Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Elevers förståelse av kursplaner i relation till deras KASAM : En tidig studie om hur implementeringen av den nya läroplanen hittills gått
URL
Publication Date
Discipline/Department Education
University/Publisher Uppsala University
Abstract Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elevers förståelse av kursplaner påverkar deras förmåga att hantera studieutmaningar i skolan. Med anledning av att en ny läroplan nyligen implementerats är vi intresserade av hur införandet hittills har påverkat eleverna. Studien är baserad på sex intervjuer med gymnasieelever.  Studien är kvalitativ där respondenternas inre tankar och upplevelser om relationen mellan kursplaner och studier utgör studieobjektet. Uppsatsen har sina teoretiska utgångspunkter i den sociologiska teorin KASAM, vilket står för känsla av sammanhang. KASAM består av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som kan beskrivas som förmågor en individ kan inneha. Hur starka dessa förmågor är hos individen avgör hur bra denne kan hantera omständigheter. KASAM utgör även studiens analysverktyg där vi skapat kategorier utifrån indikatorer som bygger på de tre komponenterna. Det är alltså genom att undersöka respondenternas KASAM som vi uppfyller studiens syfte. Resultat från studien visar att eleverna tenderar att ha låg begriplighet gällande mål och kriterier i kursplaner samt hur kursplaner används i praktiken. Framförallt är det språket i dokumenten som gör att eleverna har svårt att förstå och ta till sig innehållet. Den låga begripligheten hos eleverna påverkar elevernas hanterbarhet, mest utmärkande då de inte kan använda kursplanerna som en resurs i sina studier. Vidare visar resultaten att de flesta eleverna känner någon form av meningsfullhet med att gå i skolan, att skolan är viktig för framtiden där betyg och/eller kunskaper ses som viktigt. Det är endast en elev i vår studie som har höga värden på samtliga komponenter där den höga begripligheten gällande mål och kriterier i kursplaner tillsammans med en hög meningsfullhet gör att denne hanterar utmaningar och omständigheter avsevärt bättre än resterande respondenter. Eleven är även den enda som aktivt använder kursplaner i sina studier och ser dokumenten som en resurs. Avslutningsvis visar våra resultat att elever med hög KASAM hanterar studieutmaningar bättre än elever med låg KASAM. 
Subjects/Keywords Kursplaner; Elevers upplevelse; Gymnasielever; KASAM; Intervjuer
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:uu-201677
Repository diva
Date Indexed 2020-01-03

Sample Search Hits | Sample Images

…skerstlla elevers kunskapsniv r nuvarande ml- och kriterierelaterade betygssystem att fredra, men d man egentligen bara behver ngra f vlkonstruerade betygssteg. Selghed (2007) r noga med att pongtera att infrande av fler betygssteg i…

…nivn av frstelse av kursplaner, betyg och bedmning pverkar elevers studieliv. Vi vill pongtera att den hr uppsatsens resultat r prglad av den tid den r skriven, allts vren 2013. Implementeringen av de nya lroplanerna och den nya betygsskalan…

…forskning dr elevers uppfattningar och upplevelser av bedmning och betyg samt elevers relation till stress aktualiseras sledes i detta avsnitt. Efter kapitlet 3.1 Forskningsversikt presenteras ven underskningens teoretiska perspektiv, KASAM, vilket…

elevers uppfattningar om bedmning, stress och betyg som motivationskomponent ftt egna avsnitt. 3.1.1 Elevers uppfattningar/upplevelser av bedmning i skolan Maj Trnvall vid institutionen fr pedagogik vid Malm hgskola bedrev ett forskningsarbete dr…

…hon underskte lrares och elevers uppfattningar och upplevelser av bedmning i grundskolan (Trnvall, 2001). Trnvall har som syfte med studien att visa bda parters uppfattningar och upplevelser angende bedmning. Metoderna som anvnds i…

…antingen studera vidare eller f ett arbete. Nr de bedms via prov vet det vad som frvntas av dem vilket skapar en knsla av trygghet (Trnvall, 2001:160-163, 172). En annan aspekt p elevers uppfattningar om traditionella skriftliga prov r…

…modell med konstant feedback visat sig öka elevers lärande. Enligt Korp utvecklar elever genom att jobba med formativ bedömning metakognition, som kan beskrivas som ”individers förmåga att utvärdera och organisera sina egna tankeprocesser på ett…

…bedmer och betygstter i den ml- och kunskapsrelaterade svenska skolan. Dock kan det finnas fog fr elevers uppfattningar om att attityder och beteende r viktigt. Resultaten frn Bengt Selgheds studie nnu icke godknd (2004) dr han…

.