Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Den äldre människans psykiska hälsa : med fokus på fysisk aktivitet
URL
Publication Date
Discipline/Department Sophiahemmet University
University/Publisher Sophiahemmet University
Abstract SAMMANFATTNING Bakgrund Psykisk ohälsa är en av vår tids stora folksjukdomar som drabbar inte minst de äldre då åldrandet innebär både biologiska, psykologiska och sociala förändringar i livet. Tidigare studier visar att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på den psykiska hälsan hos den äldre människan. Förklaringarna till detta är många, allt från att det motverkar ålderns sjukdomar till att det hjälper människan att hantera stress. Aktivitetsteorin är en vedertagen teori som belyser detta positiva samband. Trots detta finns det både inre och yttre hinder mot att den äldre människan är fysiskt aktiv. Syfte Syftet var att beskriva fysiska aktiviteters påverkan på den psykiska hälsan hos den äldre människan. Metod Studien var en icke-systematisk litteraturöversikt med induktiv ansats. Den inkluderar 17 artiklar som undersöker vilken effekt fysisk aktivitet har på hälsa ur olika aspekter hos människor som är 60 år och äldre. Föreliggande studie fokuserar på aspekten psykisk hälsa. De flesta artiklarna var icke-kontrollerade studier. Fem av artiklarna var randomiserade kontrollerade studier. Resultat Beroende på studie visade det sig att fysisk aktivitet har ett direkt positivt samband, ett indirekt positivt samband eller inget samband med psykisk hälsa hos den äldre människan. Sambanden påvisades oavsett typ av fysisk aktivitet, intensitet eller regelbundenhet. Slutsats Oavsett typ av fysisk aktivitet har den ett positivt samband med psykisk hälsa hos den äldre människan. Om den fysiska aktiviteten är låg- eller högintensiv, samt om den genomförs regelbundet eller inte kunde inte påvisas vara av betydelse.
Subjects/Keywords Fysisk aktivitet; Psykisk hälsa; 60 år och äldre; Aktivitetsteorin
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:shh-1923
Repository diva
Date Indexed 2017-06-16

Sample Search Hits | Sample Images

…icke-systematisk litteraturversikt som metod. Urval Vi valde att inkludera studier med deltagare som var 60 r eller ldre samt bodde i eget boende. Om studier hade deltagare som var yngre n 60 r inkluderades dessa om det tydligt gick att urskilja…

…pverka den psykiska hlsan. Ytterligare en begrnsning i studien var det valda ldersspannet. Oftast definieras ldre som ver 65 r (World Health Organization, u..). Vi valde dock 60 r eller ldre p grund av att mnga av de inkluderade…

.