Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Hur parkmiljöer kan påverka vardagsrörelse: en studie utifrån aktiva unga vuxnas uppfattningar
URL
Publication Date
Discipline/Department Sport and Health Science
University/Publisher Dalarna University
Abstract

Minskad rörelse i vardagen är ett problem som idag blir allt större i världen. Trots att människor idag blir allt mer regelbundet fysiskt aktiva och utför mer planerad träning mer, minskar den rörelse i vardagen som krävs för att upprätthålla en god hälsa och minska risken för att dö i förtid. Någonting som visat sig kunna öka vardagsrörelse är närvaron av parkmiljöer. Forskning har visat på att där färre parker fanns, rörde människor på sig mindre. <strong>Syftet </strong>med denna studie var att undersöka relationen mellan vardagsrörelse och parkmiljöer utifrån fysiskt aktiva unga vuxnas uppfattning. <strong>Metoden </strong>som användes var intervjuer av unga vuxna (18 - 30 års ålder). Varför detta urval användes var för att denna åldersgrupp tidigare ansetts ha god hälsa under denna levnadsperiod, men nya rön visar på att människor i dessa åldrar blir allt mer inaktiva i vardagen. Fysiskt aktiva människor valdes var för att se hur deras uppfattningar om rörelse utöver deras normala träning betyder för just dem. Sex stycken aktiva unga vuxna individer rekryterades till studien och intervjuades. <strong>Resultatet </strong>visade på att unga vuxna förstår innebörden av vilka positiva effekter rörelse ger, men var samtidigt negativt inställda till att besöka parkmiljöer. Den enstaka rörelsen i parker som studiedeltagarna angav var i form av promenader och löpturer. Deltagarna menade på att fler olika typer av verksamheter och gratisaktiviteter (kiosker, utomhusgym, etc.) bör finnas tillgängliga, för att öka besöksnivån i parkmiljöer under längre tid, samt bedriva mer vardagsrörelse där.

Reduced movement in everyday life is a problem that is becoming increasingly common in the world today. Although people today are becoming more and more regularly physically active and conduct more planned exercise, the everyday movement that is needed to maintain a good health and reduce the risk of dying prematurely, is decreasing. Something that has been shown to increase everyday activity is the presence of park environments. Research has shown that where fewer parks existed, people were more sedentary and less active. The <strong>aim </strong>of this study was to investigate the relationship between everyday movement and park environments based on the view of physically active young adults. The <strong>method </strong>used in this study consisted of interviewing young adults (18-30 years of age). Why this selection was used was because this group of age were previously considered to have good health during their period of life, but new evidence shows that people of these ages are becoming increasingly inactive in their daily lives. Physically active people were chosen to see how their perceptions of movement in addition to their normal training meant to them. Six active young adults were recruited to the study and interviewed. The <strong>results </strong>showed that young adults understand the meaning of the positive effects of movement, but at the same time they were negatively motivated to visit park…

Subjects/Keywords park environments; non-exercise physical activity; everyday movement; recreation; attention restoration theory; physical activity; young adults; health; parkmiljöer; non-exercise physical activity; vardagsrörelse; rekreation; attention restoration theory; fysisk aktivitet; unga vuxna; hälsa.; Sport and Fitness Sciences; Idrottsvetenskap; Other Health Sciences; Annan hälsovetenskap
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:du-25614
Repository diva
Date Retrieved
Date Indexed 2017-07-28

Sample Images

.