Open Access
Theses and Dissertations

Advanced research and scholarship. Theses and dissertations, free to find, free to use.


Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

October 3, 2022. OATD is dealing with a number of misbehaved crawlers and robots, and is currently taking some steps to minimize their impact on the system. This may require you to click through some security screen. Our apologies for any inconvenience.

Recent Additions

See all of this week’s new additions.

Dojemanje in zagotavljanje dostojanstva stanovalcev v socialno varstvenem zavodu. Kovačević, Rialda. Univerza v Mariboru.
En säkerhetisering av brottslighet i Sverige? Samuelsson, Daniel. Uppsala University.
Framtidens fragmentering : Sekretariatet för framtidsstudier och välfärdssamhällets dilemman under det långa 1970-talet. Haikola, Karl. University of Lund.
A human hand motion tracking method for robot programming by demonstration. Pellois, Robin. Université de Liège.
Medias framställning av socialtjänstens arbete och profession : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av medias rapportering samt påverkan på barn- och ungdomsutredningar. Alaeddine, Tina. Malmö University.
The expression of CD276 (B7-H3) on different urothelial carcinoma cell lines in comparison to somatic urothelial cells . Maurer, Florian Basilius. Universität Tübingen.
Musik i grundsärskolan : <em>en kvalitativ undersökning av lärares anpassningar i undervisningen </em>. Sjögren, Ida. Linnaeus University.
Improving the Super-Kamiokande 20-inch PMT modelling using the photosensor test facility (PTF). Gousy-Leblanc, Vincent. University of Victoria.
Our Legacy. Huang, Kaishun. Rochester Institute of Technology.
Statligt arbete mot våldsbejakande extremism : En jämförande fallstudie kring Polismyndighetens och Skolverkets arbete för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism. Hoset, Oskar. Linnaeus University.
The Mesolithic Skeletons of Motala Canal. Larsson, Viktor. Linnaeus University.
The Role of Growing Degree-Days in Explaining Lepidoptera Species Distributions at Broad Scales. Keefe, Hannah. University of Ottawa.
Nyanlända elevers mottagande och inkludering : Ur ett lärarperspektiv. Nilsson, Hanna. Södertörn University.
GlueFL : reconciling client sampling and model masking for bandwidth efficient federated learning. He, Shiqi. University of British Columbia.
Sjuksköterskans skiftarbete och dess inverkan på patientsäkerheten. Pettersson, Rebecca. Karlstad University.
En studie om tillit under covid-19-pandemin : Finns det ett samband? Östman, Andreas. Mid Sweden University.
Bedömning av gasproduktion i returfiber : En studie för att utvärdera alternativ för att inhibera gasproduktionen inom pappersmassaindustrin. Forsmark, Viktor. Umeå University.
Optical coherence tomography for non-invasive diagnosis of basal cell carcinoma. Adan, Fieke. Maastricht University.
Deep learning-based ECG classification using a TensorFlow Lite model. Sharma, Kushagra. University of Manitoba.
Design and implementation of a thermal hardware-in-the-loop (THIL) platform for evaluating physical cooling systems in real-time simulation. Fang, Yin. University of Manitoba.
THE ROLE OF MYOGENIC CONSTRICTION IN HYPERTENSION AND CHRONIC KIDNEY DISEASE. Nademi, Samera. McMaster University.
Fysioterapeuters upplevelser av att bemöta barn med kommunikationssvårigheter inom barnhabilitering. Larsson, Moa. Uppsala University.
University of Manitoba Graduate Fellowship. Rabbi, Mir Sohayeb. University of Manitoba.
Variationer i estetiskt lyssnande : nio gymnasieelevers verkliggörande av<em> Wéi biān sān jué</em>. Svensson, Kristofer. Linnaeus University.
Mi ansiedad aumenta cuando los demás me escuchan : Un estudio acerca de la ansiedad lingüística en la escuela secundaria sueca en español como lengua extranjera. Båverud, Rasmus. Linnaeus University.
Omprövning av vattenverksamhet : Effektivitet och moderna miljövillkor på bekostnad av vattenkraftsproduktion? Lenvin, Fabianne. Karlstad University.
Microbial Aerobic Anoxygenic Photosynthesis and Heavy Metal(loid) Transformations. Kuzyk, Steven Brady. University of Manitoba.
Elevhälsa-ett tillsammansarbete. Liljekrantz, Josefine. Malmö University.
Hur förskolans personal ser på begreppet en förskola för alla : En intervjustudie om inkludering och erfarenheter ur ett pedagogperspektiv. Ohlson, Sandra. University of Gävle.
Medosebni odnosi v mentorskem procesu v zdravstveni negi. Lunder, Tadej. Univerza v Mariboru.
Predictive resource allocation for URLLC using empirical mode decomposition. Jayawardhana, C. (Chandu). University of Oulu.
Space Health Effects Informed Through Application of the Adverse Outcome Pathway Framework. Kozbenko, Tatiana. University of Ottawa.
Erfarenheter av smärtlindring vid cancerrelaterad smärta : En litteraturstudie från patientens perspektiv. Aldén, Lovisa. Malmö University.
Accelerating Catalytic Materials Discovery for Sustainable Nitrogen Transformations by Interpretable Machine Learning. Pillai, Hemanth Somarajan. Virginia Tech.
Skriva för hand respektive med digitala verktyg : En kunskapsöversikt om elevers tidiga skrivutveckling. Birgersson, Emma. Malmö University.
Sehnsucht, Verlangen und Schmerz : Begegnungen mit dem Wunderbaren in ”Der Goldne Topf” und ”Die Bergwerke zu Falun“ von E.T.A. Hoffmann. Tångeberg, Johannes. Umeå University.
REDISTRIBUTION OF SYNAPTIC INPUTS IN THE NEONATAL RODENT AUDITORY BRAINSTEM OCCURS IN THE ABSENCE OF ACOUSTICALLY DRIVEN ACTIVITY. Wang, Ziqi (Hugo). McMaster University.
Sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med psykisk sjukdom inom den somatiska vården : En litteraturstudie. Jansson, Malin. Malmö University.
Teaching Coming Out Stories through Young Adult Literature in Upper Secondary School : <em>Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe</em>. Maraoge, Jennifer. Södertörn University.
Aspartyyliglukosaminuria. Narraway, K. (Katariina). University of Oulu.
Credo in unum deum : situating Bach's B-minor Mass within a Dresden context. Bevaart, Joanna Marie. University of British Columbia.
Sonification of the Scene in the Image Environment and Metaverse Using Natural Language. Wasi, Mohd Sheeban. Virginia Tech.
<em>Into Orbit</em> : Sångimprovisation och innerlighet i samtida soulmusik. Kraftling, Amandus. Södertörn University.
The Relationship Between PARCC ELA 8 Performance and Performance on AP Exams. Portas, Michael G. Seton Hall University.
The Computational Selection of Druggable Targets for the Development of Antifungals. Thornton, Benjamin. University of Manchester.
Investigations into the Biology, Etiology, and Control of Pythium Species Causing Pythium Patch Disease of Annual Bluegrass (Poa annua L.). Russell, Travis. Penn State University.
Machine Learning methods for Surface Echo Tracking and Identification for Radar Level Gauges . Yuan, Wenjin. Chalmers University of Technology.
TASK-SHIFTING THE TREATMENT OF MATERNAL POSTPARTUM DEPRESSION TO TREAT MOTHERS WHILE MITIGATING NEGATIVE CONSEQUENCES ON INFANT EMOTION REGULATION. Amani, Bahar. McMaster University.
Preeklampsi : <em>Har lågdosaspirin förebyggande effekt på preeklampsi-tillståndet? Minskar aspirinintag incidensen av tidig förlossning? </em>. Kadem, Sara Osama. Linnaeus University.
Ecology of northern long-eared bats (Myotis septentrionalis) in a coastal setting after the introduction of White-nose Syndrome. Gorman, Katherine Marie. Virginia Tech.
När världar möts i klassrummet : SFI-studerandes upplevelser av att träffa skolelever i projektet "Världen finns här" Wenger, Eva-Pia. Malmö University.
”…bara en levande varelse” : - En tematisk analys med genusperspektiv av Viktoria Benedictssons ”Ur mörkret” (1888) och Anne Charlotte Lefflers ”Barnet” (1883) samt didaktisk tillämpning av verken för skolans värdegrundsarbete. Hallan, Anna. Örebro University.
Äldre personers upplevelser av ensamhet på äldreboende : En litteraturöversikt med kvalitativ metod. Bloom, Emma. Jönköping University.
Therapeutic orientation bias & personal values: A study on Swedish psychologists. Arwidsson, Ruben. Umeå University.
Hyperfart till läsning? : En kvantitativ studie i skönlitterära hypertexters plats i svenskundervisningen. Skog, Jacob. Mälardalen University.
Språkutvecklande arbetssätt i matematik : Lärares val och användning av pedagogiska verktyg. Birgander, Maritha. Malmö University.
Engagement of Anti-GRP78 Autoantibodies with Cell Surface GRP78 on Endothelial Cells Drive Tissue Factor Activation. Chen, Jack. McMaster University.
“Not my MVP!” : Analysing impoliteness in Twitter comments towards award-winning basketballers in the NBA and WNBA leagues. Rosén, Jonathan. Stockholm University.
Förskollärares syn på relationen mellan hälsa och utomhuspedagogik : En intervjustudie med förskollärare. Forsell, Anna. University of Gävle.
Tablettien käyttö opetuksessa:pedagogiset keinot ja motivaation ulottuvuudet. Stara, A. (Alvar). University of Oulu.
Microscopic colitis - factors that influence disease onset and disease course. Larsson, Johanna. University of Lund.
Funktionsrätt för vem? : En studie om barns rättigheter i förarbeten och tillämpning av LSS. Carlfjord, Vendela. Uppsala University.
Active and Physics-Based Human Pose Reconstruction. Gärtner, Erik. University of Lund.
Biomineralized Composites: Material Design Strategies at Building-Block and Composite Levels. Deng, Zhifei. Virginia Tech.
Bra kan bli bättre : Förskollärarperspektiv på utmaningar, svårigheter och framtida förändringar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Persson, Sandra Larsson. University of Gävle.
The Spatial Ecology of Wild Pigs (Sus scrofa) in Southwest Florida. Satter, Christopher Blake. Virginia Tech.
Att bemöta barnets trygghetsbehov i förskolan : <em>En kvalitativ studie baserat på förskollärares och vårdnadshavares erfarenheter om hur barnets trygghetsbehov tillämpas i förskolans kontext</em>. Börrefors, Emma. Linnaeus University.
Kvinnors upplevelse av en genomgången hjärtinfarkt : En litteraturöversikt. Bråhn, Anna. Jönköping University.
Veteranisering av ek (<em>Quercus robur</em>) : Effekten på artrikedomen av lavar efter tio år. Jansson, Gustaf. Karlstad University.
Efficient finite element methods for solving high-frequency time-harmonic acoustic wave problems in heterogeneous media. Royer, Anthony. Université de Liège.
Anhörigas upplevelse av stöd i bröstcancervården: Enkamp i ensamhet med en önskan om att bli sedda och få stöd : En litteraturstudie. Engvall, Filippa. Malmö University.
U-Pb zircon dating of metasedimentary rocks within the Ikkari gold deposit, Central Lapland belt, northern Finland. Harju, S. (Samuli). University of Oulu.
Cardiac and vascular pathology in Lewy body disease and Alzheimer's disease: exploring neurocognitive disorder beyond the brain. Javanshiri, Keivan. University of Lund.
Hydrodynamic investigation of the discharge of complex fluids from dispensing bottles using experimental and computational approaches. Teoman, Baran. New Jersey Institute of Technology.
Samstämmighet mellan smärtskattningsinstrumenten Visuell Analog Skala och Numeric Rating Scale för patienter med långvarig nacksmärta och påverkas samstämmigheten av självskattad nackfunktion mätt med Neck Disability Index. Iraeus, Cathrine. Uppsala University.
Circular economy action plan and end of life directive . Pakshad, Tina. Chalmers University of Technology.
Post-Transcriptional Control of RIPK1 in Macrophage Inflammation and Necroptosis. Zhou, Zier. University of Ottawa.
Toward Biomass-Derived Recyclable Polyesters. Mankar, Smita Vamdev. University of Lund.
”Var är dom på väg?” : En enkätstudie om lärares och elevers attityder tilloch kunskaper om språkriktighet. Skogsmark, Elin Hämäläinen. Örebro University.
Electrostatic Behavior of Dielectric Elastomer Actuators with Discrete Electrodes. Foster, Adam. Rochester Institute of Technology.
Chameleon Interference: Assessing Vulnerability of Magnetic Sensors to Spoofing and Signal injection attacks through Environmental interference in Mobile Devices. Gleason, David Theodore. Virginia Tech.
Emigration och immigration : En kvantitativ studie om Växjö stadsförsamlings utvandring och invandring mellan åren 1895–1924. Oguz, Simon. Linnaeus University.
Kuratorns roll i ett brottsförebyggande arbete : En kvalitativ studie om kuratorers förebyggande och åtgärdande arbete i skolan mot ungdomskriminalitet. Meijer, Klara. Malmö University.
Hur kan 2E-elever stöttas i sin läsutveckling? Jönsson, Matilda. Malmö University.
Reaaliaikainen katseen suunnan estimointi sulautetussa järjestelmässä. Majabacka, S. (Samu). University of Oulu.
Along the way: a multi-method examination of tourism, identity, and community values on Ireland’s Wild Atlantic Way . Farrell, Desiree. National University of Ireland – Galway.
Tunnekasvatus varhaiskasvatuksen arjessa. Teivaanmäki, H. (Heidi). University of Oulu.
Implementation strategies for the use of social robotics in the context of dementia . Koh, Wei Qi. National University of Ireland – Galway.
Snart fanns det ju ingenstans att ta vägen : En ekokritisk undersökning av landskap och sorg i Birgitta Lillpers <em>Om du fick tänka dig ett hem</em> (2010). Malin, Hedenäs. Södertörn University.
Zdravstveni absentizem. Šinko, Laura. Univerza v Mariboru.
The Little Boy Who Became a Cow. Hong, Haemi Mimi. Rochester Institute of Technology.
M-NeRF : model-based human reconstruction from scratch with mirror-aware neural radiance fields. Ajisafe, Daniel Abidemi. University of British Columbia.
Investigation of LTP-like Plasticity, Memory and Prefrontal Cortical Thickness: a TMS-EEG and Brain Imaging Study. Drodge, Jessica. University of Ottawa.
The Development of a Printable Device with Gravity-Driven Flow for Live Imaging Glioma Stem Cell Motility. Macias-Orihuela, Yamilet. Virginia Tech.
Articulation et contextualisation du processus de transition vers l'alimentation intuitive chez les personnes qui ont suivi plusieurs diètes amaigrissantes. Durocher, Elyse. University of Ottawa.
Mosshumlan hjälper djuren : En barnbok om rödlistade djur som kan stödja förskollärare i undervisningen om hållbar utveckling. Stark, Julia. University of Gävle.
What's at stake and what's at play : a case study of government and non-profit stakeholders and their experiences of power in the early stages of collaboration. Gill-Badesha, Daljit Kaur. University of British Columbia.
Attaching soft to hard: A multimodal correlative investigation of the tendon-bone interface. Tits, Alexandra. Université de Liège.
Helioseismic diagnostics of active regions and their magnetic fields. Stefan, John T. New Jersey Institute of Technology.
Från Elektronisk Word of Mouth till ett investeringsbeslut : En studie om unga aktiesparares nyttjande av Elektronisk Word of Mouth inför ett investeringsbeslut. Grefve, Linn. Södertörn University.

About OATD.org

OATD.org aims to be the best possible resource for finding open access graduate theses and dissertations published around the world. Metadata (information about the theses) comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions. OATD currently indexes 6,426,843 theses and dissertations.

About OATD (our FAQ).

Visual OATD.org

We’re happy to present several data visualizations to give an overall sense of the OATD.org collection by county of publication, language, and field of study.

You may also want to consult these sites to search for other theses: