Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Struvit i Skövde biogasanläggning : En studie av struvitpåväxt i rör och alternativa lösningar för att minska problemet och dess uppkomst
URL
Publication Date
Discipline/Department Ecotechnology and Sustainable Building Engineering
University/Publisher Mid Sweden University
Abstract

Målet med denna undersökning har varit att finna metoder för rening av struvitpåväxt i rör på Skövde biogasanläggning samt metoder för att undvika uppkomst av struvit. Detta för att man på anläggningen ska kunna öka verkningsgraden och fungera mer resursoptimerat för att på så sätt komma närmare en hållbar samhällsutveckling. Struvit (magnesiumammoniumfosfat hexahydrat) är ett vitt hårt mineral som vanligtvis förekommer i rör, värmeväxlare, pumpar och centrifuger på vattenreningsanläggningar och efter rötningsprocess på biogasanläggningar. Struvit fäller ut som en följd av bland annat pH, temperatur, koncentration och övermättnad. Även rörmaterial kan ha en påverkan på struvitfällning. Undersökningen har genomförts med hjälp av studiebesök samt analys av biogödsel och struvit på Skövde biogasanläggning. Detta för att ta fram den mängd struvit som kan fälla och vart på anläggningen detta sker. En enklare benchmarking har genomförts som har visat att struvitfällning på biogasanläggningar främst uppstår i värmeväxlare och att påväxten där är temperaturberoende. Material och kemikalier har undersökts för att ta fram metoder för rening och hindrande av uppkomst av struvit. Undersökningen har visat på att struvit främst uppkommer i värmeväxlaren och i rörkrökar på anläggningen och att detta är beroende av de pH, övermättnad, temperaturer och höga koncentrationer av fosfor, magnesium och ammonium som finns. Utifrån studien har en teori skapats om att mineralet först uppkommer i kammaren mellan rötkammare och mellantank. Undersökningen visar vidare på att de metoder som är mest effektiva för borttagning av påväxt struvit är att hacka loss mineralen alternativt byta ut rören. För att hindra att påväxt på rör sker rekommenderas att en kombination av metoder genomförs, vilka minskar energianvändningen på anläggningen och hindrar stopp i biogasproduktionen. Kemikalier bör användas om kristallbildning helt ska hindras. Dessa bör tillsättas i nämnda kammare. Till detta bör planerade underhåll ske för att minimera redan påväxt struvit. De rör som byts på anläggningen bör i främsta hand bytas mot plastmaterial. På så sätt kan anläggningen fungera mer resurseffektivt och onödig miljöpåverkan undviks. I studien har endast en grov kostnadsanalys kunnat genomföras. För att vidare understödja ovanstående metod rekommenderas därför en djupare ekonomisk analys genomföras. Denna bör även innefatta studier av kemikaliedos samt undersökning av kontrollplatser för planerade underhåll. 

The goal with the study has been to find methods for cleaning and prevention of struvite at Skövde biogasanläggning (biogas plant). This to increase the efficiency and resource optimize the biogas plant and in that way get closer to a sustainable development of the society. Struvite (magnesiumammoniumphosphate hexahydrate) is a white, harsh mineral that commonly occurs in pipes, heat exchangers, pumps, and…

Subjects/Keywords struvite; biogas power plant; origin; cleaning; prevention; struvit; biogasanläggning; uppkomst; reningsmetoder; förebyggande åtgärder
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:miun-25186
Repository diva
Date Indexed 2017-06-16

Sample Search Hits | Sample Images

…att bekrfta via litterra kllor. D anlggningen har en mesofil rtning, vilket innebr att temperatur hlls p jmn niv, kan detta vara en av orsakerna till att problemet endast finns i liten grad. Swedish Biogas (SBI) r ett privatgt…

…Clark, TA, Pearce, P & Parsons, SA 2002, ’Potential phosphorus recovery by struvite formation’, Water Research, vol. 36, nr. 7, s. 1834-1842 21 Jarlsvik, T 2012, Teknisk beskrivning – Skövde Biogas, Göteborg Energi Jarvis, Å & Schnürer A 2009…

.