Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Varför misslyckas de? : Om pojkars underprestation i skolan
URL
Publication Date
Discipline/Department Faculty of Educational Sciences
University/Publisher Linköping UniversityLinköping University
Abstract Denna uppsats behandlar pojkars relativa underprestation i skolan, i förhållande till flickor, med syftet att kartlägga forskningens syn på detta problemområde. Arbetet tar sin utgångspunkt i frågorna varför pojkar underpresterar samt vilka ansatser som kan tas i försök att åtgärda problemet. Då detta arbete ej producerar egen forskning, utan istället konsumerar den, har ingen egen empiri samlats in, utan frågorna har istället ställts till den befintliga forskningen. Den första frågan behandlas utifrån fyra olika typer av förklaringar: biologiska förklaringar, individbaserade förklaringar, skolbaserade förklaringar samt sociologiska förklaringar. Dessa olika modeller antar olika perspektiv vid beaktandet av frågan om pojkars underprestation och finner i enlighet med detta olika bakgrunder till flickornas överlägsenhet, men den vanligaste förklaringen tycks ligga i en förlegad syn på manlighet där goda skolprestationer inte anses vara förenligt med att vara pojke. Uppsatsen presenterar utöver detta ett antal alternativa perspektiv på pojkars underprestation där man menar att fler variabler än kön bör tas i beaktande då frågan undersöks. Den andra frågan behandlas utifrån en tematisk indelning. Forskningen pekar på flera olika ansatser som kan nyttjas vid försök att lösa pojkars relativa underprestation. Somliga menar att normkritiskt arbete i skolan är svaret, medan andra menar att könsuppdelade klasser är bättre. De allra flesta forskare pekar dock på lösningar som sammanväver aspekter från samtliga av de ovanstående förklaringsmodellerna, vilket tyder på att det inte finns något enkelt svar till frågan om pojkars underprestation.
Subjects/Keywords Pojkar; underprestation; betyg; genusskillnader; könsskillnader
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:liu-107569
Repository diva
Date Indexed 2017-06-16

Sample Search Hits | Sample Images

…ovanstende etiska aspekterna har tagits i beaktande vid arbetet med denna uppsats. 3. Resultat Svl nationell som internationell statistik visar allts att pojkar presterar smre n flickor i skolan. Men vad beror detta p? Forskningen rr sig i flera olika…

…riktningar och redovisas drfr hr enligt en tematisk indelning. 3.1Biologiska frklaringar En gren av forskningen menar att knsskillnader i skolresultat kan frklaras av biologiska frutsttningar. 3.1.1 Skillnader i hjrnan mellan pojkar och flickor Det…

…de olika sprkfrmgorna mognar, till fljd av detta, senare hos pojkar. Detta kan relateras till att pojkar i hgre grad n flickor kmpar med lsproblematik samt, till viss del, r verrepresenterade bland barn med strningar i…

…kunskapsinhmtandet. En annan teori om pojkars underprestation r att pojkar och flickor har helt olika inlrningsprocesser (Kimmel, 2010). Detta anses ocks ha en genetisk frklaring, som grundar sig p att det finns biologiska skillnader mellan pojkars…

…Motivation och personlighet Wernersson (2010) tar upp flera olika individbaserade frklaringar till pojkars underprestation och menar att det strsta frklaringsvrdet ligger i att pojkar och flickor har olika frhllningsstt till skolarbetet…

…en positiv effekt p elevers skolprestationer (Weis m.fl., 2013). Forskare har ven visat att flickor generellt sett har en hgre grad av sjlvdisciplin n pojkar. Weis m.fl. (2013) tar detta ett steg lngre och menar att olika…

…presterade pojkar och flickor lika bra. Det visade sig att flickornas hgre prestation i tyska hade en stark korrelation med deras hgre grad av sjlvdisciplin. Resultatet i matematik var desto mer svrtolkat. Det visade sig att pojkarna faktiskt var…

…x28;2010) lyfter teorin om att pojkar presterar smre i skolan till fljd av en verrepresentation av kvinnor i lrarkren, vilket anses minska engagemanget hos pojkarna. Somliga menar dessutom att tidigare feministers kamp fr flickor i skolan har…

.