Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Elevperspektiv på motivation i matematik : En studie kring elevers uppfattningar om motivation i grundskolans tidiga år
URL
Publication Date
Discipline/Department Mathematics and Computer Science
University/Publisher Karlstad University
Abstract

Denna studie handlar om elevers uppfattningar om motivation i ämnet matematik. Syftet med denna studie var att lyfta fram elevers egna utsagor och upplevelser om sin motivation, samt få en bild av eventuella förändringar eller mönster kring elevers motivation till matematikämnet under deras tidiga år i grundskolan.   Studien har genomförts med hjälp av elevenkäter och elevintervjuer, där kvalitativa och kvantitativa metoder kombinerats för att möjliggöra ett fördjupat analysarbete i undersökningens resultatdel. Här presenteras elevers uppfattningar av motivation i ämnet matematik samt deras tankar om vad som påverkar motivationen. Analysen av resultaten visar att eleverna har en god uppfattning om vad som påverkar deras motivation. De ger många exempel, där fysiskt och psykiskt välmående samt lärarens pedagogiska arbete i klassrummet, har betydelse för motivationsprocessen. Vidare går det att avläsa ur resultaten från enkätundersökningen att inom ramen för denna begränsade studie, så är elever i årskurs tre och fem mer negativt inställda till matematik i jämförelse med elever i årskurs ett.   För att belysa ämnet redogörs även för teoretiska aspekter från pedagogisk forskning kring ämnet motivation. Dessa diskuteras i studiens sista kapitel i förhållande till studiens resultat.

This study is about pupils opinions of motivation in the subject mathematics. The purpose of this study was to get the pupils experiences and statements concerning their own motivation and to get a picture of changes or patterns that might have occurred during their early years in elementary school.   The study has been made by inquiries and interviews, where qualitative and quantitative methods have been combined to make possible a deepened analysis in the result part of the investigation. Here are the pupil`s opinions about motivation in the subject mathematics presented and their thoughts about what influences the motivation. The analysis of the results shows that the pupils have a good understanding for what influences their motivation. They give us many examples where physical and psychical wellbeing plus the teacher`s pedagogical work in the classroom are of importance for the motivations process. The results from the inquiry further shows, within the frame for this limited study, that pupils in class three and five are more negatively disposed to mathematics compared to pupils in class one.   To illuminate the subject, theoretical aspects from pedagogical research on the subject motivation, are also accounted for. These are discussed in the last chapter related to the results of the study.

Subjects/Keywords elementary school; impediment; mathematics; motivation; pupils experience; pupil`s; elevperspektiv; elevers upplevelse; grundskola; matematik; motivation; hinder
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:kau-31591
Repository diva
Date Indexed 2020-01-03

Sample Images

.