Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title De Invloed van het Alcoholgebruik van Peers en Ouders op het Alcoholgebruik van Adolescenten en de Rol van de Woonsituatie
URL
Publication Date
Degree Level masters
University/Publisher Universiteit Utrecht
Abstract Doel. De huidige studie onderzocht de relatieve invloed van alcoholgebruik van peers en ouders op alcoholgebruik van adolescenten (mate en prevalentie) en keek naar de modererende rol van de woonsituatie (intact versus niet-intact gezin) van de adolescent. Methode. Er zijn twee meetmomenten gebruikt van de longitudinale dataset PAS. In totaal zijn 463 adolescenten (M=14.1 jaar, SD=.46) en hun ouders meegenomen in de analyses. Er zijn multipele en logistische regressieanalyses uitgevoerd met hoofd- en interactie-effecten. Resultaten. Het alcoholgebruik van peers en ouders heeft geen invloed op de mate van drinken door adolescenten, maar wel op de prevalentie. Als peers of ouders namelijk wekelijkse drinkers zijn, dan is de kans twee keer zo groot dat de adolescent een jaar later ook een wekelijkse drinker wordt (tegenover niet-wekelijkse drinkers). De invloed van de prevalentie van alcoholgebruik van ouders is even sterk als dat van peers. Het effect van alcoholgebruik van peers en ouders is niet sterker voor adolescenten in een niet-intact gezin, dan voor adolescenten in een intact gezin. Conclusie. Interventies zouden kunnen voorkomen dat adolescenten beginnen met wekelijks drinken door zich te richten op peers en ouders en de invloed die zij hebben te beperken.
Subjects/Keywords adolescenten; alcoholgebruik; ouders; peers; woonsituatie.
Contributors Koning, Ina
Language nl
Rights info:eu-repo/semantics/OpenAccess
Country of Publication nl
Format image/pdf
Record ID oai:dspace.library.uu.nl:1874/334931
Repository utrecht
Date Indexed 2016-09-27

Sample Search Hits | Sample Images

…ALCOHOLGEBRUIK VAN PEERS EN OUDERS EN DE ROL VAN DE WOONSITUATIE 8 2007; Paxton, Valois, & Drane, 2007; Seljamo et al., 2006; Zapert et al., 2002). Verschillende vormen van niet-intacte gezinnen zijn gerelateerd aan een grotere kans op…

…adolescenten en dat andere risicofactoren, waaronder scheiding van ALCOHOLGEBRUIK VAN PEERS EN OUDERS EN DE ROL VAN DE WOONSITUATIE 9 ouders, deze relatie versterken. Eerdere onderzoeken bevestigen deze theorie, want zij hebben aangetoond dat adolescenten…

…rol van de woonsituatie van de adolescent (Figuur 1). Op grond van theoretische en empirische bevindingen zijn de volgende hypotheses geformuleerd: (H1) Alcoholgebruik van adolescenten wordt sterker beïnvloed door alcoholgebruik…

…ouders op alcoholgebruik van adolescenten en de rol van de woonsituatie. ALCOHOLGEBRUIK VAN PEERS EN OUDERS EN DE ROL VAN DE WOONSITUATIE 10 Methode Procedure De huidige studie maakte gebruik van data afkomstig uit de longitudinale studie Preventie…

…x28;47.9%). De gemiddelde leeftijd van de steekproef was 14.1 jaar (SD=.46) en 12.1% woonde in een niet-intact gezin. ALCOHOLGEBRUIK VAN PEERS EN OUDERS EN DE ROL VAN DE WOONSITUATIE 11 De vragenlijst voor de ouders werd veelal ingevuld…

…woonsituaties waarin beide ouders aanwezig waren, kozen ALCOHOLGEBRUIK VAN PEERS EN OUDERS EN DE ROL VAN DE WOONSITUATIE 12 ouders zelf wie de vragenlijst in zou vullen. Om de variabele te meten, werden dezelfde items gebruikt als bij ‘alcoholgebruik van…

…berekend om het alcoholgebruik van ouders aan te duiden. De prevalentie van het alcoholgebruik werd op dezelfde manier gemeten als bij de adolescenten. Woonsituatie. Deze variabele is gemeten door aan adolescenten te vragen: ‘Wonen beide ouders bij jou…

…geslacht, leeftijd en schoolniveau), de onafhankelijke variabelen (alcoholgebruik van peers en ouders), de moderator (woonsituatie) en de afhankelijke variabele (alcoholgebruik van adolescenten) te beschrijven. Er werd…

.