Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Hur möjliggörs våld i nära relation under tonåren? – patriarkat och makt i det moderna samhället : En kvalitativ studie av tonåringars attityder kring våld i nära relationer
URL
Publication Date
Discipline/Department Psychology and Social Work
University/Publisher Örebro University
Abstract Våld i nära relationer betraktas som ett samhällsproblem, där tonåringar har uppmärksammats vara en extra sårbar grupp. Syftet med denna studie är att undersöka tonåringars attityder till våld i kärleksrelationer under tonårstiden. Hur skildrar tonåringar sina föreställningar om våld och vilka etiska och moraliska ställningstaganden gör de? Studien syftar även till att undersöka hur tonåringar förklarar förekomsten av våld i kärleksrelationer under tonårstiden och om det finns skillnader mellan tjejer och killars attityder. Denna studie har utgått från en kvalitativ forskningsmetod, där data samlats in med hjälp av fokusgruppsintervjuer. Data har sedan tematiserats med hjälp av meningskoncentrat och analyserats utifrån en tolkningsram innehållande teorier på samhälls, grupp- och individnivå. De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att tonåringar har en relativt snäv bild av vad våld i nära relation som begrepp innefattar. De presenterar på en generell nivå en attityd som förmedlar att våld i nära relation inte är acceptabelt, men på en individuell nivå finns en större acceptans och förståelse för våld i nära relation. Svaren kan kopplas till patriarkaliska och hegemoniska makstrukturer som lever kvar i samhället och medför attityder hos tonåringarna som förmedlar stereotypa föreställningar om vad tjejer och killar förväntas vara. 
Subjects/Keywords Teenager; attitudes; violence; romantic relationship; gender; patriarchy; hegemonic power; tonåring; attityder; våld; kärleksrelation; kön; patriarkat; hegemonisk makt.; Social Work; Socialt arbete
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:oru-29659
Repository diva
Date Retrieved
Date Indexed 2017-10-23

Sample Images

.