Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Pölynhallinta ja suojaaminen P1-puhtausluokassa
URL
Publication Date
Date Accessioned
University/Publisher Theseus
Abstract P1-puhtausluokitus on lisääntymässä, ja se on erittäin ajankohtainen asia rakentami-sessa. Laadukasta ja terveellistä saneeraustyötä vaaditaan yhä useammassa hankkeessa, ja varsinkin julkiset rakennukset pyrkivät P1-luokkaan. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, mitä P1-puhtausluokitus tarkoittaa ja mitä vaatimuksia sillä on työmaan näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, millä kei-noin pölynhallinta kannattaa tehdä ja miksi on tärkeätä, että työmaa on siisti ja täyttää P1-puhtausluokan määräykset. Työssä tutkitaan myös yleisiä terveyshaittoja ja -riskejä ja pohditaan niiden vaikutusta asenteisiin työmailla. Työn tilaajana toimi Rakennus Oy Antti J. Ahola Hyvinkäältä. Työn mallilaskelmassa käytettiin Rakennus Oy Antti J. Aholan urakkaa, jossa oli käytössä puhtausluokka P1. Opinnäytetyössä koottiin P1-luokan vaatimukset ja pohdittiin erilaisia toteutustapoja, miten P1-luokka kannattaa toteuttaa. Tavoitteena oli puhdas ja pölytön työmaa ja terve sisäilma. Tuloksena opinnäytetyössä saatiin keinoja, joilla työmaalla päästään P1-luokituksen asettamiin vaatimuksiin. Toimintatavat edistävät myös terveellisempään työympäris-töön pääsemistä ja vähentävät sairastumisen riskiä. Opinnäytetyö antaa suuntaa, miten työmaalla tulee huomioida P1-puhtausluokitus, mutta jokaiselle työmaalle on tehtävä työmaakohtaiset suunnitelmat, miten P1-luokka toteutetaan. Tulokset osoittivat myös P1-luokan vaikutukset kustannuksiin ja aikataulutukseen.; Use of the purity class P1 is increasing and is current interest these days in the field of construction. High quality and healthier construction is demanded in several projects and especially public buildings are trying to achieve purity class P1. The aim of this bachelor’s thesis was to study what purity class P1 means and what demands it has on the construction site. The goal was to find out the ways to imple-ment dust control and discuss the importance of cleanliness of the site to fulfill the demands of purity class P1. Also the common health harms and risks were studied. In the model calculation, a construction site of the client with purity class P1 was used. The thesis presents P1 class requirements and contemplates ways to achieve P1-purity class. The aim of these different ways is to achieve clean and dust free construction site and healthy indoor air. Various means to accomplish purity class P1 at the site were discovered. These means advance healthier work surrounding and lower the illness risk. This study provide guidelines for achieving purity class P1, but plans for accomplishing purity class P1 have to made individually for each construction site. Results showed the effect of purity class P1 on costs and the schedule.
Language fi
Rights All rights reserved
Country of Publication fi
Record ID oai:www.theseus.fi:10024/70198
Repository theseus
Date Indexed 2017-10-26
Issued Date 2014-01-01 00:00:00

Sample Images

.