Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Smärtlindring med opioider. En jämförelse mellan olika beredningsformer av fentanyl och morfin.
URL
Publication Date
Discipline/Department Chemistry and Biomedical Sciences
University/Publisher Linnaeus University
Abstract

Smärta definieras enligt IASP (International Association of the Study of Pain) som ”An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage”, vilket betyder att en potentiell eller faktisk vävnadsskada kan orsaka en känslomässig eller sensorisk obehaglig upplevelse. Smärtupplevelsen hos individer varierar och är därmed personlig. För behandling av smärta finns flertalet olika alternativa läkemedel, däribland ingår opioider. Till kategorin opioider hör bland annat morfin och fentanyl. Bortsett från den smärtlindrande effekten som morfin respektive fentanyl genererar, kan negativa biverkningar även uppstå. Biverkningar kan, som för andra opioider, involvera eufori, illamående, kräkningar, klåda, förstoppning och sedering till mer allvarliga biverkningar som respiratorisk depression. Det finns olika behandlingsalternativ med dessa preparat, däribland oral och intravenös administrering av morfin. Fentanyl kan bland annat administreras buckalt, nebuliserat, intranasalt och transdermalt. Fentanyl är 100 gånger mer potent än morfin och därmed är transdermal behandling möjlig. Syftet med detta litteraturarbete var att kontrollera hur fentanyl jämför sig i olika beredningsformer med morfins effekt på smärta, samt att se vilka förgiftningsproblem som finns med fentanyl. För att hitta relevanta studier som behandlade detta område gjordes sökningar via databasen PubMed. De flesta granskade studier i arbetet tyder på att fentanyl i olika beredningsformer fungerar bra som ett alternativ vid antingen oral eller intravenös behandling med morfin, vid smärta. Fentanyl ses även som ett säkert och effektivt alternativ för behandling av smärta. Det är inte särskilt vanligt att barn drabbas av förgiftning som är orsakade av läkemedel, men fall förekommer. Opioider är en av de läkemedel som orsakar flest dödsfall relaterat till förgiftning hos barn under 5 år. Förgiftning som orsakats av fentanyl kan effektivt behandlas med antagonisten naloxon. Typiska symtom vid förgiftning av fentanyl var enligt litteraturarbetets fallrapporter kontraherade pupiller (1mm), kräkningar, illamående, respiratorisk acidos och hög hjärtfrekvens. Deltagarantalet i de flesta studier var ganska låga, och för att litteraturstudiens frågeställning ska besvaras med säkerhet bör mer forskning genomföras inom området.

According to IASP (International Association of the Study of Pain), pain is defined as “An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage”. The pain experience is individual and is therefore personal. For the treatment of pain, there are several different drug alternatives, including opioids. Fentanyl and morphine belong to the category “opioids”. Apart from the analgesic effect, morphine and fentanyl can also cause adverse side effects. Side effects, like for other opioids, can be euphoria, nausea, vomiting, itching, constipation and sedation but also more serious side effects…

Subjects/Keywords Buckal; Fentanyl; Intranasal; Intravenös; Morfin; Nebuliserad; Oral; Smärta; Toxicitet; Transdermal.; Medical and Health Sciences; Medicin och hälsovetenskap
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:lnu-67290
Repository diva
Date Indexed 2020-01-03

Sample Search Hits | Sample Images

…smrta. Vid sdana situationer br istllet preparat som NSAID rekommenderas (7). 4 Fentanyl Fentanyl r en potent -opioid receptoragonist och med anledning av dess fettlslighet och hga potens mjliggrs transdermal behandling (14…

…73 rig kvinna uppsker lkarvrd p grund av hallucinationer. D kvinnan haft metastaser i hals, lever, ben och lndrygg har hon sedan tidigare ftt palliativ behandling. Fr smrtlindring behandlades kvinnan med transdermal fentanyl (Durogesic…

…därför. Vid nästa sökningstillfälle användes sökorden ”transdermal fentanyl versus morphine” med samma avgränsningar som ovanstående sökning hade. Denna sökning resulterade i åtta artiklar, varav en besvarade frågeställningen bäst och valdes ut. Vid…

…intranasalt fentanyl vilket totalt blir 0,2 g/kg fentanyl. Den genomsnittliga dosen intravens morfin var 0,11 mg/kg. 12 Studie 3 Efficacy and safety of the fentanyl ionotophoretic transdermal system (ITS) and intravenous patient-controlled…

…utfördes för att kunna jämföra säkerheten, verkningsgraden och enkelheten mellan transdermal fentanyl (ITS) och intravenös (IV) morfin vid smärta efter mag eller bäckenoperation. Studien genomfördes i USA under perioden 18 Maj 2004 – 11…

…innehllande morfin eller transdermal fentanyl. Under de frsta tre timmarna kunde patienterna f ytterligare smrtlindring med fentanyl intravenst respektive morfin intravenst. Patienter som begrde ytterligare smrtlindring med fentanyl eller morfin efter…

…Genom en kemisk modifiering av morfin skapas syntetiska opioider, där fentanyl bland annat ingår (4). 2 Verkningsmekanism Det finns tre typer av opioidreceptorer, µ, δ och ĸ – opioid receptorer, vilket utläses my, delta och kappareceptorer…

…frekommer i vissa analgetiska lkemedel (4). Fentanyl respektive morfin r bda analgetika verkande p -opioid receptorn och kan bde vara beroendeframkallande och orsaka tolerans (6). Opioider vid graviditet och amning. Opioidmissbruk…

.