Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Det "avvikande" barnets tillblivelse : En studie om föreställningar, konstruktioner och maktrelationer kring barn med autismspektrumtillstånd i förskolan
URL
Publication Date
Discipline/Department applied educational science
University/Publisher Umeå University
Abstract Avsikten med denna studie är att problematisera och ge en djupare förståelse för tre utbildade specialpedagogers tankar och reflektioner, beträffande hur makt, konstruktioner och diskurser kan komma till uttryck kring barn med autismspektrumtillstånd (AST) i förskolan. Forskningsområdet utgår från en förståelse som hävdar att det finns otillräckliga kunskaper om maktrelationer, sociala konstruktioner och diskurser som präglar dessa barn. Studiens forskningsfrågor berör hur barn med AST skildras och förstås, blir socialt konstruerade samt vilka förhållningssätt som kan finnas gentemot dem i förskolan. De teoretiska utgångspunkter som denna studie grundas på, är socialkonstruktionism, diskursteori och Michel Foucaults maktperspektiv. För att samla in och analysera data, tillämpades den kvalitativa forskningsintervjun och diskursanalys. Resultaten visar att barn med AST betraktas som socialt avvikande och att de på olika sätt blir föremål för korrigering.
Subjects/Keywords discourse; power and disciplinary power; regime of truth; social construction; diskurs; makt och disciplinär makt; sanningsregim; social konstruktion; Educational Sciences; Utbildningsvetenskap
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:umu-143514
Repository diva
Date Indexed 2020-01-03

Sample Search Hits | Sample Images

…samband med att internationella diagnostiska system reviderats. Nr den femte versionen av diagnosmanualen Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders (DSM-5) publicerades 2013, skildrades autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och…

…till konstituerandet av sociala strukturer: Discourse contributes to the constitution of all those dimensions of social structure which directly or indirectly shape and constrain it: its own norms and conventions, as well as the relations, identities…

…and institutions which lie behind them. Discourse is a practise not just of representing the world, but of signifying the world, constituting and constructing the world in meaning. (Fairclough, 1993, s. 64). Olika normer och konventioner…

…studier som finns framhver dock att AST och neuropsykiatriska funktionsnedsttningar verlag r produkter av sociala konstruktioner. Rapley (2004) visar i sin studie The Social Construction of Intellectual Disability hur inkompetens och…

…intellektuella funktionshinder blir socialt konstruerade inom bde officiella diskurser och vardagliga bemrkelser som ohjlpliga tillstnd, vilka krver diagnoser och behandlingar: We have examined how it is that psychology, and members of its allied trades…

…have come to constitute one of their key objects of study: the ’person with an intellectual disability’. The person under these descriptions is, [...] socially and interactionally incompetent and suffers from cognitive deficits or conceptual…

…constructed, by psy, as a speakable truth about such persons.” (Rapley, 2004, s. 208). Annan forskning ger stöd för AST som en social konstruktion. I en forskningsartikel av O’Dell, Bertilsdotter Rosqvist, Ortega, Brownlow och Orsini (2016)…

.