Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Adolescenten in verschillende gezinstypen na scheiding Welbevinden en de relatiekwaliteit met de (stief)ouders
URL
Publication Date
Degree Level masters
University/Publisher Universiteit Utrecht
Abstract Uit onderzoek is gebleken dat er verschillen zijn in de gemiddelde mate van welbevinden tussen kinderen in verschillende gezinstypen na scheiding In dit onderzoek zal specifiek worden gekeken naar deze verschillen in het gemiddelde welbevinden bij kinderen die na scheiding deel uitmaken van een stiefgezin. Stiefgezinnen worden in de bestaande literatuur vaak veralgemeniseerd tot één type, in werkelijkheid zijn zij veel complexer en in verschillende typen onder te verdelen. Deze verscheidenheid aan (stief)gezinstypen kan zorgen voor een verschillende samenhang met het functioneren van het kind. Dit onderzoek onderzoekt de rol van verschillende gezinstypen en de kwaliteit van de ouderkind relaties in het welbevinden bij kinderen uit scheidingsgezinnen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de data van het cross-sequentieel survey-onderzoek ‘Scholieren & Gezinnen’ die in 2006-2013 onder 7809 adolescenten zijn afgenomen. Resultaten uit diverse een-weg ANOVA’s en univariatie variantieanalyses laten zien dat kinderen die veel of voltijd bij één van de beide ouders verblijven een significant sterkere relatie hebben met deze ouder . Tevens scoren kinderen in co-ouderschap regelingen significant hoger op welbevinden dan kinderen waarbij er sprake is van een ongelijke verblijfsverdeling. Geconcludeerd kan worden dat er aanwijzingen zijn dat de verblijfsverdeling na scheiding samenhang vertoont met de kwaliteit van de ouderkind relaties en het welbevinden van kinderen na scheiding. Dit onderzoek laat tevens zien dat de kwaliteit van de ouderkind relatie een belangrijke factor is in onderzoek naar de gevolgen op het functioneren van scheidingskinderen uit stiefgezinnen
Subjects/Keywords Echtscheiding; welbevinden; adolescenten; kwaliteit van de ouderkind relaties; stiefgezinnen; woonsituatie na scheiding
Contributors van der Valk, Inge
Language nl
Rights info:eu-repo/semantics/OpenAccess
Country of Publication nl
Format text/plain
Record ID oai:dspace.library.uu.nl:1874/295958
Repository utrecht
Date Indexed 2016-09-27

Sample Search Hits | Sample Images

…Masterthesis Jeugdstudies Onderzoeksplan 31-03-2014 Lotte Naafs 3362590 Welbevinden van adolescenten na scheiding in verschillende gezinstypen woonsituatie na scheiding dus belangrijke factoren die samen kunnen hangen met het welbevinden van het…

…verschillende stiefgezintypen onderscheid gemaakt in wel of geen nieuwe partner in het gezin- bij moeder en/of vader- en de woonsituatie na scheiding. Dit onderzoek is opgezet om een aantal hiaten te vullen in onze kennis rondom het functioneren van kinderen die…

…zal hierbij gekeken worden naar de woonsituatie na scheiding en de mogelijke nieuwe partner van vader of moeder. De verwachting is dat er (H1) verschillende typen (stief)gezinstypen te onderscheiden zijn. Wanneer de verschillende…

…kinderen uit (stief)gezinstypen waarbij de verdeling van de woonsituatie ongelijk verdeeld is. De vierde subvraag luidt:(4) In hoeverre speelt de kwaliteit van de ouderkind relatie(s) een rol bij het welbevinden van kinderen in…

…hebben ingevuld van belang, zij vormen het subsample voor dit onderzoek. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de scholieren die in de vragenlijst hebben aangegeven dat hun ouders gescheiden zijn. Woonsituatie na scheiding. Aan de scholieren van…

…hoe de woonsituatie na scheiding is. Daarnaast is aan de scholieren gevraagd wie er dan bij moeder en/of vader in huis woont. Hierbij waren bij beide steeds zes antwoordmogelijkheden als bij moeder: (1) je moeder, (2) je vader…

woonsituatie na scheiding’ en ‘nieuwe partner voor vader en/of moeder’ zodat er een beeld wordt verkregen van de verdeling van de steekproef over deze variabelen. Door deze variabelen te bekijken kan er een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende…

…hoog. Resultaten De gezinstypen zoals gebruikt in dit onderzoek zijn geconstrueerd op basis van de variabelen ‘woonsituatie na scheiding’, en ‘nieuwe partner vader en/of moeder’. In Tabel 1 is te zien hoe deze gezinstypen tot stand zijn gekomen. Binnen…

.