Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Math trail : Enstudie om elevers uppfattningar av mathtrail i matematikundervisning
URL
Publication Date
Discipline/Department Teacher Education (LUT)
University/Publisher Halmstad University
Abstract Det finns ett problem angående vilka undervisningsmetoder som ska användas för att lyckas höja elevers kunskapsnivå i matematik. Denna studie görs för att undersöka math trails plats i matematikundervisning och då utifrån tre aspekter: de fem förmågorna, verklighetsanknytning och motivation. Math trail är en promenad där olika uppgifter genomförs längs vägen i syfte att upptäcka matematiken som finns runt omkring oss. Math trail kan ses vara en del av utomhuspedagogiken. På grund av att ingen forskning presenterats inom math trail väljer vi därför att lyfta fram forskning kring utomhuspedagogik. Många av dessa tidigare studier är gjorda utifrån lärares eller forskares perspektiv och därför väljer vi ett elevperspektiv. Syftet med studien är att beskriva elevers uppfattningar av att använda math trail i matematikundervisningen. Undersökningen görs kvalitativt där det empiriska materialet samlas in genom fokusgruppsamtal med elever från två högstadieklasser som genomfört ett math trail vi konstruerat. Materialet analyseras utifrån den fenomenografiska metoden och ger sex beskrivningskategorier: yttre omständigheter inverkar, lärares närvaro påverkar, gynnar samarbete, utmanande uppgifter, har nytta av samt variation från det ”vanliga”. Slutsatser som dras är kopplade till de tre aspekterna av matematikundervisning. Eleverna har uppfattningen att de får öva på alla fem förmågorna i ett math trail. Eleverna har uppfattningen att math trail grundas i verkligheten, visar på en nytta av matematiken och leder till en insikt att matematik kan finnas överallt. Math trail, uppfattar eleverna, påverkar deras motivation genom att det är en variation från deras ”vanliga” lektioner, eleverna vill bidra till att gruppen klarar uppgifterna och de ser en användning av matematiken. Eleverna uppfattar även math trail som ett praktiskt inslag.
Subjects/Keywords Fenomenografi; Matematikundervisning; Math trail; Utomhuspedagogik
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:hh-25112
Repository diva
Date Indexed 2020-01-03

Sample Search Hits | Sample Images

…inlrningssituationer fr att p s stt maximera ett aktivt lrande. Tittar vi p hur math trail frhller sig till dessa sikter om utomhuspedagogikens innebrd ses en del kriterier uppfyllas. Math trail innefattar autentiska och sinnesbaserade upplevelser, r…

…handlingsinriktad och sker i miljer utanfr klassrummet. Den reflekterande delen som Nationell centrum fr utomhuspedagogik (2013) och Dahlgren och Szczepanski (1997) trycker p har inte en uttalad plats i math trail (Pollak m.fl., 2004…

…x29;. Enligt oss kan dock reflektion ges en givande plats i math trail. Dels genom att lraren under math trail lyfter diskussioner som fr eleverna att fundera, men framfrallt att tillbaka i klassrummet lyfta funderingar och tankar. Drfr vljer vi…

…fljas upp inne i klassrummet. Utomhuspedagogik kan sledes medfra en mngd olika effekter. Intressant i denna underskning blir att se vilka effekter math trail kan medfra och jmfra dessa med ovan nmnda effekter. I denna studie kommer elevers…

…uppfattning kring math trail beskrivas och dessa kommer att jmfras med uppfattningar i Dahlgren och Szczepanskis (2011) och Fgerstam och Bloms (2012) studier. 2.3 De matematiska frmgorna I den nya lroplanen, LGR 11, lyfts fem…

…motivation inom skolans vrld anses vara ngot eleverna har eller saknar (Skolverket 2003), vilket verensstmmer med tanken att ha ett intresse och en drivkraft fr att lra sig. Syftet med math trail r till viss del att popularisera och skapa ett…

…gruppnorm och typ av problem kommer att pverka gruppinteraktionen i de elevgrupper som genomfr math trail. 2.7 Pedagogiska teorier I detta avsnitt kommer det att kort beskrivas tv olika pedagogiska teorier: sociokulturellt perspektiv och pragmatism, och…

…tanke frenas (a.a.). Inom utomhuspedagogiken har man sledes tagit fasta p Deweys tankar att teori och praktik ska frenas. Math trail kan, som en del av utomhuspedagogiken, anses vara av pragmatisk karaktr. I denna studie kommer eleverna…

.