Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Optimeringsmodell för produktallokering : Baserat på processkartläggning och klassificering, en fallstudie
URL
Publication Date
Discipline/Department Information Systems and Technology
University/Publisher Mid Sweden University
Abstract

Lagerhantering anses vara en betydelsefull aktivitet som företag måste ta sig an, då förbättrade metoder kan ha direkt påverkan på resultatet. Produktallokering inom lagret är en av de vitala delarna inom lagerplanering. Detta arbete är en fallstudie där fallet är ett lager hos ett producerande företag med det övergripande syftet att undersöka hur en optimeringsmodell för lagerhantering kan hjälpa organisationer med dess lagerhantering genom att studera rådande processer och utifrån det skapa en optimeringsmodell för att beräkna optimal lagerallokering. Studien har utförts genom en mixad metod, uppdelad i en kvantitativ- och en kvalitativ fas, då forskning hävdar att nyckeln till framgång för effektiv lagerhantering är att matcha policyn med lagrets layout och de ordertyper som lagret hanterar, för att anpassa optimeringsmodellen utifrån det givna fallets policy, lagerlayout och ordertyper. I den första fasen genomfördes en processkartläggning för att bygga upp för optimeringens utformning. Den andra fasen gick ut om att matematiskt beskriva samma problemuppställning och modellera problemet på insamlad kvantitativ data. I processkartläggningsfasen identifierades de två differentieringskriterierna omsättning i enheten sålda paket och förädling i enheten produktionskostnad. Målet med utförd klassificering var att ta fram vilka unika produkter som bör behandlas differentierat och erhålla tilldelad lagring, vilket var en förbättringsmöjlighet funnen i nulägesbeskrivningen. Totalt togs det fram 93 produkter att placera ut på någon av de 220 lagringsplatserna med målet att minimera körsträckan med truck. Jämförelse av målfunktionsvärden mellan optimaluppsättning enlig modell och dagens uppsättning, påvisade en teoretisk besparing av antal körda meter på 35 %. Studiens resultat har påvisat att matematisk modellering och linjärprogrammering går att använda för lagerallokeringsproblem för att optimera produktallokeringen, där den matematiskmodellen baserats på fallspecifika egenskaper. Modellens resultat förväntas underlätta ett antal av de problem som noterats vid kartläggning av lagerhanteringsprocesserna.

Inventory management is considered to be an important activity that companies need to accomplish as improved methods directly can affect the final result. Product allocation within the warehouse is one of the vital parts of inventory management. This report is a case study where a warehouse of a manufacturing company is considered the case. The overall purpose is to investigate how a optimization model can help organizations with their inventory management, by first studying existing processes and based on that create the model to calculate optimal inventory allocation. The study has been conducted through a mixed method, divided into a quantitative and qualitative phase, as research claims that the key to the success of efficient inventory management is to match the layout of the warehouse case policy, stock layout and order types in order to customize the optimization model. In the first phase, a process…

Subjects/Keywords Inventory management; warehouse management; product allocation; process mapping; article classification; optimization; linear programming; LINGO.; Lagerhantering; produktallokering; processkartläggning; artikelklassificering; optimering; linjärprogrammering; LINGO; Other Engineering and Technologies not elsewhere specified; Övrig annan teknik
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:miun-30847
Other Identifiers Local IG-V17-A2-011
Repository diva
Date Retrieved
Date Indexed 2020-01-03

Sample Search Hits | Sample Images

…x29;. ven om lagerhantering i teorin beskrivs som en kritisk process r det inte ovanligt att det inte riktigt r s i praktiken. Nr fretags strategier beskrivs och diskuteras r det inte ofta som lagerhanteringen kommer upp fr diskussion d det…

…för sortering. (Jonsson & Mattsson, 2011) 2.2 Processer och processkartläggning En process definieras av Bergman och Klefsjö (2010) som ”a network of interrelated activities that are repeated over time, whose objective is to…

…processer eller utfra en s kalla processkartlggning innebr att en eller flera processer behandlas i syfte att ka frstelsen fr hur en process gr till och ser ut. Det r inte sllan som fretag analyseras utifrn sina processer, och det r drfr…

…viktigt att en processkartlggning speglar den vekliga organisationen. Ett fretag bestr i regel av flertalet processer och varje process kan i regel delas in i ett antal delprocesser (Aguilar-Savn, 2004). Vidare kan delprocesser oftast delas…

…upp i aktiviteter, se Figur 3. P vilken niv en processkartlggning sker beror av kartlggningens syfte och vilken niv som r ndvndig fr att bidra med nytta. Figur 3 - Process och delprocess (egen, inspirerad av Ljungberg och Larsson, 2012…

…problemlsningsverktyg, d det underlttar fr att finna vart i processen problem uppstr och varfr. (Ljungberg & Larsson, 2012) Det finns flera metoder fr det praktiska skapandet av en processkartlggning och process modellering. Beroende av resurser, nskad…

…identifiera processer. Tv relativt enkla metoder r process vandring och virtuell process vandring. Den frstnmnda innebr att ngon bokstavligen fljer processen(erna) och observerar den fr att kunna beskriva den(m). Den virtuella…

…den korta tid det tar innan processen terfinns grafisk. Nackdelen r dock risken att beskrivningen blir subjektivt vinklad. (Ljungberg & Larsson, 2012) Ett behjlpligt instrument fr att beskriva och frst en process r visualisering. Fr…

.