Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Pilgrims’ reflections on the Camino de Santiago and Glastonbury as expressions of vernacular religion: fieldworker’s perspective
URL
Publication Date
Date Accessioned
University/Publisher Tartu University
Abstract Väitekiri käsitleb tänapäevase Euroopa rahvausundi ja nüüdisaegse palverännaku erinevaid aspekte Põhja-Hispaanias kulgeva Camino de Santiago (püha Jaakobuse tee) ja Edela-Inglismaal asuva Glastonbury näitel. Palverändu vaadeldakse kui jutustatud teekonda, kus juhtuvad imed ja toimuvad kohtumised üleloomulike olenditega: erineva religioosse taustaga palverändurid räägivad endaga juhtunud lugusid, muistendeid ja legende. Tähelepanu all on ka palverännakul valitsevad võimusuhted ja palverändurite hierarhia. Üks lugude läbivaid teemasid on autentse palveränduri identiteedi konstrueerimine; otsitakse vastust küsimusele, kellel on õigus otsustada selle üle, kes on tõeline palverändur, ning milliste põhjenduste kaudu otsus tehakse. Autori eesmärgiks ei ole mõisteid „palverännak“ ja „palverändur“ defineerida, vaid vaadelda nende tähendusvälja muutumist nii akadeemilises kui ka rahvapärases diskursuses. Uurimus kajastab ka erinevate uskumissüsteemide, eriti katoliikluse ja New Age’i kokkupõrkeid. Uurija tähelepanu all on inimesed ja nende usundilised praktikad, mitte „religioon“ ja „usk“ kui abstraktsioonid. Uuritakse seda, kuidas religiooni kogetakse ja praktiseeritakse nii üksikisiku kui ka kogukonna tasandil. Käsitletakse ka välitööde metodoloogia probleeme, eriti uurija rolli dialoogilises tööprotsessis. Töö põhiliseks allikaks on välitööd Camino de Santiagol ja Glastonburys. Väitekirja moodustavad sissejuhatus ja neli artiklit, mis on ilmunud rahvusvahelise levikuga publikatsioonides (Journal of Indian Folkloristics, Journal of Ethnology and Folkloristics) ja kirjastuse Equinox kogumikus Vernacular Religion in Everyday Life. Lisaks väitekirja aluseks olevatele artiklitele on Tiina avaldanud kaks raamatut, kus käsitleb oma välitööde kogemusi: „Peregrina päevik“ ilmus 2007. aastal Loomingu Raamatukogus; selle järjena ilmus 2009. aastal „Kas jääte ööseks? Hospitalera päevik“.; This dissertation is based on the author’s extensive fieldwork conducted in two important destinations in the spiritual landscape of European vernacular religion – the Camino de Santiago in northern Spain and Glastonbury in southwest England. One of the aims of this dissertation is to provide insight into the phenomenon of contemporary pilgrimage while reflecting upon fieldwork experiences. One of the recurrent themes is the construction of the image of the ‘authentic’ pilgrim. The research has been carried out in the broad framework of vernacular religion, i.e. religion as it is experienced and practiced rather than as it is prescribed. By looking at the wide range of belief narratives expressed by pilgrims, Tiina Sepp studies pilgrimage as a narrated journey, including miracles and supernatural encounters. The co-existence of the different belief systems of Christianity and New Age and the conflicts and tension between them are explored. Throughout her fieldwork Tiina Sepp has observed people’s attitudes towards pilgrimage and their fellow pilgrims. By looking at different, competing narratives about the Camino de Santiago and…
Subjects/Keywords palverännakud; rahvausundid; uskumused; katoliiklus; narratiiv; identiteet; religiooniuuringud; välitööd; teadusmetodoloogia; folkloristika; Camino de Santiago; Glastonbury; pilgrimages; folk beliefs; beliefs; Catholicism; New Age; narrative; identity; religious studies; fieldwork; science methodology; folkloristics
Language en
Country of Publication ee
Record ID handle:10062/39458
Repository tartu
Date Retrieved
Date Indexed 2019-09-09
Issued Date 2014-03-31 00:00:00

Sample Images

.