Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Varför arbetar tjänstepersonal övertid? : En kvantitativ studie på tjänstepersonal som inte erhåller extra övertidsersättning i rekryterings- och bemanningsbranschen
URL
Publication Date
Discipline/Department Psychology
University/Publisher University of Gävle
Abstract

Studien syftade till att undersöka anledningar till att tjänstepersonal utan extra övertidsersättning arbetar övertid inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Prediktorerna arbetskrav, arbetets plats i ens liv, inre och yttre arbetsmotivation samt harmonisk och manisk passion för arbetet undersöktes mot utfallsvariabeln övertidstimmar. Studien genomfördes som en enkät som skickades ut digitalt genom Google Forms till 16 bemannings- och rekryteringsföretag. QPS Nordic behandlade frågor om arbetskrav, arbetets plats i ens liv samt inre och yttre arbetsmotiv medan PTWS behandlade frågor om harmonisk och manisk passion för arbetet. Resultatet visade att arbetskrav predicerade arbetade övertidstimmar. Korrelationen var positiv vilket innebar att arbetskrav ökade med andelen övertid. Ingen skillnad observerades i övriga prediktorer. Studiens slutsats var att det var arbetskrav som fick tjänstepersonal inom rekryterings- och bemanningsbranschen att arbeta övertid, vilket arbetsgivare bör vara uppmärksamma på i och med de hälsokonsekvenser som kan vara till följd av övertidsarbete.

The study aimed to investigate reasons to work overtime among employees without overtime compensation in the staffing and recruitment industry depending on work demands, the place of work in one’s life, internal and external working motivation and harmonious and obsessive passion toward work. The study was conducted as a digital survey sent to 16 companies. QPS Nordic measured work demands, the place of work in one’s life and internal and external working motivation. PTWS measured harmonious and obsessive passion toward work. The present study showed that work demands predicted overtime hours. No difference was observed in the other predictors. The conclusion of the study was that work demands made employees in the staffing and recruitment industry work overtime hours and that employers should pay attention to this regarding the health implications resulting from working overtime.

Subjects/Keywords overtime hours; work demands; harmonious passion; obsessive passion; work motives; övertid; arbetskrav; harmonisk passion; manisk passion; arbetsmotiv; Applied Psychology; Tillämpad psykologi
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:hig-27520
Repository diva
Date Indexed 2020-01-03

Sample Search Hits | Sample Images

…www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/e f1634en.pdf Forest, J., Mageau, G. A., Sarrazin, C., & Morin, E. M. (2011). “Work is my passion”: The Different Affective, Behavioural, and Cognitive Consequences of Harmonious and…

…x27;me: On obsessive and harmonious passion. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 756-767. doi: 10.1037/0022-3514.85.4.756 Vetenskapsrdet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisksamhllsvetenskaplig forskning…

…tillfredsstllelse jmfrt med yttre motivationsfaktorer. Rabenu & Aharoni-Goldenberg (2017) beskriver ocks att medarbetare som genomfrde lnga och tunga arbetspass motiverades av inre faktorer som passion fr arbetet. Mazzetti et al. (2014)…

…arbetsmotiv. Passion fr arbetet Burke och Fiksenbaum (2009) definierar passion som en stark bengenhet riktad mot en viss aktivitet som fr personen r viktig, som den tycker om och som den investerar tid i. En medarbetare som har passion fr sitt…

…arbete tenderar ven att definiera sig med sin arbetstitel framfr andra roller den har i livet som exempelvis frlder eller fotbollsspelare (Ho, Wong & Lee, 2011). Hg grad av passion fr arbetet har visats vara positivt fr bde…

…arbetstillfredsstllelse och psykiskt vlbefinnande (Burke & 5 Fiksenbaum, 2009). Enligt Ho, Wong och Lee (2011) definieras passion som en knsla av uppskattande och vrdeskapande vilket resulterar i att tid och energi investeras i arbetet. Forest…

…Mageau, Sarrazin och Morin (2011) samt Ho, Wong och Lee (2011) menar att passion kan vara harmonisk eller manisk. Forest et al. (2011) beskriver att harmonisk passion karaktriseras som ett starkt men kontrollerbart behov av…

…att engagera sig i ngot. Denna typ av passion p arbetsplatsen associeras med god mental hlsa, flow, god livslust och affektivt engagemang. Ho, Wong och Lee (2011) hnvisar vidare till Vallerand och Houlforts definition av harmonisk passion

.