Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Elevperspektiv på motivation i matematik : En studie kring elevers uppfattningar om motivation i grundskolans tidiga år
URL
Publication Date
Discipline/Department Mathematics and Computer Science
University/Publisher Karlstad University
Abstract

Denna studie handlar om elevers uppfattningar om motivation i ämnet matematik. Syftet med denna studie var att lyfta fram elevers egna utsagor och upplevelser om sin motivation, samt få en bild av eventuella förändringar eller mönster kring elevers motivation till matematikämnet under deras tidiga år i grundskolan.   Studien har genomförts med hjälp av elevenkäter och elevintervjuer, där kvalitativa och kvantitativa metoder kombinerats för att möjliggöra ett fördjupat analysarbete i undersökningens resultatdel. Här presenteras elevers uppfattningar av motivation i ämnet matematik samt deras tankar om vad som påverkar motivationen. Analysen av resultaten visar att eleverna har en god uppfattning om vad som påverkar deras motivation. De ger många exempel, där fysiskt och psykiskt välmående samt lärarens pedagogiska arbete i klassrummet, har betydelse för motivationsprocessen. Vidare går det att avläsa ur resultaten från enkätundersökningen att inom ramen för denna begränsade studie, så är elever i årskurs tre och fem mer negativt inställda till matematik i jämförelse med elever i årskurs ett.   För att belysa ämnet redogörs även för teoretiska aspekter från pedagogisk forskning kring ämnet motivation. Dessa diskuteras i studiens sista kapitel i förhållande till studiens resultat.

This study is about pupils opinions of motivation in the subject mathematics. The purpose of this study was to get the pupils experiences and statements concerning their own motivation and to get a picture of changes or patterns that might have occurred during their early years in elementary school.   The study has been made by inquiries and interviews, where qualitative and quantitative methods have been combined to make possible a deepened analysis in the result part of the investigation. Here are the pupil`s opinions about motivation in the subject mathematics presented and their thoughts about what influences the motivation. The analysis of the results shows that the pupils have a good understanding for what influences their motivation. They give us many examples where physical and psychical wellbeing plus the teacher`s pedagogical work in the classroom are of importance for the motivations process. The results from the inquiry further shows, within the frame for this limited study, that pupils in class three and five are more negatively disposed to mathematics compared to pupils in class one.   To illuminate the subject, theoretical aspects from pedagogical research on the subject motivation, are also accounted for. These are discussed in the last chapter related to the results of the study.

Subjects/Keywords elementary school; impediment; mathematics; motivation; pupils experience; pupil`s; elevperspektiv; elevers upplevelse; grundskola; matematik; motivation; hinder
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:kau-31591
Repository diva
Date Indexed 2020-01-03

Sample Search Hits | Sample Images

…begreppet motivation. Utifrn detta redogrs fr olika motivationsteorier, vilket sedan kopplas till det pedagogiska arbetet i klassrummet genom olika infallsvinklar, dr pedagogers och elevers roll lyfts fram. 2.1 Matematik och motivation Alla mnniskor…

…fljande avsnitt att redogra fr olika motivationsteorier. Inledningsvis kommer jag dock att titta nrmare p hur inre och yttre motivation beskrivs i litteraturen, fr att drefter lyfta olika faktorer som anses pverka elevers motivation. 2.3…

…strategies, and choice of an activity in the absence of an extrinsic reward (Middleton & Spanias, 1999, s. 66). Forskning har visat att ven lrares frvntningar p eleven har stor betydelse fr elevers motivation och utveckling. Detta kallas fr…

…att en avgrande faktor gllande elevers minskning av motivation r att behva uppfylla andras (vuxnas) krav och frvntningar. Detta leder ltt till destruktiva beteenden och bidrar till onda cirklar, nr eleven mrker att den inte kan n…

…samverkar och fr pverkan p elevers motivation, kompetens och studieresultat (Giota, 2006). Elevers psykologiska processer har stor betydelse fr deras prestationer och utveckling (Giota, 2002). Drfr r det viktigt att arbeta med…

…Forskning visar ocks att motivationen i matematik kar i klassrum dr elevers behov av social trygghet, sjlvstndighet och kunskap tillgodoses. Nr eleven knna sig trygg och upplever att den r delaktig och kan bidra till den kunskapsutveckling som pgr…

…detta r elevens motivation en viktig faktor att ta i beaktning nr man vill frst elevens skolmilj i syfte att optimera frutsttningar fr lrande (Giota, 2006). 9 2.6 Elevers upplevelser kring motivation i matematiska sammanhang S…

…som pedagog ka sina kunskaper om elevers egna tankar kring deras motivation i inlrningssituationer, och drmed lyfta fram elevers perspektiv fr att kunna utveckla och frbttra skolan (Giota, 2006). 10 3. Syfte och frgestllningar 3.1…

.