Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Voorspellers in het verzuimproces
URL
Publication Date
Degree Level masters
University/Publisher Universiteit Utrecht
Abstract Het Job Demands-Resources model is een model dat gebruikt wordt om de relaties tussen werkkenmerken en werkuitkomsten te bestuderen. Het model veronderstelt dat enerzijds hoge taakeisen (jod demands) leiden tot een stressreactie met als gevolg een uitputtingsproces en anderzijds dat veel energiebronnen (job resources) leiden tot een hogere motivatie (motivatieproces) en daarmee een verhoogde productiviteit. Een groep van 107 participanten heeft deelgenomen aan het onderzoek door het invullen van een vragenlijst. In het huidige onderzoek wordt gekeken naar het ziekteverzuimproces aan de hand van het JDR-model. De veronstelling dat het verband tussen taakeisen en ziekteverzuimduur gemedieerd wordt door burnout is in huidig onderzoek niet gevonden. Het verband tussen energiebronnen en verzuimfrequentie, gemedieerd wordt door bevlogenheid en de negatieve relatie tussen taakeisen en burnout bestaat, welke versterkt wordt door de werk-privé interferentie, wordt in huidig onderzoek niet gevonden. De bevindingen impliceren dat de verbanden ,behorende tot het JDR-model, niet van toepassing zijn bij huidig bedrijf in de zorgsector. De vraag of de verbanden (JDR-model) ook voor andere bedrijven in de zorgsector niet op gaan dient verder onderzocht te worden. Verschillende kritische kanttekingen worden er bij huidig onderzoek gemaakt. De kanttekeningen hebben betrekking op de grootte van de steekproef, de opzet van de vragenlijst, de benadering van de werknemers en het soort werkenemers dat benaderd is en de afwezigheid van normscores waartegen het onderzoek afgezet kan worden. Op basis van deze kritische kanttekingen worden suggesties voor toekomstig onderzoek gedaan.
Subjects/Keywords Verzuimproces; Ziekteverzuim; Verzuimfrequentie; Verzuimduur; JDR-model; Taakeisen; Energiebronnen; Burnout; bevlogenheid
Contributors Taris, T.; Roskes, M.; Radstaak, M.
Language nl
Rights info:eu-repo/semantics/OpenAccess
Country of Publication nl
Format image/pdf
Record ID oai:dspace.library.uu.nl:1874/322355
Repository utrecht
Date Indexed 2016-09-27

Sample Images

.