Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Skolan som värdegrundande institution : En jämförande studie mellan gymnasieelevers upplevelse och skolpersonalens intentioner att tolka, tillämpa och medvetandegöra eleverna om det demokratiska värdegrundsuppdraget
URL
Publication Date
Discipline/Department Interactive Media and Learning (IML)
University/Publisher Umeå University
Abstract This essay is a comparative research between pupils' experience of how the headmaster, teachers and other school staff interpret and apply the democratic education. The results are based on a survey carried out in senior high school, as well as interviews with the school staff. The democratic education charge has a long history of Swedish school system and is the basis for the maintenance of a democratic society. Both policy paper of state investigations and researchers in the field, regard to school as the primary and unique instance in order to promote and develop democratic skills in children and young people. However, it is shown that those who come out from school lack of knowledge and awareness of democracy and the will to speak their mind. The increased globalization and the rapidly changing society places great demands on the individual in order to maintain a democratic society in future. The school staff within this study is very aware of the democratic education charge but points out that time for joint discussion and clarification of the charge towards the pupils would facilitate the work, this is confirmed by the pupils that to a large extent believes that the school system is working in accordance with what political papers says, but it does not take place in the same way and to the same degree among all the staff. There are also students who are not aware of the school democracy education mission. Pupils and staff have a common view of what democracy means and the skills required in future democratic society, especially communication skills. Something that indicates that the school system still manage to carry out its mission in spite of the fact that it is not expressed or evaluated. The staff carries out the democratic education charge on somewhat different ways could be interpreted as the school's view on the concept of democracy is alive and in accordance with the definition.
Subjects/Keywords gymnasieelevers upplevelse av skolans demokratifostrande uppdrag; elevers medvetenhet kring skolans demokratifostran; värdegrund; demokrati; demokratifostran; demokratisk kompetens; tolkning och tillämpning av värdergrundsuppdraget; lärares tolkning av det demokratifostrande uppdraget; lärare; skolpersonal
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:umu-83257
Repository diva
Date Indexed 2020-01-03

Sample Search Hits | Sample Images

…kraven p kommunikation. (Englund, 2003) 7. Metod och genomfrande Fr att uppn syftet med detta arbete att frst relationen mellan elevers upplevelse och skolpersonalens intentioner kring hur skolan tolkar, genomfr och medvetandegr elever…

…ytliga svar. Att fnga bilden av mnga elevers uppfattning och upplevelse kring hur skolan genomfr och medvetandegr dem om det demokratiska vrdegrundsuppdraget var betydelsefullt d de informanter som deltog i intervjuerna representerade stora delar av…

…citat), kategorisering (av svar och kommentarer i elevenkten) och tolkning (jmfrelse mellan elevers och personals upplevelse). Informationen frn intervjuer och enktsvar bearbetades genom att terges exakt under de fyra…

…arbetsformer Undervisningen skall utveckla elevernas frmga till att ta personligt ansvar. Undervisningen skall frbereda eleverna fr att aktivt delta i samhllslivet Undervisningen ska frmja elevers utveckling och lrande samt en livslng lust att lra. 10…

Elevers eventuellt bristande engagemang till medinflytande i skolan frklaras i forskning med att det frvntas att eleverna skall utnyttja sina demokratiska kunskaper och frdigheter, samtidigt som de faktiskt trnas och utvecklas i detta (Brumark…

…bristande elevengagemang samt elevers beroendestllning gr att dessa formella vgar inte fyller sin tnkta funktion. Det har visat sig att klass- och elevrd snarare spr p den segregation som de egentligen r mnade att kompensera fr (Brumark, 2010…

…svar p enktfrgorna var rtt eller fel, utan det var deras egen upplevelse av frgornas innehll som var av vrde. Eleverna uppmanades att besvara enkten individuellt, utan att diskutera med varandra. Eftersom en av frgestllningarna handlar just om…

…de elever och den personal som deltagit i underskningen. Deras svar r vrdefulla i sig och det finns inte ngon avsikt att dra generella slutsatser kring gymnasielevers upplevelse i inom omrdet i allmnhet. Ngon bortfallsanalys av resultatet frn…

.