Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Svensk Råvattenkontroll: Fallstudie Rökebo Vattenverk
URL
Publication Date
Discipline/Department Geosciences and Environmental Engineering
University/Publisher Luleå University of Technology
Abstract Vattenkvaliteten i svenska yt, - och grundvatten riskerar att försämras i framtiden på grund av klimatförändringar (Svenskt Vatten, 2007). Bland annat förväntas halten organiskt material i vattnet öka, medeltemperaturen stiga samt förekomsten av virus och bakterier i ytvatten öka (Svenskt Vatten, 2011). Förändrade förutsättningar i svenska sjöar har redan upptäckts, bland annat har halten organiskt material ökat i ytvattnet i södra Sverige sedan 1990-talet (Löfgren, Forsius, & Anderson, 2002). Dessutom hade 20 av totalt 33 tillfrågade dricksvattenproducenter sett försämrad råvattenkvalitet i sina verksamheter med avseende på bland annat organiskt material (Svenskt Vatten, 2007). Varje år sker ett antal sjukdomsutbrott relaterat till bristfällig dricksvattenkvalitet i Sverige och i de flesta fall har detta skett på grund av att otillräcklig kontroll av vattenkvaliteten eller att vattenverket inte haft tillräckliga skyddsbarriärer mot mikrobiella föroreningar (Lindberg & Lindqvist, 2005). Bristfällig råvattenkontroll har identifierats som en svag länk i svensk dricksvattenproduktion och kommer att behöva förbättras i framtiden (Statens offentliga utredningar, 2016). Syftet med detta arbete var att visa hur god råvattenkontroll kan användas för att minska risker för försämrad dricksvattenkvalitet samt att ge förslag på innehåll i verksamhetsutövares egenkontrollprogram för förbättrad råvattenkontroll. I huvudsak har råvattenkvaliteten i vattenverket från det inducerade ytvattnet vid Rökebo utvärderats genom att studera provtagningsdata från området. Provtagning i observationsrör i grundvattentäkten har utförts för att undersöka hur avskiljningen av främst organiskt material påverkas av avståndet från ytvattnet. Råvattnet i Rökebo har jämförts med råvattnet i Årsunda och Wifsta för att undersöka om liknande trender återfinns vid dessa eller om vattnets egenskaper är lokalt betingade. Åtta stycken vattenverk har studerats för att utvärdera utsträckningen av råvattenkontrollen vid dessa. Utifrån resultatet av detta arbete framkom att råvattenkvaliteten i Rökebo har försämrats över tid med avseende på bland annat organiskt material, mangan och vattnets turbiditet samt färgtal. Den huvudsakliga avskiljningen av organiskt material i grundvattentäkten sker vid strandkanten, vilken identifierats som en känslig punkt i produktionskedjan. Råvattnets järnhalt minskar vid ökat uttagsflöde och det är möjligt att halten organiskt material har börjat sjunka men längre tidsserier krävs för att kunna säkerhetsställa detta. Råvattnet i Årsunda och Wifstas vattentäkter visar däremot ingen tydlig förändring över tid, vilket tyder på att råvattnets beskaffenhet är områdesspecifik. Vid de studerade vattenverken skiljer sig dessa åt, både i storlek och hur pass omfattande råvattenkontrollen är. Generellt tar de större vattenverken fler råvattenprov än de små men antalet provtagningstillfällen varierar kraftigt. För ett av vattenverken togs inga råvattenprov alls. Råvattenkontroll varierar kraftigt mellan…
Subjects/Keywords Råvatten; Råvattenkontroll; Hydrogeologi; Sverige; Vattenverk; Inducerad infiltration; Oceanography, Hydrology and Water Resources; Oceanografi, hydrologi och vattenresurser
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:ltu-61881
Repository diva
Date Indexed 2018-01-25

Sample Search Hits | Sample Images

infiltration som uttagsmetod frndrats ver tid och utvrdera varfr samt jmfra data frn tv liknande vattentkter. Detta fr att utrna ifall omrdena uppvisat samma vattenkvalitetsfrndringar eller om de r platsspecifika och finna frklaringar varfr…

…provtagning och datautvrdering utifrn den utvrdering som utfrts vid Rkebo vattenverk som exempel. 1.2 Avgrnsning av arbetet I denna rapport lg fokus p dricksvattenuttag vid vattentkter som anvnder inducerad infiltration. Analys av rvattenkvalitet…

…och modellering utfrdes p data frn Rkebo vattenverk som fallstudie d verksamheten tar ut vatten genom inducerad infiltration. Jmfrelse av data gjordes med liknande vattentkter som ocks anvnder sig av metoden. Underskning av kontrollprogram…

…Sverige (Hanson, 2000). Under sommaren sker ingen eller lg infiltration d vattnet frn nederbrden istllet evapotranspirerar (Hanson, 2000). Ytvatten kan ocks infiltrera till grundvatten dr marken str i hydraulisk kontakt med sj…

…av artificiella infiltrationsmetoder av ytvatten. I Sverige anvnds i huvudsak tre metoder fr bildning av konstgjort grundvatten: bassnginfiltration, inducerad infiltration och djupinfiltration (Hanson, 2000). Konstgjord…

infiltration sker biologisk nedbrytning och adsorption frmst i den aktiva zonen mellan sjbottnen och marken samt i lgre takt under transporten mellan ytvattnet och uttagsbrunnar (Hiscock & Grischek, 2002). 4 2.2.1 Inducerad infiltration

…Inducerad infiltration r en process som anvnts i mer n 100 r (Kuehn & Mueller, 2000). Inducerad infiltration bygger p att markens naturliga stratigrafi nyttjas genom att pumpa ytvatten genom jordlager med hjlp av uttagsbrunnar fr att p s…

…genomslpplighet p grund av igensttning av sediment, mikroorganismer och utfllning av jrn och mangan (Hiscock & Grischek, 2002). Figur 2: Principskiss ver inducerad infiltration. Baserad p figur frn Johansson (2009). Enligt Hansson…

.