Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Förbättringsåtgärder vid nybyggnation av småhus för att uppnå kommande energikrav : En simuleringsstudie i IDA ICE
URL
Publication Date
Discipline/Department Energy and Environmental Engineering
University/Publisher University of Gävle
Abstract

EU har ställt höga krav på energianvändning i byggnader genom ett nytt direktiv där respektive medlemsland har fått i uppdrag att ta fram gränsvärden för energianvändning i just sitt land. I Sverige har Boverket fått detta ansvar. I och med det skärpta krav som har föreslagits finns en orolighet i byggbranschen att det kommer att bli svårt att uppfylla det. Tillverkare av småhushar ofta en standardiserad konstruktion som de nu kan behöva ändra på. Syftet med detta examensarbete blev därför att undersöka om en småhustillverkare behöver förändra sin standardkonstruktion, och i så fall vilka förändringar som kan göras, för att uppnå det nya kravet för energianvändning. Genom att studera nuvarande energikrav och Boverkets förslag på nytt krav samt teorier inom byggnadskonstruktion har den teoretiska grunden för examensarbetet lagts. En litteraturstudie har dessutom gjorts över tidigare studier inom området, där framför allt förbättringsåtgärder för att få energisnålare hus har varit till stor hjälp för detta arbete. Studien av en småhustillverkare har genomförts genom att energianvändningen av ett småhus i standardutförande har tagits fram i simuleringsprogrammet IDA ICE. Studerat hus är en trävilla med bergvärme och FTX-ventilation beläget i klimatzon 1. Efter simuleringen har åtta förbättringar i husets konstruktion gjorts med nya simuleringar för att identifiera vilka av dessa förbättringar som är lämpliga att utföra. De mest lämpade förbättringarna har slutligen kombinerats ihop för att uppnå det nya energikravet. Studien visar att nuvarande konstruktion inte uppfyller kommande krav. Utifrån de avgränsningar som har gjorts rekommenderas att följande tre åtgärder vidtas; installation av en värmepump med COP 4 istället för 3, fönster och dörrar med U-värde 0,8 W/(m2*K) istället för 1,2 W/(m2*K) samt ytterväggar med U-värde 0,1 W/(m2*K) istället för 0,137 W/(m2*K). Dessa rekommendationer utgår från att det föreslagna kravet även gäller för klimatzon 1.

The EU has demanded lower energy consumption in buildings through a new directive where each member state has been assigned the task of developing new energy consumption targets for their respective country. In Sweden, Boverket has been assigned this responsibility. There is a concern in the Swedish construction industry that it will be difficult to meet these new requirements. Manufacturers of small houses usually have a standardized design that they now may need to adjust. The purpose of this thesis was therefore to investigate whether a single-family house manufacturer needs to change its standard construction, and if so, what changes could be made to achieve the new requirements for energy usage. By studying current energy requirements and Boverket's proposal for future requirements as well as theories in architectural engineering, the theoretical basis for the thesis has been laid out. A literature study has also been performed of previous studies in the field. Particularly studies of home improvements to get…

Subjects/Keywords energy requirements; energy usage; energy s vings; new construction; building construction regulations; energy simulation; energy analysis; IDA ICE; energikrav; energianvändning; energibesparing; nybyggnation; Boverkets byggregler; energisimulering; energianalys; IDA ICE; Energy Systems; Energisystem
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:hig-24364
Repository diva
Date Retrieved
Date Indexed 2017-08-07

Sample Search Hits | Sample Images

…Klimatskrmens energianvndning fr uppvrmning vrmegenomgngsgenomsnittliga 2 2 (kWh/m Atemp och r) (kW) koefficient (W/m K) luftlckage vid 50 Pa tryckskillnad (l/s m2) 95 5,51 0,4 * *Inget vrde anges fr…

…luft. Ventilationsfldet bestms av antal personer i huset samt deras aktiviteter och enligt BBR fr det lgsta fldet inte understiga 0,35 l/s per m2 golvarea. Energi behvs fr att vrma den inkommande luften och berknas enligt (Elmroth, 2015…

…Elmroth, 2015). Det r svrt att berkna luftlckaget till fljd av ottheter d ottheterna ofta inte r identifierade. Vid energiberkningar anvnds istllet schablonvrden. I ldre byggregler var kravet p lckage hgst 0,8 l/s och m2…

…omslutningsarea och fr riktigt energieffektiva hus rekommenderas att lckaget r hgst 0,4 l/s och m2 omslutningsarea. I studien kommer lckaget sttas till 0,6 l/s och m2 omslutningsarea. ven fr vrmefrluster vid vdring br ett schablonvrde anvndas, vilket…

…coefficients Extra energy and losses Domestic hot water use Domestic hot water circuit Heat to zones Cold to zones Supply air duct losses Additional energy use Inställning Orientation 16 deg All at ”Typical” Soil 1 m 0,6 l/(s, m2 ext. surf.) Semi…

…ndras frn 0,111 till 0,1 W/(m2*K), dvs. isoleringen blir d 0,335 m. 4. Vggarnas U-vrde ndras frn 0,137 till 0,1 W/(m2*K), dvs. isoleringen blir d 0,335 m. 5. Husets lckage minskas frn 0,6 till 0,3 l/(s*m2). 6…

…Behovsstyrd ventilation istllet fr konstant ventilation. Nr ingen r nrvarande, dvs. 08:00-18:00, snks luftomsttningen till 0,1 l/(s*m2) istllet fr 0,3 l/(s*m2). 7. Temperatursnkning 3 C nr ingen r nrvarande samt under natten…

…energianvndningen med 329 kWh eller 1,9 kWh/m2. Figur 4-8 Jmfrelse av energianvndning mellan standardhuset och tgrd 4 4.2.5 tgrd 5 tgrd 5 innebar att husets lckage minskades till 0,3 l/(s*m2). Figur 4-9 visar att genom det minskade lckaget…

.