Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Bröstcancer : Sjuksköterskans stöd till kvinnor som genomgått behandling efter att ha drabbats av bröstcancer
URL
Publication Date
Discipline/Department Health and Medical Sciences
University/Publisher Örebro University
Abstract <strong><strong>Sammanfattning</strong></strong> <strong>Bakgrund: </strong>Den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor är bröstcancer och behandlingen innebär stora fysiska och psykiska förändringar. Begreppet cancer är för många kopplat till lidande och död. <strong>Syfte:</strong> Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur sjuksköterskor kan ge stöd till kvinnor som genomgått behandling efter att ha drabbats av bröstcancer. <strong>Metod: </strong>En litteraturstudie i beskrivande design utifrån sju artiklar. Manifest innehållsanalys användes och fem kategorier skapades; informativt stöd, emotionellt stöd, fysiskt stöd, socialt stöd och relation mellan sjuksköterska och patient. <strong>Resultat: </strong>Informativt stöd var en viktig del i sjuksköterskans arbete och skulle vara individuellt anpassat för kvinnan. Exempel på emotionellt stöd kunde vara ett vänligt möte och att rädslor samt frågor togs allvar. Behovet av fysiskt stöd bestod bland annat av smärtlindring och symtomkontroll. Socialt stöd behövdes till kvinnan både från sjuksköterskan och familjen. Det var av stor vikt att en god relation utvecklades mellan sjuksköterska och patient. <strong>Slutsats: </strong>Sjuksköterskan hade en viktig roll när det gällde stöd, undervisning samt förebyggande och lindrande av lidande. En god relation skulle etableras till kvinnan och mötet skulle ske på hennes nivå med respekt för autonomin och integriteten. <strong>Nyckelord: </strong>Bröstcancer, omvårdnad, sjuksköterska, stöd
Subjects/Keywords Bröstcancer; omvårdnad; sjuksköterska; stöd; Nursing; Omvårdnad
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:oru-13714
Repository diva
Date Retrieved
Date Indexed 2017-10-23

Sample Images

.