Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Sorted by: relevance · author · university · dateNew search

You searched for subject:( Bestuursukses). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

Search Limiters

Last 2 Years | English Only

No search limiters apply to these results.

▼ Search Limiters


University of South Africa

1. Geldenhuys, Diederik Joachim. Selfaktualisering as voorspeller van bestuursukses .

Degree: 1995, University of South Africa

Hierdie navorsing handel oor selfaktualisering as voorspeller van bestuursukses. In die literatuuroorsig is bestuursukses as afhanklike veranderlike en selfaktualisering as onafhanklike veranderlike binne die humanistiese paradigma gekonseptualiseer en geoperasionaliseer. Die persoonlikheidskenmerke verwant aan die veranderlikes is bepaal en geintegreer. Die empiriese ondersoek is binne die funksionalistiese paradigma aangebied. Die gekose meetinstrumente, naamlik die Bestuursvaardigheidsinventaris vir die meet van bestuursukses en die Persoonlike Orientasie-inventaris vir die meet van selfaktualisering is op 'n ewekansige steekproef van 51 middelvlakbestuurders afgeneem. Die betroubaarheid van die Bestuursvaardigheids- inventaris is met behulp van die "Cronbach Alpha Coeffisient"- metode bepaal. Om te bepaal of selfaktualisering 'n voorspeller van bestuursukses is, is stapsgewyse regressieontledings gedoen. Die resultate dui daarop dat die ondersteuningsratio (innerlike orientasie) bestuursukses beduidend voorspel, sowel as 12 van die 18 kenmerke eie aan bestuursukses onderskeidelik. Advisors/Committee Members: Cilliers, Frans (advisor).

Subjects/Keywords: Bestuursukses; Bestuursdimensies; Bestuursaktiwiteite; Bestuursvaardighede; Selfaktualisering; Persoonlikheidsgroei en -ontwikkeling; Persoonlikheidskenmerke; Bestuursontwikkeling; Management success; Management dimensions; Management activities; Management skills; Self-actualization; Personal growth and -development; Personal characteristics; Management development

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Geldenhuys, D. J. (1995). Selfaktualisering as voorspeller van bestuursukses . (Masters Thesis). University of South Africa. Retrieved from http://hdl.handle.net/10500/16833

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Geldenhuys, Diederik Joachim. “Selfaktualisering as voorspeller van bestuursukses .” 1995. Masters Thesis, University of South Africa. Accessed September 25, 2020. http://hdl.handle.net/10500/16833.

MLA Handbook (7th Edition):

Geldenhuys, Diederik Joachim. “Selfaktualisering as voorspeller van bestuursukses .” 1995. Web. 25 Sep 2020.

Vancouver:

Geldenhuys DJ. Selfaktualisering as voorspeller van bestuursukses . [Internet] [Masters thesis]. University of South Africa; 1995. [cited 2020 Sep 25]. Available from: http://hdl.handle.net/10500/16833.

Council of Science Editors:

Geldenhuys DJ. Selfaktualisering as voorspeller van bestuursukses . [Masters Thesis]. University of South Africa; 1995. Available from: http://hdl.handle.net/10500/16833


University of South Africa

2. Badenhorst, Dina Carolina. Die verband tussen lokus van beheer, transformasionele leierskap en bestuursukses.

Degree: 2009, University of South Africa

The primary aim of this research was to determine whether there is a relation between locus of control, transformational leadership and management success. One hundred and one shift overseers completed selfevaluation questionnaires on locus of control and transformational leadership. Thereafter, in turn, the managers completed evaluation questionnaires on the work performance of the shift overseers. The Pearson correlation coefficient showed statistically significant interrelations between internal locus of control, autonomy and transformational leadership. The three scales of management success also showed a strong positive correlation. Canonical correlations indicated that only one variant could be interpreted and that high internal control and high autonomy are associated with high transformational leadership and laissez faire leadership style. According to the literature overview, a positive relation exists between internal locus of control, transformational leadership and management success as well as organisational performance. An attempt is made to account for these diverse findings in terms of the relevance of a performance model within an organisational context.; Die primere doel van hierdie navorsingstudie was om te bepaalof daar 'n verband is tussen lokus van beheer, transformasionele leierskap en bestuursukses. Eenhonderd en een skoftoesighouers het selfbeoordelings-vraelyste oor lokus van beheer en transformasionele leierskap voltooi. Daarna het die bestuurders beoordelingsvraelyste oor die skoftoesighouers se werksprestasie voltooi. Die Pearson korrelasietoets het getoon dat daar statisties beduidende verbande is tussen interne lokus van beheer, outonomie en transformasionele leierskap. Die drie skate van bestuursukses het onderling sterk positief gekorrelleer. Kanoniese korrelasies het aangedui dat slegs een variaat interpreteer kan word en dat hoe interne beheer en hoe outonomie geassosieer is met hoe transformasionele leierskap en lae laissez faire-leierskapstyl. Die literatuurstudie het getoon dat daar 'n positiewe verband is tussen interne lokus van beheer, transformasionele leierskap en bestuursukses asook organisasie-prestasie. Verklarings vir hierdie teenstellende bevindings word gegee aan die hand van die relevansie van 'n prestasiemodel binne 'n organisasiekonteks. Advisors/Committee Members: Von der Ohe, Hartmut (advisor).

Subjects/Keywords: Leadership skills; learning organisation; management success; salutogenic characteristics; new manager; transformational leadership; locus of control; organisational success; vision; Leadership; Leierskap; Visie; Organisasiesukses; Lokus van beheer; Transformasionele leierskap; Nuwe bestuurder; Salutogeniese eienskappe; Bestuursukses; Lerende organisasie; Leierskapvaardighede

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Badenhorst, D. C. (2009). Die verband tussen lokus van beheer, transformasionele leierskap en bestuursukses. (Masters Thesis). University of South Africa. Retrieved from http://hdl.handle.net/10500/2099

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Badenhorst, Dina Carolina. “Die verband tussen lokus van beheer, transformasionele leierskap en bestuursukses.” 2009. Masters Thesis, University of South Africa. Accessed September 25, 2020. http://hdl.handle.net/10500/2099.

MLA Handbook (7th Edition):

Badenhorst, Dina Carolina. “Die verband tussen lokus van beheer, transformasionele leierskap en bestuursukses.” 2009. Web. 25 Sep 2020.

Vancouver:

Badenhorst DC. Die verband tussen lokus van beheer, transformasionele leierskap en bestuursukses. [Internet] [Masters thesis]. University of South Africa; 2009. [cited 2020 Sep 25]. Available from: http://hdl.handle.net/10500/2099.

Council of Science Editors:

Badenhorst DC. Die verband tussen lokus van beheer, transformasionele leierskap en bestuursukses. [Masters Thesis]. University of South Africa; 2009. Available from: http://hdl.handle.net/10500/2099


University of South Africa

3. Esterhuizen, Petrus Michael. Selfaktualiseringsbenadering tot bestuursukses binne 'n finansiële instelling .

Degree: 1996, University of South Africa

Hierdie proefskrif handel oor 'n selfaktualiseringsbenadering tot bestuursukses binne 'n finansiele instelling. Die stand punt word gehuldig dat bestuurders wat reeds hoer vlakke van selfaktualisering bereik het oor die persoonlikheidskenmerke (intrapersoonlike, interpersoonlike en werkskenmerke) beskik wat tot bestuursukses lei. Hierdie standpunt, wat gegrond is op die uitgangspunte van die humanistiese benadering, is nog nie in finansiele instellings nagevors nie. Die volgende literatuurdoelstellings is in hierdie navorsing bereik: 'n Ge"integreerde beskouing van die vernaamste humanistiese persoonlikheidsteoriee, wat dien as metateoretiese raamwerk vir hierdie navorsing, is daargestel. - Die konsep selfaktualisering is omskryf en die persoonlikheidskenmerke van die selfaktualiserende persoon is ge"identifiseer. - Die konsep bestuursukses is omskryf en die persoonlikheidskenmerke van die suksesvolle bestuurder is ge"identifiseer. - Meetbare bestuursukseskriteria asook meetinstrumente vir die meet daarvan is ge"identifiseer. 'n Psigometriese toetsbattery is saamgestel uit die Algemene Gesondheidsvraelys, Verstandelike-helderheidstoets, Sestien-persoonlikheidsfaktorvraelys, Persoonlikeorienteringsvraelys, Rottervraelys, RGN Gevallestudietegniek-enbesluitnemingsvraelys en die Biografiese vraelys. Hierdie meetinstrumente is as klassifikasieveranderlikes gebruik om die meetbare komponente van die konstruk selfaktualisering by bestuurders van 'n finansiele instelling te meet. Besuursukses, as kriteriumveranderlike, is met die prestasiebestuurevaluering- en werknemer -effektiwiteitsvraelys gemeet. Uit die statistiese analise (meervoudigeregressie-analise) blyk dit dat 15 klassifikasieveranderlikes met bestuursukses verband hou. Die meervoudige korrelasie R (aangepas vir getal gevalle en getal klassifikasieveranderlikes) is gelyk aan 0,54. Daar is dus in hierdie navorsing 'n verband gevind tussen die konsepte selfaktualisering en bestuursukses soos gemeet by bestuurders van 'n finansiele instelling. Verskeie klassifikasieveranderlikes toon 'n paraboliese verband met bestuursukses. Dit dui daarop dat 'n relatiewe aanwesigheid of sterkte van spesifieke persoonlikheidskenmerke noodsaaklik is vir bestuursukses. lndien 'n sekere optimale punt egter oorskry word, het dit 'n nadelige effek op bestuursukses. Die gevolgtrekking word gemaak dat die evalueringstegnieke en psigometriese instrumente wat in hierdie navorsing gebruik is en wat 'n verband (reglynig of parabolies) met bestuursukses getoon het, binne die finansiele instelling gebruik kan word om bestuurders met bestuurspotensiaal te identifiseer. Aanbevelings is ten opsigte van die gebruikswaarde van die konsep selfaktualisering vir die praktyk en vir verdere navorsing geformuleer.; This thesis examines the self-actualisation approach to management success within a financial institution. The premise is that managers who have already reached high levels of self-actualisation possess the personality traits (intrapersonal, interpersonal… Advisors/Committee Members: Cilliers, Frans (advisor).

Subjects/Keywords: Selfaktualisering; Bestuursukses; Persoonlikheid; Humanistiese benadering; Bestuurder; Intrapersoonlike kenmerke; Interpersoonlike kenmerke; Persoonlike-orientasievraelys; Sestien-persoonlikheidsfaktorvraelys; Rotter se lnterne-eksterne kontroleskaal; Self-actualisation; Management success; Personality; Humanistic approach; Manager; Intrapersonal traits; Interpersonal traits; Personal Orientation Questionnaire; Sixteen Personality Factor Questionnaire; Rotter's Internal-external control scale

Record DetailsSimilar RecordsGoogle PlusoneFacebookTwitterCiteULikeMendeleyreddit

APA · Chicago · MLA · Vancouver · CSE | Export to Zotero / EndNote / Reference Manager

APA (6th Edition):

Esterhuizen, P. M. (1996). Selfaktualiseringsbenadering tot bestuursukses binne 'n finansiële instelling . (Doctoral Dissertation). University of South Africa. Retrieved from http://hdl.handle.net/10500/18036

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Esterhuizen, Petrus Michael. “Selfaktualiseringsbenadering tot bestuursukses binne 'n finansiële instelling .” 1996. Doctoral Dissertation, University of South Africa. Accessed September 25, 2020. http://hdl.handle.net/10500/18036.

MLA Handbook (7th Edition):

Esterhuizen, Petrus Michael. “Selfaktualiseringsbenadering tot bestuursukses binne 'n finansiële instelling .” 1996. Web. 25 Sep 2020.

Vancouver:

Esterhuizen PM. Selfaktualiseringsbenadering tot bestuursukses binne 'n finansiële instelling . [Internet] [Doctoral dissertation]. University of South Africa; 1996. [cited 2020 Sep 25]. Available from: http://hdl.handle.net/10500/18036.

Council of Science Editors:

Esterhuizen PM. Selfaktualiseringsbenadering tot bestuursukses binne 'n finansiële instelling . [Doctoral Dissertation]. University of South Africa; 1996. Available from: http://hdl.handle.net/10500/18036

.