Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:(ale je tak intuitivn m p episem dynamiky hereck ho projevu). Showing records 1 – 30 of 14621 total matches.

[1] [2] [3] [4] [5] … [488]

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

Degrees

Levels

Languages

Country

▼ Search Limiters


Brno University of Technology

1. Hýl, Petr. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.

Degree: 2019, Brno University of Technology

SLOVENE NATIONAL THEATRE IN LJUBLJANA Author Report Of The Diploma Work Author: Bc. Petr Hýl Supervisor: doc. ing. arch. Zdeněk Makovský Advisors/Committee Members: Makovský, Zdeněk (advisor), Svoboda, Lukáš (referee).

Subjects/Keywords: DIVADLO Divadelní umění je staré jako lidstvo samo. Za dobu své existence prošlo dlouhým a barvitým vývojem; z něhož jsme zmapovali zřejmě jen malou část. Požadavek činoherního divadla a přítomnost dalších klasických divadel ve městě vedlo k inspiraci divadlem řeckým; japonským; středověkým; alžbětinským; totálním; osvobozeným; arénovým. Moderní budova činohry národního divadla se nemůže spoléhat pouze na klasická schémata; i když i ta mohou být požadována. Návrh reflektuje divadlo především jako místo střetnutí dvou protichůdných světů; světa reálného; v němž žijeme; a světa zidealizovaného; přetvořeného; který vídáme na jevišti; světa skutečnosti a jejího obrazu; světa tragédie a komedie; světa skutečných tváří herců a jejich masek; jejich skutečných osobností a jejich rolí; světa skutečných věcí a kulis; světa prostorového a plošně zjednodušeného. Také dva základní protichůdné pohledy na divadelní umění jako na svět ideální; pompézní; výchovný; poučný a zábavný a na divadlo jako nemilosrdné zrcadlo našeho života; subjektivní; věrné či sarkastické; i rozpor těchto dvou chápání divadla můžeme zahrnout mezi divadelní dvojakosti. BUDOVA Nová budova divadla chce být zhmotněním dialogu; základního stavebního prvku divadelní tvorby; kterým Aischylos povýšil do té doby všeplatné zpěvné a taneční rituály na skutečné drama. Dialog spolu vedou dvě protichůdné formy – budova divadla a její prázdný otisk – veřejné prostranství. Klasifikace dialog a monolog se stává subjektivní; uvažujeme-li za druhý subjekt prázdno. Tato představa dodává úvaze existenciální náboj. Samotné dvě formy – plná a prázdná – mají kromě parafráze divadelní protichůdnosti; pověstného rozhraní dvou světů; přesah do mnoha dalších oblastí života – podobně jako samotné divadlo. Tvar budovy - zužující a zvyšující se hmota - vznikl spolu s prostranstvím spontánně jako asociace doplňkovosti. Tento tvar však reaguje kromě urbanistických a provozních návazností také na ideu moderního divadla; které by mělo být proměnlivé a dynamické. Vzletný tvar budovy zhmotňuje nejen tuto abstraktní dynamiku; ale je také intuitivním přepisem dynamiky hereckého projevu; přetlaku energie sršící z člověka; nepostradatelné nejen k hereckému výkonu; ale také ke všem lidským tvůrčím činnostem.; THEATRE Dramatic art is as old as human society. During its existence it has passed through long and colourful evolution which we charted probably only really partially. Requierement of a drama theatre and presence of another classical thetre buildings in the town caused an inspiration by Greek; Japonese; medieval; Elizabethan; Total; Exempt or arena theatre. A modern bulding of national drama theatre can´t depend of only calssical schemes; though even those could be reguired. The project reflect theatre first of all as a place of a battle of two contradictory worlds; a real world which we live in it; and an ideal; transformated world which we use to see on a stage; a world of reality and a world of its reflex; a world of tragedy and a of comedy; a world of existing faces of actors and a world of their masks; their real personalities and their parts; a world of true things and a world od scenes; a three-dimensional world and a 2D-simplified world. Also the two contradictory views of dramatic art; the first one as an ideal world; pompous; educational; instructive and funy and the second as a merciless mirror of our own lifes; subjective; authentic or caustic; so even this discrepancy of those two different opinions of theatre we could add in the theatre duplicity. BUILDING The new theatre building wants to be an objectification of a dialog; which is the basic structural element of dramatic production; whith which Aischylos sublimated singing and dancig rituals which were of binding force in that times to a real drama. This dialog is runned by two antagonistic forms – the theatre building and its empty impression – a public space. Established classification of dialog and monolog becomes subjective; if we suppose an emptiness as the second object. This idea gives our meditation an existencial character a bit. The two forms by themselves – the full one and the empty one –except of an imitation of theatre dialectics; a proverbial boundery-line of two worlds; also transcend into many other spheres of human life – analogous to a theatre. The shape of the building – a diminished and raising mass – has arised within the open space spontaneously as an association of complementing. But this shape – except other urbanistic and functional sequences - also reacts to an ide of modern theatre; which should be variable and dynamic. The poetic shape of the building not only materializes thist abstract dynamism but it is also an intuitive transscription of dynamism of an actor´s manifestation; an overpressure of human energy which is indispensable not only for a performance but also for all human creative activities.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Hýl, P. (2019). Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/3455

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Hýl, Petr. “Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 21, 2021. http://hdl.handle.net/11012/3455.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Hýl, Petr. “Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana.” 2019. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Hýl P. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/3455.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Hýl P. Slovinské národní divadlo v Lublani: Slovene National Theatre in Ljubljana. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/3455

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

2. Fujdiak, Radek. Analýza a optimalizace datové komunikace pro telemetrické systémy v energetice: Analysis and Optimization of Data Communication for Telemetric Systems in Energy.

Degree: 2018, Brno University of Technology

Telemetry system, Optimisation, Sensoric networks, Smart Grid, Internet of Things, Sensors, Information security, Cryptography, Cryptography algorithms, Cryptosystem, Confidentiality, Integrity, Authentication, Data freshness, Non-Repudiation. Advisors/Committee Members: Mišurec, Jiří (advisor), Orgoň, Miloš (referee), Pitner,, Tomáš (referee).

Subjects/Keywords: Dizertační práce se zabývá výzkumem v oblasti optimalizace telemetrických systémů v energetice z pohledu informační bezpečnosti. Práce pojednává o současných problémech informační bezpečnosti; její definici a i o metodách; které vedou k naplnění bezpečnostních principů; a soustředí se zejména na oblast; kde jsou využívány zařízení s omezenými zdroji To z toho důvodu; že zařízení s limitovanými zdroji; tj. operační paměť; omezený přístup k elektrické energii; výkon; aj.; představují bezpečnostní rizika; která mohou ovlivňovat následně celou energetickou infrastrukturu v případě nasazení technologií v konceptu inteligentních sítí. Jsou přiblíženy dnešní vědecké výzvy v této oblasti; objasněna terminologie i legislativa; která je pro tuto oblast také velice zásadní. Hlavní část dizertační práce je následně věnována výzkumu vlastního hybridního řešení; kryptosystému. Jedná se o řešení; které nenaplňuje pouze jeden bezpečnostní princip (např. pouze autentičnost); nýbrž o řešení; které nabízí všechny požadované principy informační bezpečnosti v energetice. Je provedena hloubková analýza dnešních řešení; které jsou následně evaluovány vlastními měřeními i pomocí současné aktuální literatury. Následně je proveden návrh kombinací symetrických a asymetrických kryptografických algoritmů; tak aby byla zaručena efektivita výsledného systému; ale také zachována jeho komplexnost systému. Jedná se o kombinaci symetrických blokových algoritmů elektronické kódové knihy; zajišťující autentizaci a integritu pomocí náhodných klíčů; řetězení šifrovaného textu zajišťující důvěrnost; společně s algoritmem Diffieho-Hellmana nad eliptickými křivkami zajišťující bezpečnou distribuci a výměnu symetrických tajných klíčů. V neposlední řadě je přiblížen provedený vlastní vývoj a optimalizace hybridního kryptosystému. Je představeno vlastní řešení pro reprezentaci velkých čísel a modulární algebru v zařízení s limitovanými zdroji; které je ověřeno experimentálními měřeními. Dále je rozebrán vlastní návrh; validace a optimalizace řešení náhodných hardwarových generátorů (založených na efektivním principu kvantizační chyby a protichůdných oscilátorů). Je také řešena navržená část symetrické kryptografie; kde je využito dvou dostupných knihoven; které jsou následně znatelně optimalizovány. V neposlední řadě je představen provedený rozsáhlý výzkum kryptografie eliptických křivek a možností distribuce symetrického klíče. Jsou implementovány algoritmy pro výpočty s body eliptických křivek nad polem s prvočíselným řádem i nad polem řádu 2. Realizace pak zahrnovala více než 50 eliptických křivek různých standardů; kde největším úspěchem jsou křivky nad polem prvočísel o řádu p = 256. Tyto křivky v době řešení nebyly na takto hardwarových platformách řešeny. Nakonec jsou představeny originální výsledky výzkumu; který se zabýval vhodnou volbou křivek a studií jejich doménových parametrů z pohledu vztahu velikosti k rychlosti operací nad křivkou.; The dissertation thesis focuses on research in the optimisation of telemetry systems in energy from the perspective of information security. The thesis deals with nowadays challenges in information security; its definition as well as its methods. The main focus is on the area; where devices with limited resources such as memory or computational power are used. These devices pose security risks that may affect the entire smart grid infrastructure. Nowadays research challenges terminology and legislative; which is crucial in the defined area; are brought closer. The main part of this thesis is devoted to the research of the author’s own hybrid solution – the hybrid cryptosystem. The solution fulfils all necessary principles of information security – authenticity; confidentiality; integrity and data freshness. An analysis of today’s solutions is provided together with a complex evaluation based on own experimental measurements and available literature sources. Subsequently; a combination of symmetric and asymmetric cryptography algorithms is designed that provides both high efficiency and complexity. It is a combination of the symmetric block cyphers Electronic Code Book; which provides authenticity and integrity by using random keys; Cipher Block Chaining; which provided confidentiality; and the asymmetric algorithm of Diffie-Hellman over Elliptic Curves; which provides key agreement scheme over an unsecured channel. Further; the development and optimisation of the hybrid cryptosystem are brought in light. The proprietary solution of large number representation and modular algebra in a device with limited resources is presented and validated via own experimental measurements. Moreover; the own design is analysed and the two proposed hardware generators (based on efficient methods of quantization error and opposing oscillators) are evaluated and optimised. Additionally; the symmetric part of the cryptosystem is also investigated; where two main solutions are highly optimised. Last but not least; deep research on the cryptography of elliptic curves and the key distribution scheme is presented. Two main curve types are dealt with – over a finite field and over a field of characteristic two. The implementation included more than 50 elliptic curves of different standards. The implementation of the curves of order p = 256 has the highest impact. These curves were not addressed on such devices at the time of solution. Finally; the original research results of possible speed optimisation via using special elliptic curves are introduced. The relationship between curve domain parameters and point computational efficiency is studied. This last part brings also promising results for the field of effective cryptographic algorithm – the lightweight cryptography.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Fujdiak, R. (2018). Analýza a optimalizace datové komunikace pro telemetrické systémy v energetice: Analysis and Optimization of Data Communication for Telemetric Systems in Energy. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/69305

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Fujdiak, Radek. “Analýza a optimalizace datové komunikace pro telemetrické systémy v energetice: Analysis and Optimization of Data Communication for Telemetric Systems in Energy.” 2018. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 21, 2021. http://hdl.handle.net/11012/69305.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Fujdiak, Radek. “Analýza a optimalizace datové komunikace pro telemetrické systémy v energetice: Analysis and Optimization of Data Communication for Telemetric Systems in Energy.” 2018. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Fujdiak R. Analýza a optimalizace datové komunikace pro telemetrické systémy v energetice: Analysis and Optimization of Data Communication for Telemetric Systems in Energy. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/69305.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Fujdiak R. Analýza a optimalizace datové komunikace pro telemetrické systémy v energetice: Analysis and Optimization of Data Communication for Telemetric Systems in Energy. [Thesis]. Brno University of Technology; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/11012/69305

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

3. Kliment, Jakub. Smrštění: Implosion.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 In this work, I deal with emergent shapes using deformation.       With this deformation technical element (which in this case are discarded barrels from… (more)

Subjects/Keywords: V mé závěrečné práci; bych rád předvedl postup; ke kterému jsem se s touto technikou dostal. Implodováním šesti vyřazených sudů od laminátu; vzniklo takzvaných šest dílů skládačky. Jednoduchým variováním; jsem hledal návaznost tvarů mezi barely a začal jsem je stavět na sebe. Jednotlivé spoje jsem svařil; a aby na sebe tvary opravdu navazovaly; potáhl jsem je laminátem se skelným vláknem. Tímto postupem; jsem se dopracoval do výšky zhruba 5; 5 m. Tento rozměr už dělá z věci celkem masivní a manipulačně náročný objekt; který je náročný na stabilitu. Tím jsem na spodní část byl nucen připevnit ocelový kříž. Tento nosný kříž bude pojednán tak; aby nerušil věc jak vizuálně; tak koncepčně. Celý objekt je následně potažen laminátem a skelným vláknem pro zpevnění celého korpusu a pro získání různorodější a hrubší výsledné struktury.; In my thesis; I would like to show the procedure to which I got with this technique. Implodováním six discarded barrels from a laminate formed the so-called six parts of the puzzle. A simple variováním; I was looking for continuity between the barrels and shapes I started to build on each other. Individual welded joints I and shapes so that they really followed; I drew a laminate with fiberglass. In this procedure; I had worked up to a height of about 5.5 m; this dimension it makes things a massive total and handling challenging subject that is challenging to stability. Thus I was forced to the bottom of the mount steel base. This supporting cross will be discussed so as to not disturb the thing both visually and conceptually. The whole object is then coated with fiberglass and glass fiber reinforcement for the entire body and to become more diverse and the resulting coarser structure.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Kliment, J. (2019). Smrštění: Implosion. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/34406

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kliment, Jakub. “Smrštění: Implosion.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 21, 2021. http://hdl.handle.net/11012/34406.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Kliment, Jakub. “Smrštění: Implosion.” 2019. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Kliment J. Smrštění: Implosion. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/34406.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Kliment J. Smrštění: Implosion. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/34406

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

4. Rylander, Robert. Gröna tak i urban miljö : Fallstudie av Hyllie och Norra Djurgårdsstaden.

Degree: 2014, , Department of Spatial Planning

  Detta kandidatarbete undersöker gröna tak i urban miljö. Gröna tak är i denna uppsats ett begrepp och samlingsnamn för vegetation på byggnaders tak i… (more)

Subjects/Keywords: Gröna tak

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Rylander, R. (2014). Gröna tak i urban miljö : Fallstudie av Hyllie och Norra Djurgårdsstaden. (Thesis). , Department of Spatial Planning. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-3265

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Rylander, Robert. “Gröna tak i urban miljö : Fallstudie av Hyllie och Norra Djurgårdsstaden.” 2014. Thesis, , Department of Spatial Planning. Accessed January 21, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-3265.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Rylander, Robert. “Gröna tak i urban miljö : Fallstudie av Hyllie och Norra Djurgårdsstaden.” 2014. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Rylander R. Gröna tak i urban miljö : Fallstudie av Hyllie och Norra Djurgårdsstaden. [Internet] [Thesis]. , Department of Spatial Planning; 2014. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-3265.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Rylander R. Gröna tak i urban miljö : Fallstudie av Hyllie och Norra Djurgårdsstaden. [Thesis]. , Department of Spatial Planning; 2014. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-3265

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

5. Bartošová, Markéta. Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 The aim of this diploma thesis is to evaluate the possibility of Citylife Nottingham expansion into a new market in London and to propose a… (more)

Subjects/Keywords: Cílem diplomové práce je vyhodnotit možnost expanze společnosti Citylife Nottingham na nový trh v Londýně a navrhnout vhodnou strategii této expanze. Společnost má již zkušenosti v Nottinghamu; Leeds a Sheffieldu; kde je jejich koncept úspěšný a klienty oblíbený. Ačkoli je zde předpoklad pro úspěch na tomto novém trhu; Londýn se od těchto měst značně liší; a to především svou velikostí. Proto je nutné; aby se společnost na tento zásadní krok expanze na tak velký a neznámý trh důkladně připravila. V práci jsou představeny interní i externí analýzy; které jsou vyhodnoceny; a následně je představen nový marketingový mix společně se strategií této expanze.; Expansion strategy; New Market; Market Development; Situation analysis; Marketing Mix; Online marketing

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bartošová, M. (2019). Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/85316

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bartošová, Markéta. “Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 21, 2021. http://hdl.handle.net/11012/85316.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Bartošová, Markéta. “Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market.” 2019. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Bartošová M. Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/85316.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Bartošová M. Expanze vybrané firmy na nový trh: Expansion of the Selected Company into a New Market. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/85316

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

6. Schmidt, Loïc. Passage à l'échelle des intergiciels RFID pour l'informatique diffuse : RFID Middleware scalability for ubiquitous computing.

Degree: Docteur es, Informatique, 2010, Université Lille I – Sciences et Technologies

 <p>Selon le concept de l'Internet des Objets (IoT), chaque objet manufacturé se voit attribuer un identifiant unique se présentant sous forme d'une étiquette RFID (Radio… (more)

Subjects/Keywords: ALE (norme)

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Schmidt, L. (2010). Passage à l'échelle des intergiciels RFID pour l'informatique diffuse : RFID Middleware scalability for ubiquitous computing. (Doctoral Dissertation). Université Lille I – Sciences et Technologies. Retrieved from http://www.theses.fr/2010LIL10155

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Schmidt, Loïc. “Passage à l'échelle des intergiciels RFID pour l'informatique diffuse : RFID Middleware scalability for ubiquitous computing.” 2010. Doctoral Dissertation, Université Lille I – Sciences et Technologies. Accessed January 21, 2021. http://www.theses.fr/2010LIL10155.

MLA Handbook (7th Edition):

Schmidt, Loïc. “Passage à l'échelle des intergiciels RFID pour l'informatique diffuse : RFID Middleware scalability for ubiquitous computing.” 2010. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Schmidt L. Passage à l'échelle des intergiciels RFID pour l'informatique diffuse : RFID Middleware scalability for ubiquitous computing. [Internet] [Doctoral dissertation]. Université Lille I – Sciences et Technologies; 2010. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://www.theses.fr/2010LIL10155.

Council of Science Editors:

Schmidt L. Passage à l'échelle des intergiciels RFID pour l'informatique diffuse : RFID Middleware scalability for ubiquitous computing. [Doctoral Dissertation]. Université Lille I – Sciences et Technologies; 2010. Available from: http://www.theses.fr/2010LIL10155

7. Oliveira, Bernardo Augusto França Dias de. Avaliação clínica e estudo da ocorrência de broncopneumonia em bovinos.

Degree: Mestrado, Clínica Veterinária, 2015, University of São Paulo

 <p>As doenças respiratórias são consideradas um sério problema de sanidade, causando grandes perdas econômicas devido aos altos índices de morbidade e mortalidade, sendo responsáveis por… (more)

Subjects/Keywords: M. dispar; M. dispar; Mollicutes; Mollicutes; P. multocida; P. multocida; BoVH; BoVH; Bronchopneumonia; Broncopneumonia; BVDV; BVDV; VSRB; VSRB

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Oliveira, B. A. F. D. d. (2015). Avaliação clínica e estudo da ocorrência de broncopneumonia em bovinos. (Masters Thesis). University of São Paulo. Retrieved from http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/10/10136/tde-30092015-152244/ ;

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Oliveira, Bernardo Augusto França Dias de. “Avaliação clínica e estudo da ocorrência de broncopneumonia em bovinos.” 2015. Masters Thesis, University of São Paulo. Accessed January 21, 2021. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/10/10136/tde-30092015-152244/ ;.

MLA Handbook (7th Edition):

Oliveira, Bernardo Augusto França Dias de. “Avaliação clínica e estudo da ocorrência de broncopneumonia em bovinos.” 2015. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Oliveira BAFDd. Avaliação clínica e estudo da ocorrência de broncopneumonia em bovinos. [Internet] [Masters thesis]. University of São Paulo; 2015. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/10/10136/tde-30092015-152244/ ;.

Council of Science Editors:

Oliveira BAFDd. Avaliação clínica e estudo da ocorrência de broncopneumonia em bovinos. [Masters Thesis]. University of São Paulo; 2015. Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/10/10136/tde-30092015-152244/ ;


Anna University

8. Mohan Raj, A P. Workability and deformation behaviour of carbon manganese sintered P M steel; -.

Degree: Mechanical Engineering, 2014, Anna University

 <p>newlineThe present research work involves experimental investigation on the workability and deformation behaviour of sintered ferrous powder metallurgy cylindrical preforms of different manganese content namely… (more)

Subjects/Keywords: Carbon manganese sintered P M steel; Mechanical engineering; P M steel; Powder composites; Sintered ferrous powder; Triaxial system

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Mohan Raj, A. P. (2014). Workability and deformation behaviour of carbon manganese sintered P M steel; -. (Thesis). Anna University. Retrieved from http://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/25352

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Mohan Raj, A P. “Workability and deformation behaviour of carbon manganese sintered P M steel; -.” 2014. Thesis, Anna University. Accessed January 21, 2021. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/25352.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Mohan Raj, A P. “Workability and deformation behaviour of carbon manganese sintered P M steel; -.” 2014. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Mohan Raj AP. Workability and deformation behaviour of carbon manganese sintered P M steel; -. [Internet] [Thesis]. Anna University; 2014. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/25352.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Mohan Raj AP. Workability and deformation behaviour of carbon manganese sintered P M steel; -. [Thesis]. Anna University; 2014. Available from: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/25352

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Indian Institute of Science

9. Petchiappan, Anushya. Role of Second (p)ppGpp Synthetase MS_RHII-RSD in Mycobacterium smegmatis.

Degree: PhD, Faculty of Science, 2019, Indian Institute of Science

 Adaptation to a rapidly fluctuating environment is the key to the survival of an organism. Bacteria sense and respond to stress by an overall reprogramming… (more)

Subjects/Keywords: Mycobacterium; Mycobacterium smegmatis; (p)ppGpp Metabolism; (p)ppGpp Synthetases; (p)ppGpp; Mycobacteria; MS_RHII-RSD; M. smegmatis; Molecular Biophysics

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Petchiappan, A. (2019). Role of Second (p)ppGpp Synthetase MS_RHII-RSD in Mycobacterium smegmatis. (Doctoral Dissertation). Indian Institute of Science. Retrieved from http://etd.iisc.ac.in/handle/2005/4305

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Petchiappan, Anushya. “Role of Second (p)ppGpp Synthetase MS_RHII-RSD in Mycobacterium smegmatis.” 2019. Doctoral Dissertation, Indian Institute of Science. Accessed January 21, 2021. http://etd.iisc.ac.in/handle/2005/4305.

MLA Handbook (7th Edition):

Petchiappan, Anushya. “Role of Second (p)ppGpp Synthetase MS_RHII-RSD in Mycobacterium smegmatis.” 2019. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Petchiappan A. Role of Second (p)ppGpp Synthetase MS_RHII-RSD in Mycobacterium smegmatis. [Internet] [Doctoral dissertation]. Indian Institute of Science; 2019. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://etd.iisc.ac.in/handle/2005/4305.

Council of Science Editors:

Petchiappan A. Role of Second (p)ppGpp Synthetase MS_RHII-RSD in Mycobacterium smegmatis. [Doctoral Dissertation]. Indian Institute of Science; 2019. Available from: http://etd.iisc.ac.in/handle/2005/4305


Universidade de Lisboa

10. Matos, João Pedro Gomes Gouveia de. Contribuição dos Algoritmos de Difusão para o Desempenho dos Protocolos de Encaminhamento para Redes Ad Hoc Móveis.

Degree: 2009, Universidade de Lisboa

 As redes ad hoc móveis (MANETs) são compostas exclusivamente pelos dispositivos dos participantes. A utilização destas redes revela-se de particular importância nas situações em que… (more)

Subjects/Keywords: GOSSIP3(p; k; m); PAMPA2; AODV; Difusão; Flooding

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Matos, J. P. G. G. d. (2009). Contribuição dos Algoritmos de Difusão para o Desempenho dos Protocolos de Encaminhamento para Redes Ad Hoc Móveis. (Thesis). Universidade de Lisboa. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/13871

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Matos, João Pedro Gomes Gouveia de. “Contribuição dos Algoritmos de Difusão para o Desempenho dos Protocolos de Encaminhamento para Redes Ad Hoc Móveis.” 2009. Thesis, Universidade de Lisboa. Accessed January 21, 2021. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/13871.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Matos, João Pedro Gomes Gouveia de. “Contribuição dos Algoritmos de Difusão para o Desempenho dos Protocolos de Encaminhamento para Redes Ad Hoc Móveis.” 2009. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Matos JPGGd. Contribuição dos Algoritmos de Difusão para o Desempenho dos Protocolos de Encaminhamento para Redes Ad Hoc Móveis. [Internet] [Thesis]. Universidade de Lisboa; 2009. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/13871.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Matos JPGGd. Contribuição dos Algoritmos de Difusão para o Desempenho dos Protocolos de Encaminhamento para Redes Ad Hoc Móveis. [Thesis]. Universidade de Lisboa; 2009. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/13871

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


NSYSU

11. Shen, Jhih-Sheng. The electric properties of m-plane ZnO grown by ALD.

Degree: Master, Physics, 2013, NSYSU

 Wurtzite ZnO exhibits along its c-axis a spontaneous polarization that leads to Quantum-Confined Stark Effect (QCSE) which would then reduce the light-emitting efficiency when formed… (more)

Subjects/Keywords: m-plane ZnO; magnetoresistance; Hall effect; p-type semiconductor; ALD

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Shen, J. (2013). The electric properties of m-plane ZnO grown by ALD. (Thesis). NSYSU. Retrieved from http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-0218113-092139

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Shen, Jhih-Sheng. “The electric properties of m-plane ZnO grown by ALD.” 2013. Thesis, NSYSU. Accessed January 21, 2021. http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-0218113-092139.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Shen, Jhih-Sheng. “The electric properties of m-plane ZnO grown by ALD.” 2013. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Shen J. The electric properties of m-plane ZnO grown by ALD. [Internet] [Thesis]. NSYSU; 2013. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-0218113-092139.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Shen J. The electric properties of m-plane ZnO grown by ALD. [Thesis]. NSYSU; 2013. Available from: http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/view_etd?URN=etd-0218113-092139

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Manchester

12. Mohamed, Ali Keith. Growth Mechanism of Porous Anodic Films Formed on Aluminium in Sulphuric Acid.

Degree: 2010, University of Manchester

 Abstract The present study is concerned with the mechanism of growth of porous anodic films formed on high purity aluminium and sputtering deposited aluminium over… (more)

Subjects/Keywords: M. P. A. F. Al.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Mohamed, A. K. (2010). Growth Mechanism of Porous Anodic Films Formed on Aluminium in Sulphuric Acid. (Doctoral Dissertation). University of Manchester. Retrieved from http://www.manchester.ac.uk/escholar/uk-ac-man-scw:96797

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Mohamed, Ali Keith. “Growth Mechanism of Porous Anodic Films Formed on Aluminium in Sulphuric Acid.” 2010. Doctoral Dissertation, University of Manchester. Accessed January 21, 2021. http://www.manchester.ac.uk/escholar/uk-ac-man-scw:96797.

MLA Handbook (7th Edition):

Mohamed, Ali Keith. “Growth Mechanism of Porous Anodic Films Formed on Aluminium in Sulphuric Acid.” 2010. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Mohamed AK. Growth Mechanism of Porous Anodic Films Formed on Aluminium in Sulphuric Acid. [Internet] [Doctoral dissertation]. University of Manchester; 2010. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://www.manchester.ac.uk/escholar/uk-ac-man-scw:96797.

Council of Science Editors:

Mohamed AK. Growth Mechanism of Porous Anodic Films Formed on Aluminium in Sulphuric Acid. [Doctoral Dissertation]. University of Manchester; 2010. Available from: http://www.manchester.ac.uk/escholar/uk-ac-man-scw:96797


University of Johannesburg

13. Tshomela, Zibonele. Social and political concerns as addressed by three prominent Xhosa poets.

Degree: 2011, University of Johannesburg

 <p>M.A. p><p>This study is a critical assessment and analysis of Xhosa poetry that addresses social and political concerns with particular reference to the poetry of… (more)

Subjects/Keywords: Qangule, Z. S.; Xozwa, L. W. M.; Mtuze, P. T.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Tshomela, Z. (2011). Social and political concerns as addressed by three prominent Xhosa poets. (Thesis). University of Johannesburg. Retrieved from http://hdl.handle.net/10210/4140

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Tshomela, Zibonele. “Social and political concerns as addressed by three prominent Xhosa poets.” 2011. Thesis, University of Johannesburg. Accessed January 21, 2021. http://hdl.handle.net/10210/4140.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Tshomela, Zibonele. “Social and political concerns as addressed by three prominent Xhosa poets.” 2011. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Tshomela Z. Social and political concerns as addressed by three prominent Xhosa poets. [Internet] [Thesis]. University of Johannesburg; 2011. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://hdl.handle.net/10210/4140.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Tshomela Z. Social and political concerns as addressed by three prominent Xhosa poets. [Thesis]. University of Johannesburg; 2011. Available from: http://hdl.handle.net/10210/4140

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Università degli Studi di Padova

14. Paravano, Edoardo. Progettazione e produttività dell'industria aeronautica italiana dalle origini al 1943: le relazioni della Direzione Costruzioni Aeronautiche dell'Aeronautica Militare.

Degree: 2015, Università degli Studi di Padova

 La tesi analizza i dati organizzativi e produttivi dell'industria aeronautica a partire dalla Grande Guerra fino al 1943, in particolare la competitività, la capacità tecnologica… (more)

Subjects/Keywords: SECS-P/12 Storia economica; M-STO/04 Storia contemporanea

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Paravano, E. (2015). Progettazione e produttività dell'industria aeronautica italiana dalle origini al 1943: le relazioni della Direzione Costruzioni Aeronautiche dell'Aeronautica Militare. (Thesis). Università degli Studi di Padova. Retrieved from http://tesi.cab.unipd.it/49319/1/Revisione_Tesi-definitiva_Novello.pdf

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Paravano, Edoardo. “Progettazione e produttività dell'industria aeronautica italiana dalle origini al 1943: le relazioni della Direzione Costruzioni Aeronautiche dell'Aeronautica Militare.” 2015. Thesis, Università degli Studi di Padova. Accessed January 21, 2021. http://tesi.cab.unipd.it/49319/1/Revisione_Tesi-definitiva_Novello.pdf.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Paravano, Edoardo. “Progettazione e produttività dell'industria aeronautica italiana dalle origini al 1943: le relazioni della Direzione Costruzioni Aeronautiche dell'Aeronautica Militare.” 2015. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Paravano E. Progettazione e produttività dell'industria aeronautica italiana dalle origini al 1943: le relazioni della Direzione Costruzioni Aeronautiche dell'Aeronautica Militare. [Internet] [Thesis]. Università degli Studi di Padova; 2015. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://tesi.cab.unipd.it/49319/1/Revisione_Tesi-definitiva_Novello.pdf.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Paravano E. Progettazione e produttività dell'industria aeronautica italiana dalle origini al 1943: le relazioni della Direzione Costruzioni Aeronautiche dell'Aeronautica Militare. [Thesis]. Università degli Studi di Padova; 2015. Available from: http://tesi.cab.unipd.it/49319/1/Revisione_Tesi-definitiva_Novello.pdf

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

15. Andersson, Boel. Repetition.

Degree: Textiles, 2011, University College of Arts

  Taket utgör en stor del av hur vi upplever ett rum men är ofta en bortglömd del av det - ett trassel av ventilationsrör… (more)

Subjects/Keywords: textil inredning; innertak; tak; rumsgestaltning

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Andersson, B. (2011). Repetition. (Thesis). University College of Arts. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:konstfack:diva-3821

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Andersson, Boel. “Repetition.” 2011. Thesis, University College of Arts. Accessed January 21, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:konstfack:diva-3821.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Andersson, Boel. “Repetition.” 2011. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Andersson B. Repetition. [Internet] [Thesis]. University College of Arts; 2011. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:konstfack:diva-3821.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Andersson B. Repetition. [Thesis]. University College of Arts; 2011. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:konstfack:diva-3821

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Uppsala University

16. Bemler, Daniel. Visualisering av produktionseffektivitet : Utveckling av ett verktyg för övervakningav avbrott och presentation av TAK.

Degree: Industrial Engineering & Management, 2011, Uppsala University

 <p> Many companies do not register all the stops that occur in a production plant, it often takes longer to report than to fix the… (more)

Subjects/Keywords: TAK; produktionseffektivitet; TPM; processövervakning

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bemler, D. (2011). Visualisering av produktionseffektivitet : Utveckling av ett verktyg för övervakningav avbrott och presentation av TAK. (Thesis). Uppsala University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-157124

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bemler, Daniel. “Visualisering av produktionseffektivitet : Utveckling av ett verktyg för övervakningav avbrott och presentation av TAK.” 2011. Thesis, Uppsala University. Accessed January 21, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-157124.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Bemler, Daniel. “Visualisering av produktionseffektivitet : Utveckling av ett verktyg för övervakningav avbrott och presentation av TAK.” 2011. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Bemler D. Visualisering av produktionseffektivitet : Utveckling av ett verktyg för övervakningav avbrott och presentation av TAK. [Internet] [Thesis]. Uppsala University; 2011. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-157124.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Bemler D. Visualisering av produktionseffektivitet : Utveckling av ett verktyg för övervakningav avbrott och presentation av TAK. [Thesis]. Uppsala University; 2011. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-157124

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


KTH

17. Bergman, Louise. Byggfel på plåttak : - Bristande kommunikation eller bara slarv?.

Degree: Civil and Architectural Engineering, 2014, KTH

 <p> The mistakes and failures on the roof are noticed during inspection of the construction, many of the commentaries are recurring. A contractor should only… (more)

Subjects/Keywords: byggfel; plåttak; tak; takentreprenad

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Bergman, L. (2014). Byggfel på plåttak : - Bristande kommunikation eller bara slarv?. (Thesis). KTH. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-147880

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Bergman, Louise. “Byggfel på plåttak : - Bristande kommunikation eller bara slarv?.” 2014. Thesis, KTH. Accessed January 21, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-147880.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Bergman, Louise. “Byggfel på plåttak : - Bristande kommunikation eller bara slarv?.” 2014. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Bergman L. Byggfel på plåttak : - Bristande kommunikation eller bara slarv?. [Internet] [Thesis]. KTH; 2014. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-147880.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Bergman L. Byggfel på plåttak : - Bristande kommunikation eller bara slarv?. [Thesis]. KTH; 2014. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-147880

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

18. Gustafsson, Daniel. Utvärdering av mjukvara inom processindustrin.

Degree: Applied Physics and Electronics, 2015, Umeå University

  This study is an evaluation of the runtime watch function in a OEE software, knownas ProTAK. OEE stands for Overall Equipment Effectiveness, it’s a… (more)

Subjects/Keywords: TAK; Användbarhetsutvärdering; Utvärdering; Processindustri

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Gustafsson, D. (2015). Utvärdering av mjukvara inom processindustrin. (Thesis). Umeå University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-105570

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Gustafsson, Daniel. “Utvärdering av mjukvara inom processindustrin.” 2015. Thesis, Umeå University. Accessed January 21, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-105570.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Gustafsson, Daniel. “Utvärdering av mjukvara inom processindustrin.” 2015. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Gustafsson D. Utvärdering av mjukvara inom processindustrin. [Internet] [Thesis]. Umeå University; 2015. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-105570.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Gustafsson D. Utvärdering av mjukvara inom processindustrin. [Thesis]. Umeå University; 2015. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-105570

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

19. Richter, Jiří. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz.

Degree: 2019, Brno University of Technology

 History and Urbanism One of the most valuable thing of The Garden is that it remained in an aboriginal condition. All the sites that we… (more)

Subjects/Keywords: Mojí snahou je šetrná a racionalní revitalizace celej zahrady; tak; aby fungovala celoročne a tak aby jakékoliv budovy byli v duchovném souladu s barokní koncepci zahrady. Moja „landscape“ struktura; do kterých sem vložil buňky umístněna na jižné straně komplexu zajišťuje variabilné fungování a ekologický dizajn.; My aim is to trifthly and effectively revitalise whole garden; so it can function for whole year and so that all new buildings are in spiritual context with baroque´s conception of land. My „landscape“ structure to which small cells are set; on south part of whole complex; engage variability in function and ecological design.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Richter, J. (2019). REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/6929

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Richter, Jiří. “REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz.” 2019. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 21, 2021. http://hdl.handle.net/11012/6929.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Richter, Jiří. “REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz.” 2019. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Richter J. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/6929.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Richter J. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI: Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz. [Thesis]. Brno University of Technology; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11012/6929

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of California – San Diego

20. LaCroix, Ryan Alan. Automation, Optimization, and Characterization of Adaptive Laboratory Evolution.

Degree: Bioengineering, 2016, University of California – San Diego

 Adaptive laboratory evolution (ALE) has emerged as an effective tool for scientific discovery and addressing biotechnological needs. A typical ALE experiment requires significant attention over… (more)

Subjects/Keywords: Microbiology; Adaptive; ALE; Automation; Evolution

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

LaCroix, R. A. (2016). Automation, Optimization, and Characterization of Adaptive Laboratory Evolution. (Thesis). University of California – San Diego. Retrieved from http://www.escholarship.org/uc/item/95b8416q

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

LaCroix, Ryan Alan. “Automation, Optimization, and Characterization of Adaptive Laboratory Evolution.” 2016. Thesis, University of California – San Diego. Accessed January 21, 2021. http://www.escholarship.org/uc/item/95b8416q.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

LaCroix, Ryan Alan. “Automation, Optimization, and Characterization of Adaptive Laboratory Evolution.” 2016. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

LaCroix RA. Automation, Optimization, and Characterization of Adaptive Laboratory Evolution. [Internet] [Thesis]. University of California – San Diego; 2016. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://www.escholarship.org/uc/item/95b8416q.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

LaCroix RA. Automation, Optimization, and Characterization of Adaptive Laboratory Evolution. [Thesis]. University of California – San Diego; 2016. Available from: http://www.escholarship.org/uc/item/95b8416q

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

21. Santos, Daniel Filipe Inácio dos. Melhoria da qualidade do produto numa empresa de produção por lotes.

Degree: 2015, Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa

 <p>Trabalho Final de Mestrado para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Mecânica p><p>Actualmente o maior foco das empresas é a sua competitividade e consequentemente… (more)

Subjects/Keywords: Manutenção produtiva total; Análise P-M; Desenho de experiências; Melhoria do produto; Gestão da qualidade; Total productive maintenance; P-M analysis; Design of Experiments (DOE); Product improvement; Quality management

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Santos, D. F. I. d. (2015). Melhoria da qualidade do produto numa empresa de produção por lotes. (Thesis). Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/5542

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Santos, Daniel Filipe Inácio dos. “Melhoria da qualidade do produto numa empresa de produção por lotes.” 2015. Thesis, Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa. Accessed January 21, 2021. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/5542.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Santos, Daniel Filipe Inácio dos. “Melhoria da qualidade do produto numa empresa de produção por lotes.” 2015. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Santos DFId. Melhoria da qualidade do produto numa empresa de produção por lotes. [Internet] [Thesis]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa; 2015. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/5542.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Santos DFId. Melhoria da qualidade do produto numa empresa de produção por lotes. [Thesis]. Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa; 2015. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/5542

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

22. Kasarová, Dominika. Design pracovního exoskeletonu: Design of a working exoskeleton.

Degree: 2020, Brno University of Technology

Design, exoskeleton, overhead work, fatigue, human body, musculoskeletal disorder Advisors/Committee Members: Škaroupka, David (advisor), Chorý, Tomáš (referee).

Subjects/Keywords: Tato diplomová práce se zabývá návrhem exoskeletonu pro horní část těla; který je zaměřen především na práci s rukama nad hlavou. V první části je provedena důkladná analýza jak stávajících produktů; tak i potenciálních produktů v budoucnosti. Zkoumáním kinematiky lidského těla a technologických možností; je pomocí designérských postupů navržen produkt; který zohledňuje ergonomické; technické a hygienické požadavky. Je řešena otázka individuální adaptability; prostorového neomezení tak; aby produkt byl uživatelsky přívětivý a na trhu konkurenceschopný.; Design; exoskeleton; práce s rukama nad hlavou; únava; lidské tělo; svalově-kosterní potíže

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Kasarová, D. (2020). Design pracovního exoskeletonu: Design of a working exoskeleton. (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/192286

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Kasarová, Dominika. “Design pracovního exoskeletonu: Design of a working exoskeleton.” 2020. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 21, 2021. http://hdl.handle.net/11012/192286.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Kasarová, Dominika. “Design pracovního exoskeletonu: Design of a working exoskeleton.” 2020. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Kasarová D. Design pracovního exoskeletonu: Design of a working exoskeleton. [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2020. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/192286.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Kasarová D. Design pracovního exoskeletonu: Design of a working exoskeleton. [Thesis]. Brno University of Technology; 2020. Available from: http://hdl.handle.net/11012/192286

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Brno University of Technology

23. Pastorková, Eva. Město ve městě/ „Blok Trnitá“: City within the City / "Trnitá City Block".

Degree: 2020, Brno University of Technology

 PASTORKOVÁ, Eva. City within the city / "Trnitá city block". Brno, 2020. Also available from: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/125534. Master´s thesis. Brno University of Technology, Faculty of Architecture,… (more)

Subjects/Keywords: Jižní čtvrť – Trnitá; Brno; městská dostavba; polyfunkční blok; rezidenční bydlení; PASTORKOVÁ; Eva. Město ve městě/ „Blok Trnitá“. Brno; 2020. Dostupné také z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/125534. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně; Fakulta architektury; Ústav navrhování. Vedoucí práce Vítězslav Nový. Předmětem diplomové práce - s názvem Město ve městě/ „Blok Trnitá“; je navrhnout polyfunkční dům do dané blokové urbanistické struktury (územní studie tzv. „Jižní čtvrti – Trnitá“ – KAM Brno 2019). Zpracovaný návrh - studie stavby; dokládá předdiplomovou práci vyhotovenou v rámci předmětu Modulový specializovaný ateliér III M3. Úvodní část práce je zaměřena na seznámení s problematikou řešeného území. Diplomová práce zároveň ověřuje urbanistickou a objemovou studii „Jižní čtvrť – Trnitá“ na teoretické rovině; kde sleduje hlavní aspekty bydlení ve městě. Zkoumá také městotvorného činitele - polyfunkční dům od historie až po současnost a snaží se vytvořit místo; které nejen pozvedne kvalitu života lidí; ale i prostor samotný. Navrhovaný objekt je součástí nově navrženého bloku a zároveň zahrnuje koncepční; hmotové a materiálové řešení; které je provázané s dispozičním; provozním i technickým návrhem stavby. Objekt vytváří fungující systém v souladu s člověkem; na úrovni městského bloku i v kontextu celého města.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Pastorková, E. (2020). Město ve městě/ „Blok Trnitá“: City within the City / "Trnitá City Block". (Thesis). Brno University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/11012/195407

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Pastorková, Eva. “Město ve městě/ „Blok Trnitá“: City within the City / "Trnitá City Block".” 2020. Thesis, Brno University of Technology. Accessed January 21, 2021. http://hdl.handle.net/11012/195407.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Pastorková, Eva. “Město ve městě/ „Blok Trnitá“: City within the City / "Trnitá City Block".” 2020. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Pastorková E. Město ve městě/ „Blok Trnitá“: City within the City / "Trnitá City Block". [Internet] [Thesis]. Brno University of Technology; 2020. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://hdl.handle.net/11012/195407.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Pastorková E. Město ve městě/ „Blok Trnitá“: City within the City / "Trnitá City Block". [Thesis]. Brno University of Technology; 2020. Available from: http://hdl.handle.net/11012/195407

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Universiteit Utrecht

24. Tadema, Y.W.E. Een Fait Accompli? Polen naar het lidmaatschap van de Europese Unie, van speelbal tot dealbreker.

Degree: 2009, Universiteit Utrecht

Polen kwam bij de Europese Unie, hoe is dat te verklaren? Wat zeggen twee nieuwe perspectieven over deze ontwikkeling. Advisors/Committee Members: Geuijen, C.H..

Subjects/Keywords: Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap; Polen, EU, Europese Unie, M. Hajer, P. Sabatier

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Tadema, Y. W. E. (2009). Een Fait Accompli? Polen naar het lidmaatschap van de Europese Unie, van speelbal tot dealbreker. (Masters Thesis). Universiteit Utrecht. Retrieved from http://dspace.library.uu.nl:8080/handle/1874/40387

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Tadema, Y W E. “Een Fait Accompli? Polen naar het lidmaatschap van de Europese Unie, van speelbal tot dealbreker.” 2009. Masters Thesis, Universiteit Utrecht. Accessed January 21, 2021. http://dspace.library.uu.nl:8080/handle/1874/40387.

MLA Handbook (7th Edition):

Tadema, Y W E. “Een Fait Accompli? Polen naar het lidmaatschap van de Europese Unie, van speelbal tot dealbreker.” 2009. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Tadema YWE. Een Fait Accompli? Polen naar het lidmaatschap van de Europese Unie, van speelbal tot dealbreker. [Internet] [Masters thesis]. Universiteit Utrecht; 2009. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://dspace.library.uu.nl:8080/handle/1874/40387.

Council of Science Editors:

Tadema YWE. Een Fait Accompli? Polen naar het lidmaatschap van de Europese Unie, van speelbal tot dealbreker. [Masters Thesis]. Universiteit Utrecht; 2009. Available from: http://dspace.library.uu.nl:8080/handle/1874/40387


Universidade de Lisboa

25. Matos, João Pedro Gomes Gouveia de. Contribuicão dos algoritmos de difusão para o desempenho dos protocolos de encaminhamento para redes ad hoc móveis.

Degree: 2009, Universidade de Lisboa

 <p>Tese de mestrado, Engenharia Informática (Arquitectura, Sistemas e Redes de Computadores), Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2009 p><p>As redes ad hoc móveis (MANETs) são… (more)

Subjects/Keywords: Difusão; PAMPA; PAMPA2; Flooding; GOSSIP3(p,k,m); AODV; Teses de mestrado - 2009

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Matos, J. P. G. G. d. (2009). Contribuicão dos algoritmos de difusão para o desempenho dos protocolos de encaminhamento para redes ad hoc móveis. (Thesis). Universidade de Lisboa. Retrieved from http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/4529

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Matos, João Pedro Gomes Gouveia de. “Contribuicão dos algoritmos de difusão para o desempenho dos protocolos de encaminhamento para redes ad hoc móveis.” 2009. Thesis, Universidade de Lisboa. Accessed January 21, 2021. http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/4529.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Matos, João Pedro Gomes Gouveia de. “Contribuicão dos algoritmos de difusão para o desempenho dos protocolos de encaminhamento para redes ad hoc móveis.” 2009. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Matos JPGGd. Contribuicão dos algoritmos de difusão para o desempenho dos protocolos de encaminhamento para redes ad hoc móveis. [Internet] [Thesis]. Universidade de Lisboa; 2009. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/4529.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Matos JPGGd. Contribuicão dos algoritmos de difusão para o desempenho dos protocolos de encaminhamento para redes ad hoc móveis. [Thesis]. Universidade de Lisboa; 2009. Available from: http://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:repositorio.ul.pt:10451/4529

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Université Catholique de Louvain

26. Picardi, Emmanuel. La philosophie comme manière de vivre ou les impasses de la domination : sur une lecture des Caractères de la Bruyère.

Degree: 2017, Université Catholique de Louvain

 <p>By having recourse to La Bruyère’s Characters, this work aims at reassessing a question that has been let aside by scholarly studies dedicated to «… (more)

Subjects/Keywords: Ethique; Philosophie; Domination; Moraliste; La Bruyère; Manière de vivre; Machiavel; M. Foucault; P. Hadot

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Picardi, E. (2017). La philosophie comme manière de vivre ou les impasses de la domination : sur une lecture des Caractères de la Bruyère. (Thesis). Université Catholique de Louvain. Retrieved from http://hdl.handle.net/2078.1/183820

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Picardi, Emmanuel. “La philosophie comme manière de vivre ou les impasses de la domination : sur une lecture des Caractères de la Bruyère.” 2017. Thesis, Université Catholique de Louvain. Accessed January 21, 2021. http://hdl.handle.net/2078.1/183820.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Picardi, Emmanuel. “La philosophie comme manière de vivre ou les impasses de la domination : sur une lecture des Caractères de la Bruyère.” 2017. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Picardi E. La philosophie comme manière de vivre ou les impasses de la domination : sur une lecture des Caractères de la Bruyère. [Internet] [Thesis]. Université Catholique de Louvain; 2017. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://hdl.handle.net/2078.1/183820.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Picardi E. La philosophie comme manière de vivre ou les impasses de la domination : sur une lecture des Caractères de la Bruyère. [Thesis]. Université Catholique de Louvain; 2017. Available from: http://hdl.handle.net/2078.1/183820

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


Univerzitet u Beogradu

27. Jović, Mihajlo D., 1982-. Ispitivanje mogućnosti primene nekih morskih organizama kao bioindikatora zagađenja teškim metalima vode zaliva Boka Kotorska.

Degree: Tehnološko-metalurški fakultet, 2013, Univerzitet u Beogradu

Tehnološko inženjerstvo - Hemija i hemijska tehnologija / Technological engineering - Chemistry and chemical technology Advisors/Committee Members: Stanković, Slavka, 1954-.

Subjects/Keywords: Heavz metals; bioindicators; M. galloprovincialis; P. oceanica; AAS; BCF; MPI; PTWI; PCA

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Jović, Mihajlo D., 1. (2013). Ispitivanje mogućnosti primene nekih morskih organizama kao bioindikatora zagađenja teškim metalima vode zaliva Boka Kotorska. (Thesis). Univerzitet u Beogradu. Retrieved from https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5532/bdef:Content/get

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Jović, Mihajlo D., 1982-. “Ispitivanje mogućnosti primene nekih morskih organizama kao bioindikatora zagađenja teškim metalima vode zaliva Boka Kotorska.” 2013. Thesis, Univerzitet u Beogradu. Accessed January 21, 2021. https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5532/bdef:Content/get.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Jović, Mihajlo D., 1982-. “Ispitivanje mogućnosti primene nekih morskih organizama kao bioindikatora zagađenja teškim metalima vode zaliva Boka Kotorska.” 2013. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Jović, Mihajlo D. 1. Ispitivanje mogućnosti primene nekih morskih organizama kao bioindikatora zagađenja teškim metalima vode zaliva Boka Kotorska. [Internet] [Thesis]. Univerzitet u Beogradu; 2013. [cited 2021 Jan 21]. Available from: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5532/bdef:Content/get.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Jović, Mihajlo D. 1. Ispitivanje mogućnosti primene nekih morskih organizama kao bioindikatora zagađenja teškim metalima vode zaliva Boka Kotorska. [Thesis]. Univerzitet u Beogradu; 2013. Available from: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5532/bdef:Content/get

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation


University of Manchester

28. Mohamed, Ali Keith. Growth mechanism of porous anodic films formed on aluminium in sulphuric acid.

Degree: PhD, 2010, University of Manchester

 The present study is concerned with the mechanism of growth of porous anodic films formed on high purity aluminium and sputtering deposited aluminium over a… (more)

Subjects/Keywords: 669; M. P. A. F. Al.

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Mohamed, A. K. (2010). Growth mechanism of porous anodic films formed on aluminium in sulphuric acid. (Doctoral Dissertation). University of Manchester. Retrieved from https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/theses/growth-mechanism-of-porous-anodic-films-formed-on-aluminium-in-sulphuric-acid(6b8fd94a-2fba-44ab-81ca-f15fc8af5bb0).html ; http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.525671

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Mohamed, Ali Keith. “Growth mechanism of porous anodic films formed on aluminium in sulphuric acid.” 2010. Doctoral Dissertation, University of Manchester. Accessed January 21, 2021. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/theses/growth-mechanism-of-porous-anodic-films-formed-on-aluminium-in-sulphuric-acid(6b8fd94a-2fba-44ab-81ca-f15fc8af5bb0).html ; http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.525671.

MLA Handbook (7th Edition):

Mohamed, Ali Keith. “Growth mechanism of porous anodic films formed on aluminium in sulphuric acid.” 2010. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Mohamed AK. Growth mechanism of porous anodic films formed on aluminium in sulphuric acid. [Internet] [Doctoral dissertation]. University of Manchester; 2010. [cited 2021 Jan 21]. Available from: https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/theses/growth-mechanism-of-porous-anodic-films-formed-on-aluminium-in-sulphuric-acid(6b8fd94a-2fba-44ab-81ca-f15fc8af5bb0).html ; http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.525671.

Council of Science Editors:

Mohamed AK. Growth mechanism of porous anodic films formed on aluminium in sulphuric acid. [Doctoral Dissertation]. University of Manchester; 2010. Available from: https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/theses/growth-mechanism-of-porous-anodic-films-formed-on-aluminium-in-sulphuric-acid(6b8fd94a-2fba-44ab-81ca-f15fc8af5bb0).html ; http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.525671


University of South Africa

29. Nsayi, Jissy Nsonde. Variants of P-frames and associated rings .

Degree: 2015, University of South Africa

 We study variants of P-frames and associated rings, which can be viewed as natural generalizations of the classical variants of P-spaces and associated rings. To… (more)

Subjects/Keywords: P-frame; Quasi P-frame; Quasi cozero complemented frame; Quasi m-space; Weak almost P-frame; Weakly regular ring; Boundary frame; Boundary ring; Finitely an F-frame

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Nsayi, J. N. (2015). Variants of P-frames and associated rings . (Doctoral Dissertation). University of South Africa. Retrieved from http://hdl.handle.net/10500/21795

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Nsayi, Jissy Nsonde. “Variants of P-frames and associated rings .” 2015. Doctoral Dissertation, University of South Africa. Accessed January 21, 2021. http://hdl.handle.net/10500/21795.

MLA Handbook (7th Edition):

Nsayi, Jissy Nsonde. “Variants of P-frames and associated rings .” 2015. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Nsayi JN. Variants of P-frames and associated rings . [Internet] [Doctoral dissertation]. University of South Africa; 2015. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://hdl.handle.net/10500/21795.

Council of Science Editors:

Nsayi JN. Variants of P-frames and associated rings . [Doctoral Dissertation]. University of South Africa; 2015. Available from: http://hdl.handle.net/10500/21795

30. Westling, Moa Hjort. Etikettdesign hos framgångsrika alesorter i Sverige från olika produktionsländer.

Degree: Graphic Arts Technology, 2016, Dalarna University

 <p> Föreliggande studie syftar till att kartlägga vilka designfaktorer som främst förekommer på etiketter hos framgångsrika aleproducenter från olika länder, samt undersöka om konsumenter kan… (more)

Subjects/Keywords: ale; design; label; labeldesign; packaging design; ale; design; etikett; etikettdesign; förpackningsdesign

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Westling, M. H. (2016). Etikettdesign hos framgångsrika alesorter i Sverige från olika produktionsländer. (Thesis). Dalarna University. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-21483

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Westling, Moa Hjort. “Etikettdesign hos framgångsrika alesorter i Sverige från olika produktionsländer.” 2016. Thesis, Dalarna University. Accessed January 21, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-21483.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

MLA Handbook (7th Edition):

Westling, Moa Hjort. “Etikettdesign hos framgångsrika alesorter i Sverige från olika produktionsländer.” 2016. Web. 21 Jan 2021.

Vancouver:

Westling MH. Etikettdesign hos framgångsrika alesorter i Sverige från olika produktionsländer. [Internet] [Thesis]. Dalarna University; 2016. [cited 2021 Jan 21]. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-21483.

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Westling MH. Etikettdesign hos framgångsrika alesorter i Sverige från olika produktionsländer. [Thesis]. Dalarna University; 2016. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-21483

Note: this citation may be lacking information needed for this citation format:
Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

[1] [2] [3] [4] [5] … [488]

.