Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Sunkiųjų metalų kaupimosi lašišų Salmo salar l. audiniuose eksperimentiniai tyrimai
URL
Publication Date
Degree Master
Discipline/Department Environmental Engineering and Land Management
Degree Level masters
University/Publisher Vilnius Gediminas Technical University
Abstract

Baigiamajame magistro darbe nagrinėjamas sunkiųjų metalų (toliau – SM) keliamas pavojus biotinei ir abiotinei aplinkai, vertinamas eksperimento aktualumas, užsienio šalių bei Lietuvos patirtis šioje srityje. Darbo tikslas – nustatyti SM (Cu, Zn, Ni, Cr, Pb, Cd, Pb) mišinio kaupimosi dėsningumus atlantinių lašišų Salmo salar L. audiniuose (inkstuose, žiaunose, raumenyse, kepenyse) eksperimentinėmis sąlygomis. Gauti rezultatai palyginami su ankstesniųjų metų tyrimų duomenimis, kur analogiškomis bandymo sąlygomis buvo tirtos penkios žuvų rūšys. Nustatyta, kad skirtingos žuvų rūšys skirtingai kaupia SM audiniuose. Lašišoje SM kaupėsi tokia mažėjančia seka: raumenys > žiaunos > inkstai > kepenys. Nustatyti Ni DLK viršijimai raumenyse ir žiaunose, o Pb leistinas kiekis viršytas net 3 audiniuose: raumenyse, žiaunose ir kepenyse. Parengto matematinio modeliavimo rezultatai parodė, kad SM kaupimasis lašišų audiniuose yra specifinis metalui ir audiniui, t. y., skirtingi audiniai parodė skirtingą gebėjimą kaupti SM. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos. Darbą sudaro 6 dalys: įvadas, literatūros apžvalga, metodikos aprašymas ir rezultatų analizė, matematinis modeliavimas, išvados ir rekomendacijos, literatūros sąrašas. Darbo apimtis – 90 p., 48 iliustr., 16 lent., 73 bibliografiniai šaltiniai.

The final master thesis discusses potential risks of heavy metals (hereinafter referred to as HM) to theLeopoldas biotic and abiotic environment, relevance of the experimental investigation, Raimondas Idzelis experience of Lithuania and foreign countries in this field. Aim of the work is to evaluate the accumulation patterns of heavy metal mixture (Cu, Zn, Ni, Cr, Pb, Cd) in the tissues of Atlantic salmon Salmo salar L. (kidneys, gills, muscles, liver) in experimental conditions. Results of the work are compared with previous studies, where five species were investigated in the same conditions. It was found that different species accumulate different amounts of HM in the tissues. Salmon accumulate HM in the following descending order: muscles > gills > kidneys > liver. Maximum permissible amount of Ni was exceeded in muscles and gills, while amount of Pb was exceeded even in the three tissues: muscles, gills and liver. Results of the mathematical model showed that the HM accumulation in salmon is specific for metal and for tissue, i.e. different tissues showed a different ability to accumulate HM. At the end of the work general conclusions and recommendations are presented. Structure: introduction, review of literary sources, description of methodology and analysis of results, mathematical modelling, conclusions and recommendations, references. Thesis consists of: 90 p., 48 pictures, 16 tables, 73 bibliographical entries.

Subjects/Keywords Sunkieji metalai; Bioakumuliacija; Atlantinė lašiša; Heavy metals; Bioaccumulation; Atlantic salmon
Contributors Idzelis, Raimondas Leopoldas (Master’s thesis supervisor); Petraitis , Egidijus (Master’s thesis reviewer); Zuokaitė, Eglė (Master’s thesis reviewer); Svecevičius, Gintaras (Master’s thesis advisor); Kleiza, Jonas (Master’s thesis advisor); Vabalas, Povilas (Master’s degree committee chair); Jaskelevičius, Bronius (Master’s degree committee member)
Language lt
Rights Laisvai prieinamas internete ; All rights reserved
Country of Publication lt
Format application/pdf
Record ID oai:elaba.lt:LT-eLABa-0001:E.02~2013~D_20130619_131018-63094
Repository lithuania
Date Indexed 2017-04-04
Grantor Vilnius Gediminas Technical University
.