Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Rättslig belysning av invasiva främmande arter i sjöar och vattendrag
URL
Publication Date
Discipline/Department Law
University/Publisher Uppsala University
Abstract Allt fler främmande arter når våra sjöar och vattendrag. Med ökade transporter mellan jordens alla länder har även nya spridningsvägar uppstått för främmande arter att förflyttas, avsiktligt eller oavsiktligt, till nya geografiska områden. Genom bland annat artikel 8 (h) konventionen om biologisk mångfald och artikel 11.22.b Bernkonventionen har vi åtagit oss att reglera introduktion av invasiva främmande arter, vilket omfattar såväl avsiktliga som oavsiktliga introduktioner till naturmiljön. Idag saknas dock ett heltäckande regelverk för att effektivt förhindra introduktioner av invasiva främmande arter. Det övergripande problemet synes främst bestå i svårigheten att reglera oavsiktliga introduktioner. Genom Sveriges anslutning till den internationella barlastkonventionen införs viktiga bestämmelser i nationell rätt till skydd för oavsiktliga introduktioner av främmande arter via barlastvatten. Idag är det dock oklart när konventionen träder ikraft. Syftet med den här uppsatsen har därför varit att utreda hur det rättsliga skyddet mot invasiva främmande arter ser ut och om det rättsliga skyddet mot invasiva främmande arter är tillräckligt för att förhindra förlust av biologisk mångfald i våra sjöar och vattendrag.
Subjects/Keywords invasiva främmande arter; biologisk mångfald; oavsiktlig introduktion; barlastvatten; Bernkonventionen
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:uu-195943
Repository diva
Date Indexed 2020-01-03

Sample Search Hits | Sample Images

…x29; on the introduction of Organisms belonging to Non-Native Species into the Environment. 8 Definition enligt ovanstende instrument, se noterna 2-3. Inom ramen fr Bernkonventionen tillmpas en ngot snvare definition. 9 Naturvrdsverket, Spridning…

…genomfrandet av den internationella konventionen om biologisk mngfald samt de antagna Nagoyamlen. 3.1.2 Bernkonventionen Bernkonventionen72 har arbetats fram inom Europardet och undertecknades i Bern den 19 september 1979. Idag har konventionen…

…ratifications, http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=104&CM=8&DF=&CL=ENG, besökt 2013-02-06. 74 Artikel 1 och 3 Bernkonventionen. 75 Min översättning. Originaltexten lyder: “Each Contracting Party undertakes: to strictly control the…

…slpps ut i naturmiljn i vra sjar och vattendrag. Inledningsvis frefaller Bernkonventionen ven ha ett smalare syfte med en frpliktelse att enbart frhindra introduktioner, inte utrota eller kontrollera de icke-inhemska arter som redan introducerats…

…unionens skydd fr biologisk mngfald och inhemska arter EU r part till Bernkonventionen och konventionen om biologisk mngfald samt den strategiska plan som antogs vid det tionde partsmtet i Nagoya 2010. 112 Samtidigt som arbetet med att uppfylla…

.