook (7th Edition):

Gouffé, Valérie. “L'appropriation des outils de gestion et performance hospitalière : pour une approche interculturelle : Management tool appropriation and hospital performance : towards an intercultural approach.” 2013. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Gouffé V. L'appropriation des outils de gestion et performance hospitalière : pour une approche interculturelle : Management tool appropriation and hospital performance : towards an intercultural approach. [Internet] [Doctoral dissertation]. Pau; 2013. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://www.theses.fr/2013PAUU2013.

Council of Science Editors:

Gouffé V. L'appropriation des outils de gestion et performance hospitalière : pour une approche interculturelle : Management tool appropriation and hospital performance : towards an intercultural approach. [Doctoral Dissertation]. Pau; 2013. Available from: http://www.theses.fr/2013PAUU2013


Università degli Studi di Padova

6. Paravano, Edoardo. Progettazione e produttività dell'industria aeronautica italiana dalle origini al 1943: le relazioni della Direzione Costruzioni Aeronautiche dell'Aeronautica Militare.

Degree: 2015, Università degli Studi di Padova

 La tesi analizza i dati organizzativi e produttivi dell'industria aeronautica a partire dalla Grande Guerra fino al 1943, in particolare la competitività, la capacità tecnologica… (more)

Subjects/Keywords: SECS-P/12 Storia economica; M-STO/04 Storia contemporanea

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Paravano, E. (2015). Progettazione e produttività dell'industria aeronautica italiana dalle origini al 1943: le relazioni della Direzione Costruzioni Aeronautiche dell'Aeronautica Militare. (Thesis). Università degli Studi di Padova. Retrieved from http://tesi.cab.unipd.it/49319/1/Revisione_Tesi-definitiva_Novello.pdf

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Paravano, Edoardo. “Progettazione e produttività dell'industria aeronautica italiana dalle origini al 1943: le relazioni della Direzione Costruzioni Aeronautiche dell'Aeronautica Militare.” 2015. Thesis, Università degli Studi di Padova. Accessed January 24, 2021. http://tesi.cab.unipd.it/49319/1/Revisione_Tesi-definitiva_Novello.pdf.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Paravano, Edoardo. “Progettazione e produttività dell'industria aeronautica italiana dalle origini al 1943: le relazioni della Direzione Costruzioni Aeronautiche dell'Aeronautica Militare.” 2015. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Paravano E. Progettazione e produttività dell'industria aeronautica italiana dalle origini al 1943: le relazioni della Direzione Costruzioni Aeronautiche dell'Aeronautica Militare. [Internet] [Thesis]. Università degli Studi di Padova; 2015. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://tesi.cab.unipd.it/49319/1/Revisione_Tesi-definitiva_Novello.pdf.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Paravano E. Progettazione e produttività dell'industria aeronautica italiana dalle origini al 1943: le relazioni della Direzione Costruzioni Aeronautiche dell'Aeronautica Militare. [Thesis]. Università degli Studi di Padova; 2015. Available from: http://tesi.cab.unipd.it/49319/1/Revisione_Tesi-definitiva_Novello.pdf

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Johannesburg

7. Tshomela, Zibonele. Social and political concerns as addressed by three prominent Xhosa poets.

Degree: 2011, University of Johannesburg

 <p>M.A. p><p>This study is a critical assessment and analysis of Xhosa poetry that addresses social and political concerns with particular reference to the poetry of… (more)

Subjects/Keywords: Qangule, Z. S.; Xozwa, L. W. M.; Mtuze, P. T.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Tshomela, Z. (2011). Social and political concerns as addressed by three prominent Xhosa poets. (Thesis). University of Johannesburg. Retrieved from http://hdl.handle.net/10210/4140

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Tshomela, Zibonele. “Social and political concerns as addressed by three prominent Xhosa poets.” 2011. Thesis, University of Johannesburg. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/10210/4140.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Tshomela, Zibonele. “Social and political concerns as addressed by three prominent Xhosa poets.” 2011. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Tshomela Z. Social and political concerns as addressed by three prominent Xhosa poets. [Internet] [Thesis]. University of Johannesburg; 2011. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/10210/4140.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Tshomela Z. Social and political concerns as addressed by three prominent Xhosa poets. [Thesis]. University of Johannesburg; 2011. Available from: http://hdl.handle.net/10210/4140

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

8. Trojánek, Lukáš. Základní škola v Moravanech u Brna: Elementary School in Moravany u Brno.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 The theme of this thesis is the preparation of project documentation at the level for the implementation of the construction of primary schools in the… (more)

Subjects/Keywords: Základní školy v obci Moravany u Brna; školní areál; část hlavního objektu SO01 Základní školy; konstrukčním systéme je z železobetonu; střešní konstrukce je plochá; fasáda objektu je dělena dle podlaží; fasáda z keramických pásků; provětrávaná fasáda; doprava v klidu; parkovišťě a terminál.; The primary school in the village Moravany u Brna; campus; part of the main object SO01 elementary school; the design is based from the reinforced concrete; roof structure is desktop; the façade of the building is divided according to the floor; the facade of ceramic straps; ventilated facade; traffic in peace; parking and Terminal.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Trojánek, L. (2019). Základní škola v Moravanech u Brna: Elementary School in Moravany u Brno. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/30617

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Trojánek, Lukáš. “Základní škola v Moravanech u Brna: Elementary School in Moravany u Brno.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 24, 2021. http://hdl.handle.net/11012/30617.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Trojánek, Lukáš. “Základní škola v Moravanech u Brna: Elementary School in Moravany u Brno.” 2019. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Trojánek L. Základní škola v Moravanech u Brna: Elementary School in Moravany u Brno. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/30617.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Trojánek L. Základní škola v Moravanech u Brna: Elementary School in Moravany u Brno. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/30617

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università di Cagliari

9. Rapetti, Mariangela. I canonici ospedalieri di S. Antonio di Vienne e la Sardegna.

Degree: 2015, Università di Cagliari

 The aim of the PhD research is that of reconstructing the documentary body relating to the presence and action of the hospitaller Order of St.… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/09 Paleografia

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Rapetti, M. (2015). I canonici ospedalieri di S. Antonio di Vienne e la Sardegna. (Thesis). Università di Cagliari. Retrieved from http://veprints.unica.it/1194/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Rapetti, Mariangela. “I canonici ospedalieri di S. Antonio di Vienne e la Sardegna.” 2015. Thesis, Università di Cagliari. Accessed January 24, 2021. http://veprints.unica.it/1194/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Rapetti, Mariangela. “I canonici ospedalieri di S. Antonio di Vienne e la Sardegna.” 2015. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Rapetti M. I canonici ospedalieri di S. Antonio di Vienne e la Sardegna. [Internet] [Thesis]. Università di Cagliari; 2015. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://veprints.unica.it/1194/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Rapetti M. I canonici ospedalieri di S. Antonio di Vienne e la Sardegna. [Thesis]. Università di Cagliari; 2015. Available from: http://veprints.unica.it/1194/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università di Cagliari

10. Mazzuzi, Francesca. L'emigrazione sarda nel secondo dopoguerra (1944-2000).

Degree: 2015, Università di Cagliari

 The present research aims to give a contribution to the Sardinian history of migration in the post-war when, the economic plight, the high level of… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/04 Storia contemporanea

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Mazzuzi, F. (2015). L'emigrazione sarda nel secondo dopoguerra (1944-2000). (Thesis). Università di Cagliari. Retrieved from http://veprints.unica.it/1245/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Mazzuzi, Francesca. “L'emigrazione sarda nel secondo dopoguerra (1944-2000).” 2015. Thesis, Università di Cagliari. Accessed January 24, 2021. http://veprints.unica.it/1245/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Mazzuzi, Francesca. “L'emigrazione sarda nel secondo dopoguerra (1944-2000).” 2015. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Mazzuzi F. L'emigrazione sarda nel secondo dopoguerra (1944-2000). [Internet] [Thesis]. Università di Cagliari; 2015. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://veprints.unica.it/1245/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Mazzuzi F. L'emigrazione sarda nel secondo dopoguerra (1944-2000). [Thesis]. Università di Cagliari; 2015. Available from: http://veprints.unica.it/1245/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università di Bologna

11. Dimitrio, Laura. L'influenza del Giappone sulla moda italiana dal XVI al XX secolo.

Degree: 2016, Università di Bologna

 <p>Questa ricerca ha per oggetto lo studio dell’influenza del Giappone sulla moda italiana, dalla metà del XVI alla fine del XX secolo. Le prime notizie… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/04 Storia contemporanea

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Dimitrio, L. (2016). L'influenza del Giappone sulla moda italiana dal XVI al XX secolo. (Thesis). Università di Bologna. Retrieved from http://amsdottorato.unibo.it/7308/1/dimitrio_laura_tesi.pdf ; Dimitrio, Laura (2016) L'influenza del Giappone sulla moda italiana dal XVI al XX secolo, [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Storia <http://amsdottorato.unibo.it/view/dottorati/DOT492/>, 28 Ciclo. DOI 10.6092/unibo/amsdottorato/7308.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Dimitrio, Laura. “L'influenza del Giappone sulla moda italiana dal XVI al XX secolo.” 2016. Thesis, Università di Bologna. Accessed January 24, 2021. http://amsdottorato.unibo.it/7308/1/dimitrio_laura_tesi.pdf ; Dimitrio, Laura (2016) L'influenza del Giappone sulla moda italiana dal XVI al XX secolo, [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Storia <http://amsdottorato.unibo.it/view/dottorati/DOT492/>, 28 Ciclo. DOI 10.6092/unibo/amsdottorato/7308..

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Dimitrio, Laura. “L'influenza del Giappone sulla moda italiana dal XVI al XX secolo.” 2016. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Dimitrio L. L'influenza del Giappone sulla moda italiana dal XVI al XX secolo. [Internet] [Thesis]. Università di Bologna; 2016. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://amsdottorato.unibo.it/7308/1/dimitrio_laura_tesi.pdf ; Dimitrio, Laura (2016) L'influenza del Giappone sulla moda italiana dal XVI al XX secolo, [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Storia <http://amsdottorato.unibo.it/view/dottorati/DOT492/>, 28 Ciclo. DOI 10.6092/unibo/amsdottorato/7308..

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Dimitrio L. L'influenza del Giappone sulla moda italiana dal XVI al XX secolo. [Thesis]. Università di Bologna; 2016. Available from: http://amsdottorato.unibo.it/7308/1/dimitrio_laura_tesi.pdf ; Dimitrio, Laura (2016) L'influenza del Giappone sulla moda italiana dal XVI al XX secolo, [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Storia <http://amsdottorato.unibo.it/view/dottorati/DOT492/>, 28 Ciclo. DOI 10.6092/unibo/amsdottorato/7308.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università di Cagliari

12. Costa, Consuelo. Uomo, ambiente e istituzioni nella Sardegna della seconda metà dell'Ottocento : sfruttamento forestale e disordine idraulico.

Degree: 2008, Università di Cagliari

 La tesi intende approfondire parallelamente le vicende che hanno riguardato lo sfruttamento intensivo della risorsa legno e i primi tentativi di ovviare al paludismo nella… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/04 Storia contemporanea

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Costa, C. (2008). Uomo, ambiente e istituzioni nella Sardegna della seconda metà dell'Ottocento : sfruttamento forestale e disordine idraulico. (Thesis). Università di Cagliari. Retrieved from http://veprints.unica.it/43/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Costa, Consuelo. “Uomo, ambiente e istituzioni nella Sardegna della seconda metà dell'Ottocento : sfruttamento forestale e disordine idraulico.” 2008. Thesis, Università di Cagliari. Accessed January 24, 2021. http://veprints.unica.it/43/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Costa, Consuelo. “Uomo, ambiente e istituzioni nella Sardegna della seconda metà dell'Ottocento : sfruttamento forestale e disordine idraulico.” 2008. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Costa C. Uomo, ambiente e istituzioni nella Sardegna della seconda metà dell'Ottocento : sfruttamento forestale e disordine idraulico. [Internet] [Thesis]. Università di Cagliari; 2008. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://veprints.unica.it/43/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Costa C. Uomo, ambiente e istituzioni nella Sardegna della seconda metà dell'Ottocento : sfruttamento forestale e disordine idraulico. [Thesis]. Università di Cagliari; 2008. Available from: http://veprints.unica.it/43/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università di Cagliari

13. Pisu, Stefano. L'Unione Sovietica alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (1932-1953).

Degree: 2008, Università di Cagliari

 Attraverso la lente del cinema e nella peculiare prospettiva offerta dal “microcosmo” della mostra di Venezia, è stato possibile vedere uno spaccato dell’evoluzione dei rapporti… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/04 Storia contemporanea

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Pisu, S. (2008). L'Unione Sovietica alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (1932-1953). (Thesis). Università di Cagliari. Retrieved from http://veprints.unica.it/67/http://veprints.unica.it/67/3/App._2%2D21.zip

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Pisu, Stefano. “L'Unione Sovietica alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (1932-1953).” 2008. Thesis, Università di Cagliari. Accessed January 24, 2021. http://veprints.unica.it/67/http://veprints.unica.it/67/3/App._2%2D21.zip.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Pisu, Stefano. “L'Unione Sovietica alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (1932-1953).” 2008. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Pisu S. L'Unione Sovietica alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (1932-1953). [Internet] [Thesis]. Università di Cagliari; 2008. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://veprints.unica.it/67/http://veprints.unica.it/67/3/App._2%2D21.zip.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Pisu S. L'Unione Sovietica alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (1932-1953). [Thesis]. Università di Cagliari; 2008. Available from: http://veprints.unica.it/67/http://veprints.unica.it/67/3/App._2%2D21.zip

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università di Cagliari

14. Cipollone, Valentina. La politica navale della Spagna della Spagna nel fronte mediterraneo (1635-1678).

Degree: 2012, Università di Cagliari

 During the XVI Century the warlike vocation of the reign of Castiglia, shaped during the centuries of the Reconquista, and the wars conducted by the… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/02 Storia moderna

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Cipollone, V. (2012). La politica navale della Spagna della Spagna nel fronte mediterraneo (1635-1678). (Thesis). Università di Cagliari. Retrieved from http://veprints.unica.it/666/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Cipollone, Valentina. “La politica navale della Spagna della Spagna nel fronte mediterraneo (1635-1678).” 2012. Thesis, Università di Cagliari. Accessed January 24, 2021. http://veprints.unica.it/666/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Cipollone, Valentina. “La politica navale della Spagna della Spagna nel fronte mediterraneo (1635-1678).” 2012. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Cipollone V. La politica navale della Spagna della Spagna nel fronte mediterraneo (1635-1678). [Internet] [Thesis]. Università di Cagliari; 2012. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://veprints.unica.it/666/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Cipollone V. La politica navale della Spagna della Spagna nel fronte mediterraneo (1635-1678). [Thesis]. Università di Cagliari; 2012. Available from: http://veprints.unica.it/666/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università di Cagliari

15. Erriu, Marzia. Il viceré Des Hayes e il governo del Regnum Sardiniae.

Degree: 2013, Università di Cagliari

 The research aspires to realize the first monographic study of political and administrative activity of the Earl Vittorio Lodovico d’Hallot Des Hayes, Viceroy of Savoy… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/02 Storia moderna

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Erriu, M. (2013). Il viceré Des Hayes e il governo del Regnum Sardiniae. (Thesis). Università di Cagliari. Retrieved from http://veprints.unica.it/842/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Erriu, Marzia. “Il viceré Des Hayes e il governo del Regnum Sardiniae.” 2013. Thesis, Università di Cagliari. Accessed January 24, 2021. http://veprints.unica.it/842/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Erriu, Marzia. “Il viceré Des Hayes e il governo del Regnum Sardiniae.” 2013. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Erriu M. Il viceré Des Hayes e il governo del Regnum Sardiniae. [Internet] [Thesis]. Università di Cagliari; 2013. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://veprints.unica.it/842/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Erriu M. Il viceré Des Hayes e il governo del Regnum Sardiniae. [Thesis]. Università di Cagliari; 2013. Available from: http://veprints.unica.it/842/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università di Cagliari

16. Sulas, Margherita. Il confine orientale italiano tra contesto internazionale e lotta politica: 1943-1953.

Degree: 2013, Università di Cagliari

 The issues addressed in this thesis present one of the central themes in the Italian historiographical debate, especially on the link between national / international… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/04 Storia contemporanea

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Sulas, M. (2013). Il confine orientale italiano tra contesto internazionale e lotta politica: 1943-1953. (Thesis). Università di Cagliari. Retrieved from http://veprints.unica.it/850/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Sulas, Margherita. “Il confine orientale italiano tra contesto internazionale e lotta politica: 1943-1953.” 2013. Thesis, Università di Cagliari. Accessed January 24, 2021. http://veprints.unica.it/850/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Sulas, Margherita. “Il confine orientale italiano tra contesto internazionale e lotta politica: 1943-1953.” 2013. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Sulas M. Il confine orientale italiano tra contesto internazionale e lotta politica: 1943-1953. [Internet] [Thesis]. Università di Cagliari; 2013. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://veprints.unica.it/850/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Sulas M. Il confine orientale italiano tra contesto internazionale e lotta politica: 1943-1953. [Thesis]. Università di Cagliari; 2013. Available from: http://veprints.unica.it/850/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università di Cagliari

17. Ibba, Roberto. Luoghi e identità: ricostruzione storica dello spazio agrario, sociale e politico della baronia di Monreale nella Sardegna dell’età moderna.

Degree: 2013, Università di Cagliari

 This study undertakes an analytical, historical reconstruction of the rural, social and political space of Baronia di Monreale, currently part of the Medio Campidano province… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/02 Storia moderna

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Ibba, R. (2013). Luoghi e identità: ricostruzione storica dello spazio agrario, sociale e politico della baronia di Monreale nella Sardegna dell’età moderna. (Thesis). Università di Cagliari. Retrieved from http://veprints.unica.it/855/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ibba, Roberto. “Luoghi e identità: ricostruzione storica dello spazio agrario, sociale e politico della baronia di Monreale nella Sardegna dell’età moderna.” 2013. Thesis, Università di Cagliari. Accessed January 24, 2021. http://veprints.unica.it/855/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Ibba, Roberto. “Luoghi e identità: ricostruzione storica dello spazio agrario, sociale e politico della baronia di Monreale nella Sardegna dell’età moderna.” 2013. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Ibba R. Luoghi e identità: ricostruzione storica dello spazio agrario, sociale e politico della baronia di Monreale nella Sardegna dell’età moderna. [Internet] [Thesis]. Università di Cagliari; 2013. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://veprints.unica.it/855/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Ibba R. Luoghi e identità: ricostruzione storica dello spazio agrario, sociale e politico della baronia di Monreale nella Sardegna dell’età moderna. [Thesis]. Università di Cagliari; 2013. Available from: http://veprints.unica.it/855/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università di Cagliari

18. Masala, Lucia Maria Agnese. Documenti inediti sui rapporti tra Pisa e la Sardegna nel Fondo Comune, Divisione A, dell'Archivio di Stato di Pisa.

Degree: 2014, Università di Cagliari

 This work focuses on the relations between Sardinia and Pisa between 1297 and 1345 as a result of the systematic examination of the collection “Comune,… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/09 Paleografia

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Masala, L. M. A. (2014). Documenti inediti sui rapporti tra Pisa e la Sardegna nel Fondo Comune, Divisione A, dell'Archivio di Stato di Pisa. (Thesis). Università di Cagliari. Retrieved from http://veprints.unica.it/1020/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Masala, Lucia Maria Agnese. “Documenti inediti sui rapporti tra Pisa e la Sardegna nel Fondo Comune, Divisione A, dell'Archivio di Stato di Pisa.” 2014. Thesis, Università di Cagliari. Accessed January 24, 2021. http://veprints.unica.it/1020/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Masala, Lucia Maria Agnese. “Documenti inediti sui rapporti tra Pisa e la Sardegna nel Fondo Comune, Divisione A, dell'Archivio di Stato di Pisa.” 2014. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Masala LMA. Documenti inediti sui rapporti tra Pisa e la Sardegna nel Fondo Comune, Divisione A, dell'Archivio di Stato di Pisa. [Internet] [Thesis]. Università di Cagliari; 2014. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://veprints.unica.it/1020/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Masala LMA. Documenti inediti sui rapporti tra Pisa e la Sardegna nel Fondo Comune, Divisione A, dell'Archivio di Stato di Pisa. [Thesis]. Università di Cagliari; 2014. Available from: http://veprints.unica.it/1020/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università di Cagliari

19. Cossu, Sara. I consoli francesi in Sardegna nel decennio preunitario. Politica, economia e società.

Degree: 2014, Università di Cagliari

 The center of attention of this thesis is the commercial relations between France, the island of Sardinia and the city of Genoa, as well as… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/04 Storia contemporanea

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Cossu, S. (2014). I consoli francesi in Sardegna nel decennio preunitario. Politica, economia e società. (Thesis). Università di Cagliari. Retrieved from http://veprints.unica.it/1026/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Cossu, Sara. “I consoli francesi in Sardegna nel decennio preunitario. Politica, economia e società.” 2014. Thesis, Università di Cagliari. Accessed January 24, 2021. http://veprints.unica.it/1026/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Cossu, Sara. “I consoli francesi in Sardegna nel decennio preunitario. Politica, economia e società.” 2014. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Cossu S. I consoli francesi in Sardegna nel decennio preunitario. Politica, economia e società. [Internet] [Thesis]. Università di Cagliari; 2014. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://veprints.unica.it/1026/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Cossu S. I consoli francesi in Sardegna nel decennio preunitario. Politica, economia e società. [Thesis]. Università di Cagliari; 2014. Available from: http://veprints.unica.it/1026/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università di Cagliari

20. Medas, Giulia Maria. ¿QUIÉNES FUERON LOS VOLUNTARIOS? Identità, motivazioni, linguaggi e vissuto quotidiano dei volontari italiani nella guerra civile spagnola.

Degree: 2014, Università di Cagliari

 This study had the objective of reconstructing motivations, identity construction and political- ideological paths, the daily life and the tensions ideals, although in opposite perspectives,… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/04 Storia contemporanea

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Medas, G. M. (2014). ¿QUIÉNES FUERON LOS VOLUNTARIOS? Identità, motivazioni, linguaggi e vissuto quotidiano dei volontari italiani nella guerra civile spagnola. (Thesis). Università di Cagliari. Retrieved from http://veprints.unica.it/1029/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Medas, Giulia Maria. “¿QUIÉNES FUERON LOS VOLUNTARIOS? Identità, motivazioni, linguaggi e vissuto quotidiano dei volontari italiani nella guerra civile spagnola.” 2014. Thesis, Università di Cagliari. Accessed January 24, 2021. http://veprints.unica.it/1029/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Medas, Giulia Maria. “¿QUIÉNES FUERON LOS VOLUNTARIOS? Identità, motivazioni, linguaggi e vissuto quotidiano dei volontari italiani nella guerra civile spagnola.” 2014. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Medas GM. ¿QUIÉNES FUERON LOS VOLUNTARIOS? Identità, motivazioni, linguaggi e vissuto quotidiano dei volontari italiani nella guerra civile spagnola. [Internet] [Thesis]. Università di Cagliari; 2014. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://veprints.unica.it/1029/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Medas GM. ¿QUIÉNES FUERON LOS VOLUNTARIOS? Identità, motivazioni, linguaggi e vissuto quotidiano dei volontari italiani nella guerra civile spagnola. [Thesis]. Università di Cagliari; 2014. Available from: http://veprints.unica.it/1029/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università di Cagliari

21. Mora Casado, Carlos. Las milicias en el Mediterráneo occidental. Valencia y Cerdeña en la época de los Austrias.

Degree: 2016, Università di Cagliari

 In evolutionary terms, it is generally accepted that in the early decades of the sixteenth century the art and scale of war changed. The increase… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/02 Storia moderna

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Mora Casado, C. (2016). Las milicias en el Mediterráneo occidental. Valencia y Cerdeña en la época de los Austrias. (Thesis). Università di Cagliari. Retrieved from http://veprints.unica.it/1388/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Mora Casado, Carlos. “Las milicias en el Mediterráneo occidental. Valencia y Cerdeña en la época de los Austrias.” 2016. Thesis, Università di Cagliari. Accessed January 24, 2021. http://veprints.unica.it/1388/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Mora Casado, Carlos. “Las milicias en el Mediterráneo occidental. Valencia y Cerdeña en la época de los Austrias.” 2016. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Mora Casado C. Las milicias en el Mediterráneo occidental. Valencia y Cerdeña en la época de los Austrias. [Internet] [Thesis]. Università di Cagliari; 2016. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://veprints.unica.it/1388/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Mora Casado C. Las milicias en el Mediterráneo occidental. Valencia y Cerdeña en la época de los Austrias. [Thesis]. Università di Cagliari; 2016. Available from: http://veprints.unica.it/1388/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università di Cagliari

22. Uras, Federica. La Sardegna nel periodo sabaudo, politica e amministrazione durante il governo del Viceré Tommaso Ercole Roero di Cortanze.

Degree: 2011, Università di Cagliari

 La ricerca propone una metodologia di analisi innovativa che, partendo dallo studio della figura del Viceré Roero di Cortanze, arriva ad illustrare la situazione della… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/02 Storia moderna

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Uras, F. (2011). La Sardegna nel periodo sabaudo, politica e amministrazione durante il governo del Viceré Tommaso Ercole Roero di Cortanze. (Thesis). Università di Cagliari. Retrieved from http://veprints.unica.it/517/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Uras, Federica. “La Sardegna nel periodo sabaudo, politica e amministrazione durante il governo del Viceré Tommaso Ercole Roero di Cortanze.” 2011. Thesis, Università di Cagliari. Accessed January 24, 2021. http://veprints.unica.it/517/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Uras, Federica. “La Sardegna nel periodo sabaudo, politica e amministrazione durante il governo del Viceré Tommaso Ercole Roero di Cortanze.” 2011. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Uras F. La Sardegna nel periodo sabaudo, politica e amministrazione durante il governo del Viceré Tommaso Ercole Roero di Cortanze. [Internet] [Thesis]. Università di Cagliari; 2011. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://veprints.unica.it/517/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Uras F. La Sardegna nel periodo sabaudo, politica e amministrazione durante il governo del Viceré Tommaso Ercole Roero di Cortanze. [Thesis]. Università di Cagliari; 2011. Available from: http://veprints.unica.it/517/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università di Cagliari

23. Durzu, Annalisa. L'infanzia abbandonata nella Sardegna moderna: il padre d'orfani.

Degree: 2011, Università di Cagliari

 La ricerca condotta nella presente tesi, frutto di un’impegnativa indagine della documentazione archivistica, affronta una problematica, sul piano storiografico del tutto nuova; infatti per quanto… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/02 Storia moderna

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Durzu, A. (2011). L'infanzia abbandonata nella Sardegna moderna: il padre d'orfani. (Thesis). Università di Cagliari. Retrieved from http://veprints.unica.it/530/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Durzu, Annalisa. “L'infanzia abbandonata nella Sardegna moderna: il padre d'orfani.” 2011. Thesis, Università di Cagliari. Accessed January 24, 2021. http://veprints.unica.it/530/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Durzu, Annalisa. “L'infanzia abbandonata nella Sardegna moderna: il padre d'orfani.” 2011. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Durzu A. L'infanzia abbandonata nella Sardegna moderna: il padre d'orfani. [Internet] [Thesis]. Università di Cagliari; 2011. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://veprints.unica.it/530/.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Durzu A. L'infanzia abbandonata nella Sardegna moderna: il padre d'orfani. [Thesis]. Università di Cagliari; 2011. Available from: http://veprints.unica.it/530/

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università degli Studi di Padova

24. Nardi, Luca. Storie di guerra: Valdobbiadene e dintorni dal gennaio 1944 all'eccidio del maggio 1945.

Degree: 2016, Università degli Studi di Padova

 Gli anni tra il 1943 e il 1945 rappresentarono per i Comuni della sinistra Piave e, in particolare, per il circondario di Valdobbiadene un momento… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/04 Storia contemporanea

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Nardi, L. (2016). Storie di guerra: Valdobbiadene e dintorni dal gennaio 1944 all'eccidio del maggio 1945. (Thesis). Università degli Studi di Padova. Retrieved from http://tesi.cab.unipd.it/51366/1/testo_completo_tesi_magistrale.pdf

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Nardi, Luca. “Storie di guerra: Valdobbiadene e dintorni dal gennaio 1944 all'eccidio del maggio 1945.” 2016. Thesis, Università degli Studi di Padova. Accessed January 24, 2021. http://tesi.cab.unipd.it/51366/1/testo_completo_tesi_magistrale.pdf.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Nardi, Luca. “Storie di guerra: Valdobbiadene e dintorni dal gennaio 1944 all'eccidio del maggio 1945.” 2016. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Nardi L. Storie di guerra: Valdobbiadene e dintorni dal gennaio 1944 all'eccidio del maggio 1945. [Internet] [Thesis]. Università degli Studi di Padova; 2016. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://tesi.cab.unipd.it/51366/1/testo_completo_tesi_magistrale.pdf.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Nardi L. Storie di guerra: Valdobbiadene e dintorni dal gennaio 1944 all'eccidio del maggio 1945. [Thesis]. Università degli Studi di Padova; 2016. Available from: http://tesi.cab.unipd.it/51366/1/testo_completo_tesi_magistrale.pdf

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università degli Studi di Padova

25. Spada Pianezzola, Davide. Le ragioni dei Giusti: azioni, tecniche e motivazioni dei Giusti italiani durante la Seconda Guerra Mondiale, 1941-1945.

Degree: 2014, Università degli Studi di Padova

 La tesi traccia la storia dell'antisemitismo nei secoli e analizza le tecniche con cui alcuni Giusti fra le Nazioni riuscirono a salvare la vita a… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/04 Storia contemporanea

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Spada Pianezzola, D. (2014). Le ragioni dei Giusti: azioni, tecniche e motivazioni dei Giusti italiani durante la Seconda Guerra Mondiale, 1941-1945. (Thesis). Università degli Studi di Padova. Retrieved from http://tesi.cab.unipd.it/47136/1/Le_ragioni_dei_Giusti_-_The_reasons_of_the_Righteous.pdf

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Spada Pianezzola, Davide. “Le ragioni dei Giusti: azioni, tecniche e motivazioni dei Giusti italiani durante la Seconda Guerra Mondiale, 1941-1945.” 2014. Thesis, Università degli Studi di Padova. Accessed January 24, 2021. http://tesi.cab.unipd.it/47136/1/Le_ragioni_dei_Giusti_-_The_reasons_of_the_Righteous.pdf.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Spada Pianezzola, Davide. “Le ragioni dei Giusti: azioni, tecniche e motivazioni dei Giusti italiani durante la Seconda Guerra Mondiale, 1941-1945.” 2014. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Spada Pianezzola D. Le ragioni dei Giusti: azioni, tecniche e motivazioni dei Giusti italiani durante la Seconda Guerra Mondiale, 1941-1945. [Internet] [Thesis]. Università degli Studi di Padova; 2014. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://tesi.cab.unipd.it/47136/1/Le_ragioni_dei_Giusti_-_The_reasons_of_the_Righteous.pdf.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Spada Pianezzola D. Le ragioni dei Giusti: azioni, tecniche e motivazioni dei Giusti italiani durante la Seconda Guerra Mondiale, 1941-1945. [Thesis]. Università degli Studi di Padova; 2014. Available from: http://tesi.cab.unipd.it/47136/1/Le_ragioni_dei_Giusti_-_The_reasons_of_the_Righteous.pdf

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università degli Studi di Padova

26. Salin, Francesca. L'elaborazione del Defense Planning Guidance del 1992: multilateralismo e unilateralismo nella politica estera dell'amministrazione di George H.W.Bush.

Degree: 2016, Università degli Studi di Padova

L'elaborazione del Defence Planning Guidance del 1992 illustra la natura dell'amministrazione di George H.W.Bush in politica estera e la sua influenza nell'amministrazione del figlio George W. Bush nel periodo successivo ai tragici avvenimenti dell'11 settembre 2001

Subjects/Keywords: M-STO/04 Storia contemporanea

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Salin, F. (2016). L'elaborazione del Defense Planning Guidance del 1992: multilateralismo e unilateralismo nella politica estera dell'amministrazione di George H.W.Bush. (Thesis). Università degli Studi di Padova. Retrieved from http://tesi.cab.unipd.it/53557/1/tesi_Salin.pdf

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Salin, Francesca. “L'elaborazione del Defense Planning Guidance del 1992: multilateralismo e unilateralismo nella politica estera dell'amministrazione di George H.W.Bush.” 2016. Thesis, Università degli Studi di Padova. Accessed January 24, 2021. http://tesi.cab.unipd.it/53557/1/tesi_Salin.pdf.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Salin, Francesca. “L'elaborazione del Defense Planning Guidance del 1992: multilateralismo e unilateralismo nella politica estera dell'amministrazione di George H.W.Bush.” 2016. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Salin F. L'elaborazione del Defense Planning Guidance del 1992: multilateralismo e unilateralismo nella politica estera dell'amministrazione di George H.W.Bush. [Internet] [Thesis]. Università degli Studi di Padova; 2016. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://tesi.cab.unipd.it/53557/1/tesi_Salin.pdf.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Salin F. L'elaborazione del Defense Planning Guidance del 1992: multilateralismo e unilateralismo nella politica estera dell'amministrazione di George H.W.Bush. [Thesis]. Università degli Studi di Padova; 2016. Available from: http://tesi.cab.unipd.it/53557/1/tesi_Salin.pdf

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università degli Studi di Padova

27. Antoniazzi, Pietro. Primo Silvestri : un socialdemocratico nel Veneto bianco (1945-90).

Degree: 2008, Università degli Studi di Padova

Sindaco di Bassano del Grappa (Vi) nel 1945, Silvestri è stato deputato del P.S.D.I. dal 1963 al 1972 e sottosegretario dell'agricoltura nei primi anni 70.

Subjects/Keywords: M-STO/04 Storia contemporanea

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Antoniazzi, P. (2008). Primo Silvestri : un socialdemocratico nel Veneto bianco (1945-90). (Thesis). Università degli Studi di Padova. Retrieved from http://tesi.cab.unipd.it/14240/1/Antoniazzi_pietro%5B1%5D.pdf

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Antoniazzi, Pietro. “Primo Silvestri : un socialdemocratico nel Veneto bianco (1945-90).” 2008. Thesis, Università degli Studi di Padova. Accessed January 24, 2021. http://tesi.cab.unipd.it/14240/1/Antoniazzi_pietro%5B1%5D.pdf.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Antoniazzi, Pietro. “Primo Silvestri : un socialdemocratico nel Veneto bianco (1945-90).” 2008. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Antoniazzi P. Primo Silvestri : un socialdemocratico nel Veneto bianco (1945-90). [Internet] [Thesis]. Università degli Studi di Padova; 2008. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://tesi.cab.unipd.it/14240/1/Antoniazzi_pietro%5B1%5D.pdf.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Antoniazzi P. Primo Silvestri : un socialdemocratico nel Veneto bianco (1945-90). [Thesis]. Università degli Studi di Padova; 2008. Available from: http://tesi.cab.unipd.it/14240/1/Antoniazzi_pietro%5B1%5D.pdf

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università degli Studi di Padova

28. Grifa, Massimo. Il brigantaggio meridionale nella stampa clericale e moderata (1861-1865).

Degree: 2009, Università degli Studi di Padova

 La tesi si propone come un’analisi della “Questione meridionale” e del fenomeno del Brigantaggio : in particolare approfondisce lo studio della fazione legittimista, ma non… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/04 Storia contemporanea

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Grifa, M. (2009). Il brigantaggio meridionale nella stampa clericale e moderata (1861-1865). (Thesis). Università degli Studi di Padova. Retrieved from http://tesi.cab.unipd.it/21525/1/Il_brigantaggio_meridionale_nella_stampa_clericale_e_moderata_(1861-1865).pdf

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Grifa, Massimo. “Il brigantaggio meridionale nella stampa clericale e moderata (1861-1865).” 2009. Thesis, Università degli Studi di Padova. Accessed January 24, 2021. http://tesi.cab.unipd.it/21525/1/Il_brigantaggio_meridionale_nella_stampa_clericale_e_moderata_(1861-1865).pdf.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Grifa, Massimo. “Il brigantaggio meridionale nella stampa clericale e moderata (1861-1865).” 2009. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Grifa M. Il brigantaggio meridionale nella stampa clericale e moderata (1861-1865). [Internet] [Thesis]. Università degli Studi di Padova; 2009. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://tesi.cab.unipd.it/21525/1/Il_brigantaggio_meridionale_nella_stampa_clericale_e_moderata_(1861-1865).pdf.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Grifa M. Il brigantaggio meridionale nella stampa clericale e moderata (1861-1865). [Thesis]. Università degli Studi di Padova; 2009. Available from: http://tesi.cab.unipd.it/21525/1/Il_brigantaggio_meridionale_nella_stampa_clericale_e_moderata_(1861-1865).pdf

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università degli Studi di Padova

29. Leso, Tommaso. Iona hebraice, peristera graece, columba latine : per un riesame critico delle fonti sull' esperienza colombaniana tra 6. e 7. secolo (Francia e Italia).

Degree: 2010, Università degli Studi di Padova

 L'argomento centrale di questo studio è il movimento monastico colombaniano, cioè il complesso delle attività portate avanti da Colombano e dai suoi seguaci, in un… (more)

Subjects/Keywords: M-STO/01 Storia medievale

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Leso, T. (2010). Iona hebraice, peristera graece, columba latine : per un riesame critico delle fonti sull' esperienza colombaniana tra 6. e 7. secolo (Francia e Italia). (Thesis). Università degli Studi di Padova. Retrieved from http://tesi.cab.unipd.it/22915/1/tommaso_leso.pdf

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Leso, Tommaso. “Iona hebraice, peristera graece, columba latine : per un riesame critico delle fonti sull' esperienza colombaniana tra 6. e 7. secolo (Francia e Italia).” 2010. Thesis, Università degli Studi di Padova. Accessed January 24, 2021. http://tesi.cab.unipd.it/22915/1/tommaso_leso.pdf.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Leso, Tommaso. “Iona hebraice, peristera graece, columba latine : per un riesame critico delle fonti sull' esperienza colombaniana tra 6. e 7. secolo (Francia e Italia).” 2010. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Leso T. Iona hebraice, peristera graece, columba latine : per un riesame critico delle fonti sull' esperienza colombaniana tra 6. e 7. secolo (Francia e Italia). [Internet] [Thesis]. Università degli Studi di Padova; 2010. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://tesi.cab.unipd.it/22915/1/tommaso_leso.pdf.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Leso T. Iona hebraice, peristera graece, columba latine : per un riesame critico delle fonti sull' esperienza colombaniana tra 6. e 7. secolo (Francia e Italia). [Thesis]. Università degli Studi di Padova; 2010. Available from: http://tesi.cab.unipd.it/22915/1/tommaso_leso.pdf

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università degli Studi di Padova

30. Colbacchini , Andrea. "...pur nell'orgoglio e nella fierezza del dovere compiuto..." Storia e rappresentazione del corpo mutilato nella Grande Guerra.

Degree: 2010, Università degli Studi di Padova

 Il presente lavoro pone l’attenzione sul corpo e su come esso sia smembrato, manipolato, ricostruito e infine rappresentato durante la Grande Guerra. Per quanto i(more)

Subjects/Keywords: M-STO/04 Storia contemporanea

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Colbacchini , A. (2010). "...pur nell'orgoglio e nella fierezza del dovere compiuto..." Storia e rappresentazione del corpo mutilato nella Grande Guerra. (Thesis). Università degli Studi di Padova. Retrieved from http://tesi.cab.unipd.it/26255/1/pdf1.pdf ; http://tesi.cab.unipd.it/26255/2/pdf2.pdf ; http://tesi.cab.unipd.it/26255/3/pdf4.pdf ; http://tesi.cab.unipd.it/26255/4/pdf6.pdf ; http://tesi.cab.unipd.it/26255/5/pdf8.pdf

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Colbacchini , Andrea. “"...pur nell'orgoglio e nella fierezza del dovere compiuto..." Storia e rappresentazione del corpo mutilato nella Grande Guerra.” 2010. Thesis, Università degli Studi di Padova. Accessed January 24, 2021. http://tesi.cab.unipd.it/26255/1/pdf1.pdf ; http://tesi.cab.unipd.it/26255/2/pdf2.pdf ; http://tesi.cab.unipd.it/26255/3/pdf4.pdf ; http://tesi.cab.unipd.it/26255/4/pdf6.pdf ; http://tesi.cab.unipd.it/26255/5/pdf8.pdf.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Colbacchini , Andrea. “"...pur nell'orgoglio e nella fierezza del dovere compiuto..." Storia e rappresentazione del corpo mutilato nella Grande Guerra.” 2010. Web. 24 Jan 2021.

Vancouver:

Colbacchini A. "...pur nell'orgoglio e nella fierezza del dovere compiuto..." Storia e rappresentazione del corpo mutilato nella Grande Guerra. [Internet] [Thesis]. Università degli Studi di Padova; 2010. [cited 2021 Jan 24]. Available from: http://tesi.cab.unipd.it/26255/1/pdf1.pdf ; http://tesi.cab.unipd.it/26255/2/pdf2.pdf ; http://tesi.cab.unipd.it/26255/3/pdf4.pdf ; http://tesi.cab.unipd.it/26255/4/pdf6.pdf ; http://tesi.cab.unipd.it/26255/5/pdf8.pdf.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Colbacchini A. "...pur nell'orgoglio e nella fierezza del dovere compiuto..." Storia e rappresentazione del corpo mutilato nella Grande Guerra. [Thesis]. Università degli Studi di Padova; 2010. Available from: http://tesi.cab.unipd.it/26255/1/pdf1.pdf ; http://tesi.cab.unipd.it/26255/2/pdf2.pdf ; http://tesi.cab.unipd.it/26255/3/pdf4.pdf ; http://tesi.cab.unipd.it/26255/4/pdf6.pdf ; http://tesi.cab.unipd.it/26255/5/pdf8.pdf

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

[1] [2] [3] [4] [5] … [2421]

.